ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eccentricity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eccentricity*, -eccentricity-

eccentricity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eccentricity (n.) ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ Syn. frailty, quirk, Ops. strength
eccentricity (n.) ตำหนิ See also: ข้อบกพร่อง Ops. perfection, ideal
English-Thai: HOPE Dictionary
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
English-Thai: Nontri Dictionary
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eccentricityความเยื้องศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It has human form, therefore you read mechanical failure as eccentricity and anthropomorphise it.มันมีลักษณะของมนุษย์ คุณจึงมองข้อผิดพลาดของเครื่องจักร แปลกออกไปและเห็นมันเป็นมนุษย์
"between eccentricity and mysticism... between man as a machine and man as animal.""ความต่างของ วิตถาร กับ เวทย์มนต์ ความต่างของ มนุษย์ที่เป็นจักรกล กับ มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ"

eccentricity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪癖[guài pǐ, ㄍㄨㄞˋ ㄆㄧˇ, 怪癖] eccentricity

eccentricity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏奇[へんき, henki] (n) eccentricity
偏心;偏芯(iK)[へんしん, henshin] (n,adj-no) eccentricity (in mechanics, electronics, etc.)
粋狂;酔狂;酔興(oK)[すいきょう, suikyou] (adj-na,n) whim; vagary; capriciousness; eccentricity
軌道の離心率[きどうのりしんりつ, kidounorishinritsu] (n) orbital eccentricity
軌道離心率[きどうりしんりつ, kidourishinritsu] (n) orbital eccentricity
離心率[りしんりつ, rishinritsu] (n) eccentricity
偏執[へんしゅう;へんしつ, henshuu ; henshitsu] (n,vs) bias; eccentricity; obstinacy
偏屈;偏窟;変屈(iK)[へんくつ, henkutsu] (adj-na,n) eccentricity; bigotry; obstinacy
偏癖[へんぺき, henpeki] (n) eccentricity; crankiness
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention)

eccentricity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเยื้องศูนย์กลาง[n. exp.] (khwām yeūan) EN: eccentricity FR: excentricité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eccentricity
Back to top