ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

horoscope

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *horoscope*, -horoscope-

horoscope ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
horoscope (n.) ดวงชะตาราศี See also: โชคชะตา, ชะตา
English-Thai: HOPE Dictionary
horoscope(ฮอร'ระสโคพ) n. แผนภาพการผูกดวงโหราศาสตร์,การผูกดวงโหราศาสตร์., See also: horoscopic adj. horoscopy n.
English-Thai: Nontri Dictionary
horoscope(n) การผูกดวงทางโหราศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horoscopesดวงชะตา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# I look at the horoscope # and predict what our poor love will be.ฉันมองในทางโหราศาสตร์ และทำนายว่ารักที่น่าสงสารของเราจะเป็นยังไงต่อไป
My horoscope predicted suffering.ดวงชะตาราศีของฉันทำนายเรื่องความทุกข์ทรมานไว้
What more do you want? Want me to read your horoscope?ยังจะให้ฉันบอกอะไรอีก จะให้ฉันดูดวงให้รึไง
When you called, I was checking my horoscope.ตอนที่คุณโทรมา ฉันก็ดูดวงทันที รู้ไหมมันว่ายังไง
Horoscopes are the devil trying to trick us. Mm-hm. Oh.ดวงชะตาราศีคือปีศาจที่กำลังเล่นกลกับเรา
Without even needing to match the horoscope!ไม่ต้องการแม้แต่จะผูกดวงเลยเหรอ

horoscope ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流年[liú nián, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ, 流年] fleeting time; horoscope for the year
运势[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, 运势 / 運勢] horoscope; one's fortune

horoscope ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
九星[きゅうせい, kyuusei] (n) (See 陰陽道,一白・いっぱく・1,二黒・じこく,三碧・さんぺき,四緑・しろく,五黄・ごおう,六白・ろっぱく,七赤・しちせき,八白・はっぱく,九紫・きゅうし) nine traditional astrological signs in Onmyoudou, each corresponding to the year of a person's birth and used to create a horoscope
星占い[ほしうらない, hoshiuranai] (n) astrology; horoscope; (P)

horoscope ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ดวง[n.] (dūang) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope FR: chance [f]
ดวงชะตา[n.] (dūangchatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
ดวงดี[v.] (dūangdī) EN: have a good horoscope ; have good luck FR: être chanceux
ดูดวง[v. exp.] (dū dūang) EN: foretell ; check one's horoscope FR:
คำทำนาย[n. exp.] (kham thamnā) EN: prediction ; prophesy FR: horoscope [m]
ผูกดวง[v. exp.] (phūk dūang) EN: cast a horoscope FR: faire l'horoscope

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า horoscope
Back to top