ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dearest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dearest*, -dearest-

dearest ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวงใจ (n.) dearest See also: sweetheart, beloved one, darling, heart Syn. ดวงตา, แก้วตาดวงใจ, ที่รัก, สุดที่รัก
แก้วตาดวงใจ (n.) dearest See also: sweetheart, beloved one, darling, heart Syn. ดวงตา, ที่รัก, สุดที่รัก

dearest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest FR: chérie [f]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]

dearest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lieb; geliebt {adj} | am liebsten; am teuerstendear | dearest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dearest
Back to top