ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foreswear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foreswear*, -foreswear-

foreswear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foreswear (vt.) ทิ้ง See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป Syn. quit, give up, renounce, relinquish, Ops. constraint, restraint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foreswear
Back to top