ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

renounce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *renounce*, -renounce-

renounce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
renounce (vt.) ละทิ้ง See also: เลิก, สละ Syn. abnegate, give up, relinquish
renounce (vt.) ปฎิเสธ See also: ไม่ยอมรับ Syn. deny, reject
renounce (vt.) ตัดขาด
renouncement (n.) การปฏิเสธ See also: การยกเลิก Syn. refusal
renouncer (n.) ผู้ประกาศยกเลิก
English-Thai: HOPE Dictionary
renounce(รีเนาซฺ') vt. สละ,ละทิ้ง,ประ-กาศสละ,ประกาศเลิก,สละบุตร,สละกรรมสิทธิ์, See also: renouncement n. renouncer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
renounce(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ละทิ้ง,สละ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
renounceสละ, ยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan?Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan?
We have waited patiently for you to renounce this unholy pact with our oppressors, but we have heard nothing.เรารอคอยอย่างอดทนให้คุณประกาศยกเลิก ข้อตกลงที่กดขี่พวกเรา แต่ยังไม่มีคำตอบ
I renounce his works and give my life to you. Please fill me with your Holy Spirit.ข้าขอยุติสัญญาและขอมอบชีวิตแก่ท่าน โปรดมารับวิญญาณข้าด้วย
But he didn't renounce god.แต่เขาไม่ได้ละทิ้งพระเจ้า
You may now renounce your vow of chastity.แกจะเลิกประพฤติพรหมจรรย์ ก็ได้นะ
You wanna renounce your earthly possessions and become a monk?นายอยากจะสละทรัพย์สมบัติทางโลกของนาย แล้วไปบวชเป็นพระหรือไง
We need him to confess his crimes, renounce his lies.เราต้องให้เขาสารภาพถึงอาชญากรรมที่เขาทำ ถึงการโกหกของเขา
You will beg forgiveness for your treason, and you will renounce the peace agreement.ยกโทษให้กับการคิดกบฎของเเก เเล้วเเกจะยุติข้อตกลงความสงบ
For their safety and also for mine I hereby renounce my fealty to the kingdom of Louisiana and I humbly pledge my loyalty to Your Majesty.เพื่อความปลอดภัยของพวกเขา และผม ผมจึงสละความภักดีต่ออาณาจักรหลุยส์ซีอาน่า และผมขอจงรักภักดีต่อฝ่าบาท
So I renounce any and all allegiance to you.ดังนั้นผมจึงขอสละ ความจงรักภักดีต่อคุณ
You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne, but you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as King,ผมไม่ใช่กษัตริย์ ผมเป็นทหารเรือ ผมทำเป็นแค่นั้น
I renounce you as my maker.ฉันไม่ยอมรับนาย ในฐานะผู้เปลี่ยนฉัน

renounce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, 背弃 / 背棄] abandon; desert; renounce
[fèi, ㄈㄟˋ, 俷] (meaning unclear); to renounce; to abandon
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, 摈 / 擯] reject; expel; discard; exclude; renounce

renounce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P)
人間宣言[にんげんせんげん, ningensengen] (n) Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946)
天皇人間宣言[てんのうにんげんせんげん, tennouningensengen] (n) Imperial Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946)

renounce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความปฏิเสธ[n.] (khwām patis) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: refus [m]
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer ; ne pas accepter
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; relinquish ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละราชสมบัติ[v.] (salarātchās) EN: abdicate ; renounce (the royal throne) FR: abdiquer la couronne ; abdiquer
สละสิทธิ์ = สละสิทธิ[v. exp.] (sala sit = ) EN: renounce one's right ; give up one' s right ; waive a right ; relinquish a right FR: renoncer à ses droits

renounce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzicht {m}renouncement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า renounce
Back to top