ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

postage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *postage*, -postage-

postage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
postage (n.) ค่าส่งของทางไปรษณีย์
postage (n.) ดวงตราไปรษณียากร See also: แสตมป์ Syn. stamp
postage stamp (n.) แสตมป์ Syn. stamp
English-Thai: HOPE Dictionary
postage(โพส'ทิจฺ) n. ค่าไปรษณีย์
postage stampn. ดวงตราไปรษณีย์
English-Thai: Nontri Dictionary
postage(n) ค่าไปรษณีย์
POSTAGE postage stamp(n) ดวงตราไปรษณีย์,แสตมป์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
postageไปรษณียากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Postage stamp designการออกแบบไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวงตราไปรษณียากร (n.) postage stamp See also: stamp Syn. แสตมป์
ตราไปรษณียากร (n.) postage stamp See also: revenue stamp Syn. แสตมป์
แสตมป์ (n.) postage stamp See also: stamp Syn. ไปรษณียากร, ตราไปรษณียากร
ไปรษณียากร (n.) postage stamp See also: stamp Syn. แสตมป์, ตราไปรษณียากร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you got Reed, world's dumbest smart guy, worth less than a postage stamp.นายมีรีด, คนฉลาดที่โง่ที่สุดในโลก ไร้ค่ากว่าแสตมป์.
Could've saved on the postage and just shot him when they had the chance.น่าจะประหยัดค่าส่งไปรษณีย์ ก็แค่ยิงหมอนี่ในตอนที่พวกเขามีโอกาส
Though you'll probably want to save postage on one.เธอคงอยากจะประหยัดแสตมป์ไปสักอันนึง
Dad, if you're willing to spring on extra postage, we can have the Mike ditka rib trio here by tomorrow at 5:00.พ่อ ถ้าพ่อเต็มใจจะส่งไปรษณีย์ เรากินซี่โครงจากร้านไมค์ ดิกิต้าได้ ส่งมาถึงที่นี่ตอนห้าโมง
Surely you have enough money for postage.เธอมีเงินพอสำหรับแสตมป์อยู่แล้ว จริงๆแล้ว, มันคืองานเลี้ยงกลับบ้านของโนแลนค่ะ
Small yellow boxes, minimum postage, which means they're nearly weightless.กล่องเล็กๆ สีเหลือง ตราไปรษณียากรราคาถูก ซึ่งแปลว่า ของพวกนี้แทบไม่มีน้ำหนัก

postage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配送费[pèi sòng fèi, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄟˋ, 配送费 / 配送費] postage and packing fee
邮费[yóu fèi, ㄧㄡˊ ㄈㄟˋ, 邮费 / 郵費] postage

postage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
料金別納郵便[りょうきんべつのうゆうびん, ryoukinbetsunouyuubin] (n) postpaid mail; postage paid
返信料[へんしんりょう, henshinryou] (n) return postage
送料共[そうりょうとも, souryoutomo] (n) including postage
郵便切手[ゆうびんきって, yuubinkitte] (n) postage stamp
郵券[ゆうけん, yuuken] (n) postage stamp
郵税[ゆうぜい, yuuzei] (n) postage
切手[きって, kitte] (n) stamp (postage); merchandise certificate; (P)
返信料封筒[へんしんりょうふうとう, henshinryoufuutou] (n) return, postage-paid envelope
返信料葉書[へんしんりょうはがき, henshinryouhagaki] (n) return, postage-paid postcard
送料[そうりょう, souryou] (n) postage; carriage; (P)
通信費[つうしんひ, tsuushinhi] (n) postage; communications expenses

postage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวง[n.] (dūang = dua) EN: [classif.: stars, moons, suns, individual lights, postage stamps, seals, medals] FR: [classif. : astres (étoile, lune, soleil, planète), lampes, cachets, sceaux, timbres, médailles]
ดวงตราไปรษณียากร[n.] (dūang trāpr) EN: postage stamp ; stamp FR: timbre-poste [m] ; timbre postal [m]
ค่าส่ง[n. exp.] (khā song) EN: carriage ; postage FR:
ไปรษณียากร[n. exp.] (praisanīyāk) EN: postage stamp FR: timbre postal [m]
รวมค่าส่ง[n. exp.] (rūam khā so) EN: including postage ; including shipping FR: frais de port inclus ; frais de port compris
แสตมป์[n.] (sataem) EN: stamp ; postage stamp FR: timbre [m] ; timbre-poste [m]
ตราไปรษณียากร[n.] (trāpraisanī) EN: postage stamp ; stamp ; revenue stamp FR: timbre postal [m]

postage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
portopflichtig {adj}liable to postage
Briefmarkenpapier {n}postage stamp paper
Briefporto {n}postage for letters
Strafporto {n}postage due
portofrei {adj}postage free

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า postage
Back to top