ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วง*, -ด้วง-

ดวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวง (n.) disk/disc See also: sphere, orb, circle, dot, spot, speckle Syn. จุด, สิ่งกลมๆ, วง, วงกลม
ดวง (clas.) numerative noun for things
ดวงกมล (n.) heart Syn. ดวงใจ, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ
ดวงขึ้น (v.) be fortunate See also: be lucky, be in luck, have good luck Syn. โชคดี, มีโชค, ดวงดี Ops. ดวงตก
ดวงจันทร์ (n.) moon See also: lunar Syn. พระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร, จันทร์, ดวงเดือน
ดวงจิต (n.) mind See also: soul Syn. จิตใจ, ดวงใจ, ใจ
ดวงจู๋ (v.) have bad luck See also: down on one´s luck Syn. ดวงตก, ชะตาตก Ops. ดวงดี, ดวงขึ้น
ดวงชะตา (n.) fate See also: luck, horoscope, fortune, destiny Syn. ดวง, โชคชะตา, โชคชะตาราศี, ชะตากรรม, โชคเคราะห์
ดวงดารา (n.) star Syn. ดาว, ดารา
ดวงดาว (n.) star Syn. ดวงดารา, ดาว, ดารา
ดวงดี (v.) be fortunate See also: be lucky Syn. โชคดี, เคราะห์ดี Ops. โชคร้าย
ดวงดี (n.) good fortune See also: good luck Syn. ความมีโชค, เคราะห์ดี Ops. ความโชคร้าย, เคราะห์ร้าย
ดวงดี (v.) be fortunate See also: be lucky, be in luck, have good luck Syn. โชคดี, มีโชค Ops. ดวงตก
ดวงตก (v.) have bad luck See also: down on one´s luck Syn. ชะตาตก Ops. ดวงดี, ดวงขึ้น
ดวงตก (v.) downgrade See also: go downhill, be unfortunate, fail, be on the decline Syn. โชคร้าย Ops. มือขึ้น
ดวงตรา (n.) seal Syn. ตราวงกลม, ที่ประทับตรา
ดวงตราไปรษณียากร (n.) postage stamp See also: stamp Syn. แสตมป์
ดวงตะวัน (n.) sun Syn. ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์
ดวงตา (n.) eye Syn. ตา, ดวงเนตร, นัยเนตร, นัยน์ตา
ดวงตาเห็นธรรม (n.) spiritual eye See also: the eye which sees the Law Syn. ธัมมจักขุ, ตาธรรม
ดวงประทีป (n.) lamp See also: light, torch, flame Syn. ดวงไฟ, ตะเกียง, โคม, โคมไฟ, เทียน
ดวงวิญญาณ (n.) soul Syn. วิญญาณ, ภูตผี, พราย, ผี
ดวงสมร (n.) sweetheart See also: dearest woman, beloved girl, dearest Syn. หญิงที่รัก, สุดที่รัก, นงคราญ, ทรามเชย, ทรามวัย
ดวงหทัย (n.) heart Syn. ดวงใจ, ดวงหฤทัย
ดวงหฤทัย (n.) heart Syn. ดวงใจ
ดวงอาทิตย์ (n.) sun Syn. พระอาทิตย์, ตะวัน, ดวงตะวัน, สุริยะ, สุริยัน
ดวงเดือน (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร, จันทร์
ดวงเนตร (n.) eye Syn. ตา, นัยเนตร, นัยน์ตา
ดวงแก้ว (n.) beloved person See also: sweetheart, loved one, darling, heart, lover Syn. สุดที่รัก, ที่รัก, ดวงใจ, ดวงตา
ดวงใจ (n.) heart Syn. ดวงกมล, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ
ดวงใจ (n.) dearest See also: sweetheart, beloved one, darling, heart Syn. ดวงตา, แก้วตาดวงใจ, ที่รัก, สุดที่รัก
ดวงไฟ (n.) lamp See also: light, torch, flame Syn. ตะเกียง, โคม, โคมไฟ, เทียน
ดวงไม่ดี (v.) be unlucky See also: have misfortune, be unfortunate, be ill-fated, be luckless Syn. โชคร้าย, โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ซวย Ops. ดวงดี
English-Thai: HOPE Dictionary
arc lightดวงประทีปไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากส่วนงอโค้งเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยแก๊ส
petichaieดวงเลือดซึมเข้าใต้ผิวหนัง
aleatory(เอลิอะทอ' รี) adj. แล้วแต่เหตุการณ์, แล้วแต่ดวง, ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) (of luck)
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
annulation(แอนนิวเล' ชัน) n. การเกิดวงแหวนส่วนที่เป็นวงกลม (a ringlike formation)
apolune(แอพ'พะลูน) n. จุดวงจรรอบดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์มากที่สุด
apothecaries measureระบบหน่วยวัดดวงที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
astrogeology(แอสโทรจีออล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดาวนพเคราะห์ ดวงดาวและวัตถุอื่นในอวกาศ (astro-geology)
astronomical unitหน่วยความยาวที่เท่ากับระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ยาวประมาณ 93 ล้านไมล์ ใช้อักษรว่า AU
astrophotography(แอสโทรโฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพดวงดาวและวัตถุในอวกาศ. -astrophotographic adj.
astrophysics(แอสโทรฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิคส์ของนพเคราะห์และดวงดาวอื่น ๆ -astrophysical adj. -astrophysicaist n.
azimuth(แอซ'ซิมัธ) n. เส้นวางราบ, ทิศทางของดวงดาวที่วัดบนพื้นโลก, มุมตำแหน่ง
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning
bedlamp(เบด'แลมพฺ) n. ดวงประทีปข้างเตียง
blot(บลอท) n.,vt.,vi. (ทำให้เป็น,เป็น) จุด,ดวง,รอยเปื้อน,มลทิน,การลบออก ,ขจัดออกหมด,ทำลาย
blotchyadj. เป็นจุด,เป็นดวง,คล้ายรอยเปื้อน,เป็นตุ่มแผล
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
cessn. ภาษี,การประเมิน,โชค,ดวง -vt. เก็บภาษี,ประเมิน
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
chiromancyn. วิชาดูเส้นลายมือการดูดวงจากเส้นลายมือ
circuit breakern. อุปกรณ์ตัดวงจร
companion starn. ชื่อดาวที่สว่างน้อยกว่าของกลุ่มดาวคู่2ดวง
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง,สัณฐาน,รูปร่างภายนอก,องค์ประกอบ,กลุ่มดวงดาว,ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement,set
contain(คันเทน') {contained,containing,contains} vt. บรรจุ,จุ,มี,ยับยั้ง,จำกัด,จำกัดวง
corona(คะโร'นะ) n. ทรงกลด (ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์) ,มาลา,มงกุฎ,สิ่งที่เหมือนมาลา,โคมระย้าช่อกลม, See also: coronal adj. ดูcorona,pl. coronas,coronae
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
define(ดิไฟน์') vt. ให้คำจำกัดความ,อธิบาย,บัญญัติศัพท์,ทำให้ชัดเจน,กำหนด,จำกัดวง, See also: definability n. ดูdefine definer n. ดูdefine
definition(เดฟฟินิช'เชิน) n. คำจำกัดความ,การกำหนด,การจำกัดวง,ความคมหรือความชัดของภาพ
demilune(เดม'มิลูน) n. ดวงจันทร์ครึ่งวงกลม.
equinox(อี'ควะนอคซฺ) n. เวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรทำให้มีกลางวันเท่ากับกลางคืน/เกิดขึ้นในราววันที่ 21 มีนาคม (vernal equinox) กับวันที่22กันยายน (autumnal equinox)
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fated(เฟ'ทิด) adj. ตามดวง,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้, Syn. doomed
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก
glim(กลิม) n. ดวงไฟ,ตะเกียง,ตา,จำนวนเล็กน้อย
halationn. การเกิดบริเวณมัวที่ภาพถ่าย,รอยพร่ารอบดวงโคมในฟิล์มถ่ายรูปเงาทรงกด,แสดงทรงกด
halley's cometดาวหางดวงหนึ่งที่ปรากฎเหนือโลกทุก 75 หรือ 76 ปี
hardlinesn. โชคไม่ดี,ดวงไม่ดี,โชคร้าย
harvest moonวันเพ็ญในฤดูเก็บเกี่ยวคือวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกหลังวันที่22กันยายน
English-Thai: Nontri Dictionary
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
blot(n) รอยเปื้อน,มลทิน,จุด,ดวง
cess(n) ภาษี,จังกอบ,ดวง,โชค
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
contain(vt) บรรจุ,มีอยู่,จำกัดวง
define(vt) จำกัดความ,กำหนดเขต,จำกัดวง,บัญญัติศัพท์
delimit(vt) กำหนดเขต,ปักปันเขต,กั้นเขต,จำกัดวง
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ
eyeball(n) ลูกตา,ดวงตา
fortunate(adj) โชคดี,เคราะห์ดี,ดวงดี
horoscope(n) การผูกดวงทางโหราศาสตร์
luminary(n) วัตถุมีแสง,ดวงประทีป,ผู้มีชื่อเสียง
moon(n) ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,การนั่งซึม,การรำพึง
philately(n) การสะสมแสตมป์,การเล่นดวงตราไปรษณีย์
piles(n) โรคริดสีดวงทวาร
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป
POSTAGE postage stamp(n) ดวงตราไปรษณีย์,แสตมป์
spotted(adj) เป็นดวงๆ,มีข้อด่างพร้อย,ด่าง,มีมลทิน
sidereal(adj) เกี่ยวกับดาวฤกษ์,เกี่ยวกับดวงดาว
solar(adj) เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ทางสุริยคติ
stamp(n) การประทับตรา,การตอก,เครื่องหมาย,ดวงตราไปรษณีย์
stellar(adj) เป็นดารา,เกี่ยวกับดวงดาว,เป็นตัวเอก,แจ่มจรัส
totality(n) จำนวนทั้งสิ้น,คราสเต็มดวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bleach spot; deoxidation sphereดวงฟอกจาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plaqueดวง, แผ่น, จุดแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scotomaดวงมืดในลานเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calibrated circuit breakerตัวตัดวงจรปรับพิกัดแล้ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
circuit breakerตัวตัดวงจร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
eye bankคลังดวงตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemorrhoids; pilesโรคริดสีดวงทวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macula๑. จุดด่าง, ดวงด่าง, จุดราบ, ดวงราบ [มีความหมายเหมือนกับ macule]๒. (จักษุ.) จุดภาพชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maculeจุดด่าง, ดวงด่าง, จุดราบ, ดวงราบ [มีความหมายเหมือนกับ macula ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piles; haemorrhoids; hemorrhoidsโรคริดสีดวงทวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bruisesดวงเลือดที่ซึมใต้ผิวหนัง,จ้ำเขียว,รอยฟกช้ำ,ห้อเลือด [การแพทย์]
Horoscopesดวงชะตา [TU Subject Heading]
Moonดวงจันทร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sunดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
astronomical unit (AU)หน่วยดาราศาสตร์, หน่วยวัดระยะทางที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มีสัญลักษณ์ AU โดยกำหนดให้ระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีค่าเป็น 1 AU 1 AU = 1.49 x 1011 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Greenhouse effect ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hemorrhoidsริดสีดวงทวารหนัก [TU Subject Heading]
Jupiterดาวพฤหัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวอังคารออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 139,500 กิโลเมตรเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด มีดาวบริวาร 17 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Marsดาวอังคาร, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากโลกออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 228 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6,648 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neptuneดาวเนปจูน, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวยูเรนัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4,498 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 44,800 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวเกตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pillar of knowledge managementเสาหลักของการจัดการความรู้K. Wiig ได้แบ่งองค์ประกอบเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละเสาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดวงจรความรู้ครบถ้วน ตั้งแต่ การสร้าง (Create) การนำเสนอ (Manifest) การใช้ (Use) และการถ่ายทอด (Transfer) ความรู้ [การจัดการความรู้]
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spherical pyranometerไพรานอมิเตอร์ที่ใช้วัดบนพื้นที่ทรงกลม หรือเครื่องวัดรังสีจากดวงอาทิตย์บนพื้นที่ทรงกลม [อุตุนิยมวิทยา]
starดาวฤกษ์, ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่และร้อนจัด เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวเหนือ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sunspotจุดในดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Three seals lawกฎหมายตราสามดวง [TU Subject Heading]
toolboxกล่องเครื่องมือที่รวบรวมโปรแกรม และคำสั่งที่เป็นเครื่องมือที่นักเขียนโปรแกรมสามารถหยิบมาใส่ในโปรแกรมของตนได้ โปรแกรมบางโปรแกรมแสดงกล่องเครื่องมือเป็นภาพของสัญรูปบนจอภาพ เช่น กล่องเครื่องมือของโปรแกรมกราฟฟิก มีเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรง วาดวงกลม ระบายสี ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
photosphereโฟโตสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศที่ติดกับผิวของดวงอาทิตย์ มีความหนาประมาณ 400 กิโลเมตรอุณหภูมิส่วนที่ติดผิวดวงอาทิตย์ประมาณ 10,000 K ส่วนที่ติดกับชั้นโครโมสเฟียร์ประมาณ 4,200 K แก๊สที่อยู่ในชั้นนี้จะแผ่รังสีออกสู่อวกาศ ได้แก่ รังสีเอกซ์รังสีอัลตราไวโอเลต แสงสว่าง และคลื่นควา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Saturnดาวเสาร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพฤหัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,427 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 116,340 กิโลเมตร มีดาวบริวาร 23 ดวง และมีวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดาวเสาร์ในลักษณะของบริวาร เห็นเป็นวงแหวนล้อมรอบบริเวณเส้นศู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Solar energyโซลาร์เอ็นเนอร์จีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานนี้เป็นต้นกำเนิดของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุด
Uranusดาวยูเรนัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเสาร์ออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2,869 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 47,500กิโลเมตร มีดาวบริวาร 5 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวมฤตยู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Venusดาวศุกร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพุธออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,200 กิโลเมตรไม่มีดาวบริวาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
horoscope (n.) ดวงชะตาราศี See also: โชคชะตา, ชะตา
star (n.) ดวงดาว See also: ดาว
postage (n.) ดวงตราไปรษณียากร See also: แสตมป์ Syn. stamp
stamp (n.) ดวงตราไปรษณียากร See also: แสตมป์ Syn. postage
eye (n.) ดวงตา See also: ตา, นัยน์ตา, ลูกตา
peepers (sl.) ดวงตา See also: สายตา, ตา
currant bun (sl.) ดวงอาทิตย์
day-star (n.) ดวงอาทิตย์ See also: พระอาทิตย์, ตะวัน Syn. solar disk
solar disk (n.) ดวงอาทิตย์ See also: พระอาทิตย์, ตะวัน Syn. day-star
sun (n.) ดวงอาทิตย์ See also: พระอาทิตย์, ตะวัน Syn. solar disk, day-star
blaze (vi.) (ดวงตา)ส่องแสงจ้าเนื่องจากมีอารมณ์รุนแรง
chalfonts (sl.) ริดสีดวงทวาร
curl (vi.) เป็นดวง
ephemeris (n.) ตารางที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต
genteel (adj.) เกี่ยวกับแวดวงสังคมชั้นสูง
half-moon (n.) พระจันทร์ครึ่งดวง See also: พระจันทร์ครึ่งวง
heliograph (n.) เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ (ทางดาราศาสตร์) Syn. photoheliograph
heliograph (n.) เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliograph (vi.) ส่งสัณญาณโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliograph (vt.) ส่งสัณญาณโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our primary data comes from seven orbiting satellites, but at any given time, as many as four are surveilling one area.ข้อมูลหลักของเราได้มาจาก ดาวเทียม 7 ดวง we can Iook anywhere within the target area, aII right?
This guy escaped from the casino two months ago what he does has nothing to do with luck its an ability. look at him!ชายคนนี้ หนีมาจากบ่อน เมื่อสองเดือนก่อน สิ่งที่เขาทำ ไม่ได้เรียกว่า ดวง มันเป็นความสามารถ ดูสิ เขารู้ว่าต้องทำอะไร
We are, but a couple of torches aren't gonna do much.เราทำอยู่, แต่ไฟส่องทางเพียง 2 ดวง ทำงานได้ไม่เต็มที่นัก
We think there are three planets out there that might be habitable.เราคิดว่ามี ดาว 3 ดวง ซึ่งอาจจะอยู่อาศัยได้
Two twin planets whirling together around one sun but each with its own and opposite gravity.ดาวคู่แฝด 2 ดวง โคจรสวนทางกัน หมุนรอบดวงอาทิตย์ ทั้ง 2 ดวงต่างมีแรงดึงดูด และแรงผลัก ซึ่งกันและกัน
Another new moon in 1000 years of new moons... and I do not care to see it.อีกดวงจันทร์ใหม่ในปี 1000 ดวง จันทร์ใหม่ และฉันก็ไม่สนใจที่จะเห็นมัน
Misfor-- misfortune?ดวงจ... ....... ดวงจู๋หรือ
The moon hung low in its cycle, as it does now... a blood moon, as Katrina described.ดวงจันทร์กลมโตเหมือนถูกดึงเข้ามาใกล้ๆ เหมือนกับตอนนี้... . มันคือ จันทราสีเลิอด ตามที่เเคทรินาเคยบอกไว้
The moon came out.ดวงจันทร์กำลังจะเต็มดวง
The moon's breaking up.ดวงจันทร์กำลังจะแตกแล้ว มาเร็ว
The moons of Saturn and Jupiter. They're not here.ดวงจันทร์ของดาวพฤหัส ดาวเสาร์ก็หาย
Moon, concordia.ดวงจันทร์ของเรา คอนคอร์เดีย
The moon controls the ocean's waves, the sun our internal timing, but something is happening to me.ดวงจันทร์ควบคุมคลื่อนมหาสมุทร ดวงอาทิตย์ควบคุมเวลาในร่างกายเรา แต่มีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับผม
The concordian moon is aดวงจันทร์คอนคอร์เดียเป็น
Moon is goddess-- wife of sun.ดวงจันทร์คือเทพี เจ้าสาวของดวงอาทิตย์
The moon is American soil. Moon flag, star and stripes.ดวงจันทร์คือแผ่นดินอเมริกัน ธงของดวงจันทร์ ดาวและแถบสี
Saturn's largest moon.ดวงจันทร์ดวงใหญ่สุดของดาวเสาร์
And which moon was that?ดวงจันทร์ดวงไหนหรือ?
The moons glimmering, the cold air licking your tits.ดวงจันทร์ทั้งสองส่องประกาย สายลมเย็นพัดกระทบทรวงอกเจ้า
We have a great masquerade the night of the harvest moon.ดวงจันทร์ที่นั่นสวยงามมาก
Moon of yours.ดวงจันทร์นี่ของท่านซะหน่อยแล้ว
"The moon affects her as it does a woman, " he thought.ดวงจันทร์มีผลต่อเธอ เช่นเดียวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขา คิดว่า
The moon told him to.ดวงจันทร์ยังบอกเขาอีกด้วย
The moon is as good as ours.ดวงจันทร์ยังไงก็ของเรา
The moon is not high enough. Go quickly.ดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นสูงพอ เร็วเข้า
The moon can show itself any minute now, gentlemen.ดวงจันทร์สามารถแสดงตัวเองนาที ใด ๆ ในขณะนี้
What is that I hear and smell?ดวงจันทร์หรือชีวิตข้า ข้าได้ยินเสียงใด หรือกลิ่นใด
The Moon spook you turned into a snowflake.ดวงจันทร์หลอนคุณ -เปลี่ยนเป็นเกล็ดหิมะ
The moon is 250.ดวงจันทร์อยู่ห่างแค่ 250
The moon is a souvenir of that violent epoch.ดวงจันทร์เป็นของที่ระลึก ของยุคที่มีความรุนแรง
The Moon has passed its apex.ดวงจันทร์เพิ่งจะผ่านจุดสูงสุดของมันไปแล้ว
Our moon of Pantora is the only civilization in this system.ดวงจันทร์แพนทอร่าของเรา เป็นเพียงความเจริญเดียวเท่านั้นในระบบดาวนี่
The moons will soon be rising.ดวงจันทร์ใกล้จะขึ้นฟ้าแล้ว
The moon within closer reach.ดวงจันทร์ในการเข้าถึงใกล้ชิด
The moon had been up for a long time, but he slept on.ดวงจันทร์ได้รับการขึ้นเป็น เวลานาน แต่เขานอนอยู่บน
Moon is no egg.ดวงจันทร์ไม่ใช่ไข่มังกร
The Wolf Spirit told me the Garuda would be most vulnerable when he thought he'd already won.ดวงจิตหมาป่าบอกว่าการูด้า จะอ่อนแอตอนที่มันคิดว่า ตัวเองชนะแล้ว
The Wolf Spirit came to me, Bo.ดวงจิตหมาป่ามาหาฉัน โบ
The Wolf spirit isn't in the habit of making things up.ดวงจิตหมาป่าไม่โกหกหรอก
All you, eager nubile young minds on the very cusp of adulthood.ดวงจิตอ่อนเยาว์ ที่กระหายจะเป็นผู้ใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วง
Back to top