ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำหนิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำหนิ*, -ตำหนิ-

ตำหนิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำหนิ (n.) flaw See also: blemish, defect, blot, taint Syn. มลทิน Ops. บริสุทธิ์
ตำหนิ (v.) reprimand See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure Syn. ติเตียน, ว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน Ops. ชมเชย, ยกย่อง
ตำหนิ (n.) flaw See also: birthmark, scar, mark Syn. แผลเป็น, ไฝ, ปาน
ตำหนิ (n.) defect See also: deficiency, blemish, flaw, blot, soil, taint Syn. รอยตำหนิ Ops. สมบูรณ์
ตำหนิติเตียน (v.) reprimand See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ว่ากล่าว Ops. สรรเสริญ, ชมเชย
ตำหนิโทษ (v.) bind over See also: threaten with punishment Syn. คาดโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
animadversion(แอนนิแมดเวอ' เชิน) n. การตำหนิ, การวิจารณ์, คำตำหนิ, คำวิจารณ์ (censure)
berate(บิเรท') {berated,berating,berates} vt. ด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
blameworthy(เบลม'เวอธี) adj. ควรถูกตำหนิ, See also: blameworthiness n, Syn. culpable
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
censurableadj. ควรได้รับการตำหนิ,ควรตำหนิ,น่าตำหนิ, See also: censurableness n.
censure(เซน'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) ตำหนิ,ติเตียน,ด่า,ว่า,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: censurer n., Syn. reproach
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
condemn(คันเดมน์') {condemned,condemning,condemns} vt. ประณาม,ตำหนิ,ตัดสินว่ามีความผิด, See also: condemnable adj. ดูcondemn condemningly adv. ดูcondemn, Syn. blame,censure ###A. praise,approve
correction(คะเรค'เชิน) n. การแก้ไข,การตรวจแก้,สิ่งที่ได้แก้ไข,การลงโทษ,การตำหนิ, Syn. rectification
criminate(คริม'มิเนท) vt. ดำเนินการฟ้องร้องว่ากระทำผิดทางอาญา,ตำหนิ,ประณาม,พิสูจน์ว่ามีความผิด,ลงโทษ, See also: criminative adj. ดูcriminate criminatory adj. ดูcriminate criminator n. ดูcriminate
culpable(คัล'พะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าประณาม., See also: culpability n. ดูculpable, Syn. blamable
damn(แดมน์) {damned,damning,damns} v.,n. (การ) ประณาม,สาปแช่ง,ตำหนิ,วิจารณ์,ทำลาย.,สิ่งที่มีค่าน้อย -Id. (give a damn สนใจ) adj. ถูกลงโทษ,ถูกทำลาย, See also: damner n. ดูdamn, Syn. curse
deplorable(ดิพลอ'ระเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าเสียดาย,เลว,น่าตำหนิ., See also: deplorableness n., Syn. lamentable ###A. fortunate
deplore(ดิพลอร์') vt. เสียใจมาก,ไม่เห็นด้วย,ตำหนิ, Syn. delight
earmarkn. ตำหนิหรือรอยแผลที่ทำขึ้นบนใบหูสัตว์,ตำหนิที่ทำขึ้นเพื่อแยกแยะความแตกต่าง vt. ทำตำหนิขึ้น, Syn. characteristic
flaw(ฟลอ) {flawed,flaw,flaws} n. รอยร้าว,มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่. vt. ทำให้เกิดรอยร้าว (มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่) . vi. เป็นรอยร้าว,เกิดจุดด่างพร้อย., See also: flawless adj., Syn. blemi
fulminatevi. ร้องด่า,ร้องเสียงดัง,กริ้ว,ฟ้าร้อง,ตำหนิ vt. ทำให้ระเบิด,ร้องด่า.
impugn(อิมพิวนฺ') vt. กล่าวหา, ประณาม, ตำหนิ, แย้ง., See also: impugnable adj. impugner n., Syn. challenge, oppose
opprobrious(อะโพร'เบียส) adj. น่าเกลียดชัง,น่าอัปยศอดสู,น่าตำหนิ,น่าสบประมาท,น่าละอายใจ., See also: opprobriousness n.
opprobrium(อะโพร'เบรียม) n. การตำหนิ,การสบประมาท,ความน่าอัปยศอดสู,สิ่งที่ทำให้อัปยศอดสู
perfect(เพอ'เฟคทฺ) adj. สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,ไร้มลทิน,ไม่มีตำหนิ,ถูกต้องทั้งเพ,ทีเดียว,แท้จริง,แม่นยำ,สำเร็จ n. กาล (tense) สมบูรณ์,รูปแบบที่สมบูรณ์. vi. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้สำเร็จ,ทำให้ดีขึ้น,ปรับปรุง., See also: perfectedly adv. perfecter n. perf
rap(แรพ) vt.,vi.,n. (การ) เคาะ,ตี,เคาะหรือตีเป็นจังหวะ,พูดโผงผาง,พูดโพล่ง,ด่าว่า,ตำหนิ,โทษสำหรับการกระทำความผิด,เสียงเคาะ,เสียงตี,การลงโทษ,การคุย, See also: rapper n., Syn. strike,hit
rebuke(รีบิวคฺ') vt.,n. (การ) ดุ,ดุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove,reprimand
reflect(รีเฟลคทฺ') vt.,vi. สะท้อนกลับ,ส่องกลับ,สะท้อนภาพให้เห็น,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ส่อให้เห็น,นำมาสู่ (ชื่อเสียง,การตำหนิ), See also: reflectibility n. reflectingly adv., Syn. cast back,mirror,show,ponder
reflection(รีเฟลค'เชิน) n. การสะท้อนกลับ,การส่องกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,แสงสะท้อน,ความร้อนสะท้อนกลับ,การครุ่นคิด,การไตร่ตรอง,การตำหนิ,การกล่าวหา,การพับกลับ,การงอกลับ., See also: al adj., Syn. reflexion,thought
reprehend(เรพริเฮนดฺ') vt. ตำหนิ,ดุ,ด่าว่า,จับผิด,ประณาม, See also: reprehendable adj. reprehender n., Syn. censure,blame
reprehensible(เรพริเฮน'ซะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าดุ,น่าถูกต่อว่า,น่าประณาม,น่าจับผิด, See also: reprehensibility n. reprehensibly adv., Syn. culpable,blameworthy,remiss
reprehension(เรพริเฮน'เชิน) n. การตำหนิ,การดุ,การต่อว่า,การประณาม,การจับผิด, See also: reprehensive adj. ., Syn. blameworthy
reproach(รีโพรช') vt.,n. (การ) ต่อว่า,ดุ,ตำหนิ,ติเตือน,ประณาม,ทำให้ถูกตำหนิ,ทำให้ขายหน้า,ข้อตำหนิ,สิ่งที่ทำให้ขายหน้า,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย, See also: reproachable adj. reproachableness n. reproachably adv. reproacher n. reproachingly adv.
reproachful(รีโพรช'ฟูล) adj. น่าตำหนิ,น่าต่อว่า,น่าประณาม,น่าอับอาย, See also: reproachfully adv. reproachfullness n., Syn. shameful
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad,
reprobation(เรพระเบ'เชิน) n. การประณาม,การตำหนิ,การสาปแช่ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ, See also: reprobationary adj.
reprobative(เรพ'ระเบทิฟว) adj. ประณาม,ตำหนิ,สาปแช่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ, See also: reprobatively adv., Syn. reprobating
reproof(รีพรูฟ') n. การตำหนิ,การติเตียน,การกล่าวหา,การดุ,การประณาม, See also: reproofless adj., Syn. censure,rebuke
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise
roast(โรสทฺ) vt.,vi. ย่าง,ปิ้ง,ผิงไฟ,อบ,ทำให้อุ่น,ตำหนิอย่างรุนแรง,ล้อเล่น n. เนื้อย่าง,เนื้อปิ้ง,เนื้ออบ,สิ่งที่ถูกย่าง (ปิ้ง,อบ,ผิง) ,งานเลี้ยงที่มีการย่างเนื้อ,การตำหนิอย่างรุนแรง adj. ย่าง,ปิ้ง,อบ, Syn. ridicule
English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
animadvert(vt) วิจารณ์,ติเตียน,ตำหนิ
flawless(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีตำหนิ,ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,ไม่มีข้อเสีย
berate(vt) ด่า,ตำหนิ,ว่า
blamable(adj) ควรถูกตำหนิ
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
damn(vt) แช่ง,ด่า,ประณาม,สาป,ตำหนิ,วิจารณ์
decry(vt) ประณาม,ตำหนิ,ติเตียน,ด่าว่า
deplorable(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าเสียใจ,น่าตำหนิ
dispraise(vt) ตำหนิ,ติเตียน,ว่ากล่าว,กล่าวร้าย,ด่า
earmark(n) เครื่องหมาย,ตำหนิ,รอยแผลเป็น
flaw(n) ข้อเสีย,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,มลทิน,จุดด่างพร้อย
irreproachable(adj) ไม่มีข้อครหา,ไม่มีตำหนิ
objurgate(vt) ตำหนิ,กล่าวหา,ประณาม
opprobrious(adj) น่ารังเกียจ,น่าอับอาย,น่าอัปยศ,น่าตำหนิ
railing(n) ราวลูกกรง,รั้ว,ราวบันได,ความคับแค้นใจ,คำตำหนิ
rap(n) การตี,การเคาะ,การตำหนิ,การลงโทษ,การด่าว่า
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
reprehend(vt) ลงโทษ,ติเตียน,ด่าว่า,ตำหนิ,ประณาม
reprehensible(adj) เลวทราม,น่าลงโทษ,น่าตำหนิ,น่าประณาม
reprimand(n) การตำหนิ,การดุว่า,การประณาม,การกล่าวหา
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reprobation(n) การสาปแช่ง,การตำหนิ,การประณาม,การปฏิเสธ,การทอดทิ้ง
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม
scar(n) ตำหนิ,แผลเป็น,บาดแผลใจ
scold(vt) ต่อว่า,ดุ,ตำหนิ
snub(n) การบอกปัด,การปฏิเสธ,การตำหนิ
twit(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การบ่น,การเหน็บแนม
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
censureการตำหนิโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defect๑. การชำรุด๒. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
marked moneyเงินที่ทำตำหนิไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
naming a memberการระบุชื่อสมาชิก (เพื่อตำหนิโทษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reprimandการตำหนิโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blisterข้อบกพร่องหรือตำหนิชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเกิดจากการมีโพรงอากาศหรือก๊าซใต้พื้นผิวระหว่างการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Defective productผลิตภัณฑ์มีตำหนิ [การบัญชี]
Precious Stone รัตนชาติสูงค่า รัตนชาติที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูงมากมาแต่ ครั้งโบราณ ตัวอย่างเช่น เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต รัตนชาติชนิดนี้จะต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความสวยงาม คือ เนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิ มีสีสวย มีประกายวาวเมื่อเจียระไนแล้ว 2. มีความแข็ง ซึ่งทนทานไม่แตกหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 3. หาได้ยาก คือ มีน้อยแหล่งในโลก ซึ่งได้แก่ - ทองคำ พบในจังหวัดนราธิวาส - รัตนชาติ พบในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ตราด [สิ่งแวดล้อม]
Tearรอยฉีกขาดของผลิตภัณฑ์ยาง มักเกิดบริเวณที่มีความเค้นสูง เช่น รอยตัดหรือมุมแหลม เกิดจากการตัด ตำหนิ หรือการเสียรูปเฉพาะส่วน [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blame (vt.) ตำหนิ See also: ว่ากล่าว Syn. complain, criticize Ops. praise
blame on (phrv.) ตำหนิ See also: กล่าวโทษว่าเกิดจาก
blemish (n.) ตำหนิ See also: มลทิน, ความมัวหมอง, ราคี, รอย Syn. blot, stain
bring home to (phrv.) ตำหนิ See also: ติเตียน
brush down (phrv.) ตำหนิ See also: ดุด่า, ว่ากล่าว Syn. tell off
censure (vt.) ตำหนิ See also: ติเตียน, ติ Syn. blame, rebuke, reprimand
charge against (phrv.) ตำหนิ See also: ติเตียน Syn. hold against
chastise (vt.) ตำหนิ See also: ติเตียน, วิจารณ์ Syn. criticize heavily
complain to (phrv.) ตำหนิ See also: แสดงความไม่พอใจ
correct (vt.) ตำหนิ See also: ตำหนิเพื่อแก้ไข Syn. castigate, chastise
criminate (vt.) ตำหนิ Syn. censure, condemn
criticize heavily (vt.) ตำหนิ See also: ติเตียน, วิจารณ์
drop on (phrv.) ตำหนิ See also: ติเตียน, ว่ากล่าว Syn. pick on
eccentricity (n.) ตำหนิ See also: ข้อบกพร่อง Ops. perfection, ideal
fault (vt.) ตำหนิ See also: ติ, ติเตียน Syn. criticize
flaw (n.) ตำหนิ See also: รอยร้าว, รอยแตก Syn. crack, fissure, breach
fling something in someones face (idm.) ตำหนิ See also: ว่ากล่าว Syn. cast in, throw in
hold against (phrv.) ตำหนิ See also: ว่า, ว่ากล่าว, กล่าวโทษ Syn. charge against, count against, tell against, weigh against
impute to (phrv.) ตำหนิ See also: กล่าวหา Syn. attribute to
kink (n.) ตำหนิ See also: ข้อบกพร่อง Syn. eccentricity Ops. perfection, ideal
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He will blame you for carelessnessเขาจะตำหนิคุณที่สะเพร่า
Don't you blame them?คุณจะไม่ตำหนิพวกเขาใช่ไหม?
Don't condemn meอย่าตำหนิฉัน ให้อภัยฉัน
Why are you always blaming me?ทำไมคุณถึงได้ตำหนิฉันเสมอ
You're all to blame!เธอทุกคนต้องได้รับการตำหนิ
But if you ain't, don't blame meแต่ถ้าไม่ก็อย่าได้ตำหนิฉันนะ
If something happens to him, my parents will blame meถ้าบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา พ่อแม่ก็จะตำหนิฉัน
Why do you put all the blame on yourself?ทำไมเธอถึงได้ตำหนิตัวเองทั้งหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cut, color, clarity, carat, and Chuck.ตำหนิ, สี, ความบริสุทธิ์, กะรัต และชัค
The markers on these bones are anomalous, even for an immigrant.ตำหนิที่เห็นบนกระดูกนี้ ผิดส่วน ถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างถิ่น
Blame the district attorney.ตำหนิพวกอัยการเเทนก็เเล้วกัน
I do blame them for that.ฉันทำตำหนิพวกเขาสำหรับการ ที่
We didn't notice her blemish. She's a pretty virgin, tooเราไม่ทราบว่าเธอมีตำหนิ เธอยังบริสุทธิ์
The man wanted only women who had been condemned to deathผู้ชายที่ต้องการผู้หญิงเท่านั้น... ...ผู้ซึ่งถูกตำหนิให้ความตาย
Give me a break, A few things, I got right.อย่าตำหนิผมเลย ผมทำถูกต้อง 2-3 อย่าง
Someone had to be blamed, so it was you.ใครบางคนที่จะถูกตำหนิดังนั้น มันจึงเป็นคุณ
I didn't force you out. I didn't blame it on you.ฉันไม่ได้ตำหนิสิ่งที่ทั้งกับคุณ
They'll blame me, but it's not my fault.พวกเขาจะตำหนิฉัน แต่มันไม่ได้เป็นความผิดของฉัน
He cannot blame society... for the action of an impulsive and undisciplined keeper.เขาไม่สามารถตำหนิสังคม ... สำหรับการดำเนินการของผู้รักษาห่ามและวินัย
The Count scolded me for what we did tonight.ท่านเคานท์ตำหนิข้า เรื่องที่เราไปทำคืนนี้
I'd blame parents, except he hasn't got 'em!ฉันคงตำหนิ ครอบครัวเขา เว้นแต่ว่า เขาไม่มีครอบครัว
His personality flaws. Give me adequate causeชนชั้นของเขา มีตำหนิ นั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอ
I blame those Forsters!ฉันตำหนิพวกฟอสเตอร์นั่น ฉันมั่นใจว่าพวกเขาต้องมีการไม่เอาใจใส่แน่
Lizzy, I feel I am to blame.ลิซซี่ ฉันรู้สึกว่าฉันควรโดนตำหนิ
No one else suspected him for a moment. I am, I am to blame!ไม่มีใครซักคนที่สงสัยเขาในเวลานั้น ฉันเอง ฉันเองควรโดนตำหนิ
You are not to blame! No more than I, or Mr Darcy or anyone else deceived by Wickham.เธอไม่สมควรโดนตำหนิ ไม่ทั้งฉันและคุณดาร์ซี่ด้วย หรือใครอื่นที่ได้เคยโดนหลอกลวงโดยวิคแฮม
You have nothing to blame yourself for. Others are culpable, not you.เธอไม่มีอะไรให้ต้องตำหนิตัวเอง คนที่กระทำผิดต่างหาก ไม่ใช่เธอ
Let me, for once in my life, feel how much I have been to blame.ปล่อยให้พ่อเถอะสักครั้งในชีวิต พ่อรู้สึกมากว่าพ่อควรโดนตำหนิ
You must not blame my aunt for telling me.คุณต้องไม่ตำหนิป้าของฉันที่บอกเรื่องนี้ ลิเดียทรยศก่อน
Your reproof I shall never forget.คำตำหนิของคุณที่ผมไม่เคยลืมเลย
They can't blame us for this.พวกเขาไม่สามารถตำหนิเรานี้
Sure, blame the bat. We're easy targets.ใช่ ตำหนิค้างคาว เราเป็นเป้าหมายที่ง่ายที่สุด
Any distinguishing marks? Tattoos, scars, birthmarks?มีตำหนิอะไรแตกต่างชัดเจนไหม รอยสัก, แผลเป็น, ตำหนิตั้งแต่เกิด?
I can't give you his name unless you have a complaint.ผมคงให้ชื่อได้ไม่ถ้าคุณไม่มีข้อตำหนิ
It was a flawed installation. My first.มันติดตั้งแบบมีตำหนิเป็นครั้งแรก
No. I just rented it. But they're gonna be ticked.เปล่า แค่เช่ามาน่ะ\ แต่มันมีตำหนิแล้วหล่ะ
Look, I ain't blaming you.นี่.. ฉันจะไม่ตำหนิเธอ
That's very sweet of you, seeing as you're completely blameless.น่ารักจังเลยนะเธอน่ะ เธอคือคนเดียวในที่นี่ ที่ไม่น่าตำหนินะ
You came back because you wanted to, don't blame me for that.คุณกลับมา เพราะคุณอยากกลับมาเอง อย่ามาตำหนิฉันเรื่องนั้น
I don't blame you. I'm the same way.ฉันไม่ได้ตำหนินาย ฉันก็เห็นใจเหมือนกัน
Do you deny that you separated a young couple who loved each other, exposing your friend to censure for caprice and my sister to derision for disappointed hopes, involving them both in acute misery?คุณจะปฎิเสธหรือว่า คุณไม่ได้เป็น คนแยกคู่รักทั้งสองออกจากกัน ตำหนิเพื่อนของคุณ ว่ากำลังทำสิ่งไม่เหมาะสม และทำให้พี่สาวของฉัน ต้องได้รับความผิดหวัง
You're not allowed to turn it on at school.เราใช้มือถือในโรงเรียนไม่ได้ ครูใหญ่จะตำหนิได้น่ะค่ะ
He seems to have many complaints about you.ดูเหมือนเขาจะมีข้อตำหนิมากมาย เกี่ยวกับคุณ
Because Makino's blaming herself for the failed merger.เพราะว่า มาคิโนะ มักจะตำหนิตัวเอง ที่การรวมกันของบริษัทล้มเหลว
So don't complain even if you don't like them.เพราะฉะนั้นอย่าตำหนิผมเลย แม้คุณจะไม่ชอบมันก็ตาม
Don't blame Jae Myung ssi.อย่าตำหนิคุณเจมุงเลย
If they fail, they will blame the GyehRu military.ถ้าพวกมันพลาด พวกเขาก็จะตำหนิว่าเป็นฝีมือของทหารเครุ
If brother Young-Po had succeeded, he would have blamed brother Dae-So's death on GyehRu.ถ้าเสด็จพี่ยองโพทำสำเร็จ เขาก็จะตำหนิ ว่าการตายของเสด็จพี่แดโซเป็นฝีมือของเผ่าเครุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำหนิ
Back to top