ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fissure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fissure*, -fissure-

fissure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fissure (n.) รอยแตก See also: รอยแยก, รอยปริ, รอยร้าว, ร่อง, ร่องแยก Syn. crack, crevice, cleft
fissure (vt.) ทำให้แยกออก See also: ทำให้แตกออก, ทำให้กะเทาะ Syn. cleave, split
fissure (vi.) แยกออก See also: แตกออก, กะเทาะ
English-Thai: HOPE Dictionary
fissure(ฟิส'เชอะ) n. ร่อง,ช่อง,รอยแยก,ร่องแยก,รอยประสาน vt.,vi. แยกออก,แบ่งแยก,แยกตัว,แตกแยกออก, Syn. cleft
English-Thai: Nontri Dictionary
fissure(n) ช่อง,ร่อง,รอยแยก,รอยแตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fissure๑. ช่อง, ร่อง, รอยแยก๒. แผลรอยแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fissureรอยแตก,รอยแยก,ร่องลึก,รอยต่อของกลีบปอด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Caltech believes that the half-mile fissure running through Westwood has released most of the surface tension.คาลเทคเชื่อว่ารอยแยกที่วิ่งผ่าน เวสท์วูดได้ปล่อยแรงตึงผิวเกือบทั้งหมดออกมา
There's damage to the superior orbital fissure and sphenoid.ความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้กลายเป็นรอยแตก และเป็นรูปลิ่ม
Do you see these fissure lines inferior to the squamosal suture?คุณเห็นเส้นรอยแตกพวกนี้ไหม ข้างล่างรอยเย็บแบบสแควโมซอล
A fissure between two tectonic plates.เข้ามาทางช่องระหว่างแผ่นเปลือกโลก
The amount of energy from the fissure should do the trick.พลังงานจากรอยแยกจะช่วยทำให้มันสำเร็จ
I don't like the fissure on the GT scan. Did you test for Achromatopsia?รอยที่เห็นจากจีทีสแกนดูไม่ดีเลย ได้ตรวจอะโครมาโทปเซียรึเปล่า
And I think it's really important that we don't overstate the case and that we admit that there are cracks and fissures in all of these corporate structures.และฉันคิดว่ามันสำคัญมาก ที่เราไม่ควรตีโพยตีพายเกินกว่าเหตุ เราต้องยอมรับว่า มันมีรอยแตก
Unless we use some sort of contrasting agent that can fill the voids in the fissures.เว้นแต่ว่าเราใช้สิ่งแทนเพื่อแยกบางสิ่งออก ที่สามารถเติมแทนที่ว่างในรอยแยกนั่น
High temperatures can cause the skull to fissure.ความร้อนสูงจัดสามารถ ทำให้กระโหลกเกิดรอยร้าว
I found that the fissures felt...ฉันพบสิ่งนั้น รอยแตกมันเหมือน
There's something in the fissures.มันมีบางอย่างในรอยแตก
This rib fracture fissure-- the remodeling seems to indicate it was fractured more than four days before he died, doesn't it?รอยแตกของกระดูกซี่โครงนี้ การฟื้นฟูชี้ให้เห็นว่า การแตกหักเกิดขึ้นมากกว่า4วัน ก่อนที่เขาจะตาย,ใช่ไหม

fissure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外侧沟[wài cè gōu, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄍㄡ, 外侧沟 / 外側溝] lateral sulcus or Sylvian fissure (a main division of the brain)
外侧裂[wài cè liè, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 外侧裂 / 外側裂] lateral sulcus or Sylvian fissure (a main division of the brain)
外侧裂周区[wài cè liè zhōu qū, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄡ ㄑㄩ, 外侧裂周区 / 外側裂周區] perisylvian (the part of the brain surrounding the lateral sulcus or Sylvian fissure), involved in speech
裂罅[liè xià, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄚˋ, 裂罅] rift; crevice; fissure

fissure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割れ目噴火[われめふんか, waremefunka] (n) fissure eruption
罅割れ;ひび割れ[ひびわれ, hibiware] (n,vs) crack; crevice; fissure
裂罅[れっか, rekka] (n) fissure
裂肛[れっこう, rekkou] (n) anal fissure
ひびが入る;罅が入る;皹が入る;皸が入る[ひびがはいる, hibigahairu] (exp,v5r) to get cracked; to develop a crack; to be fissured
亀裂(P);龜裂(oK);き裂[きれつ, kiretsu] (n) crack; crevice; fissure; chap; (P)
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P)
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P)
地割れ[じわれ, jiware] (n,vs) cracks or fissures in the ground
溝状舌[こうじょうぜつ, koujouzetsu] (n) fissured tongue
罅(P);皹;皸[ひび(P);あかぎれ(皹;皸), hibi (P); akagire ( kun ; kun )] (n,adj-no) (1) (ひび only) (uk) crack; (skin) fissure; flaw or roughness (esp. in skin); (n) (2) chaps; (P)

fissure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระแหง[n.] (rahaēng) EN: crack ; fissure ; rift FR: fissure [f] ; crevasse [f] ; craquelure [f] ; lézarde [f]
รอยแตก[n. exp.] (røi taēk) EN: crack FR: brissure [f] ; cassure [f] ; fissure [f] ; faille [f]
รอยแยก[n. exp.] (røiyaēk) EN: chasm ; crack ; crevasse ; gorge FR: fente [f] ; fissure [f]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]
ร่องกำแพง[n. exp.] (rǿng kampha) EN: crack in a wall FR: fissure dans un mur [f]
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]
แตกแยก[adj.] (taēkyaēk) EN: divided ; disunited ; broken apart ; FR: fissuré ; désuni
ร้าว[v.] (rāo) EN: crack ; fracture ; split ; break FR: se fissurer ; se crevasser ; se craqueler
แตกระแหง[v.] (taēkrahaēng) EN: be fissured ; be cracked FR: être fissuré
แตกแยก[v.] (taēkyaēk) EN: split up ; break up ; separate ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited FR: se diviser; se désunir ; éclater ; se fissurer ; se fractionner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fissure
Back to top