ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชื่นชม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชื่นชม*, -ชื่นชม-

ชื่นชม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชื่นชม (v.) admire See also: praise, commend, eulogize, appreciate, laud Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, นิยมชมชอบ, ศรัทธา, ชมชอบ
ชื่นชมยินดี (v.) be pleased with See also: be exultant, be satisfied with, be happy, be thrilled, rejoice Syn. ปิติยินดี, ปลาบปลื้ม, พึงใจ
ชื่นชมโสมนัส (v.) be happy See also: be joyful, be pleased, be joyous, be glad, be lighthearted Syn. ความสุขใจ, ความเบิกบาน Ops. โทมนัส
English-Thai: HOPE Dictionary
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
attaboy(แอท'ทะบอย) interj. ย่อมาจาก that's the boy ดีทีเดียว, แจ๋ว (แสดงความชื่นชมหรือให้กำลังใจ) (an expression)
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.
eclat(เอคลา') n. เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,ความเอิกเกริก,ความชื่นชมยินดี, Syn. fame
grateful(เกรท'ฟูล) adj. ขอบคุณ,ปลื้มปีติ,เป็นที่ชื่นชมยินดี., See also: gratefully adv. gratefulness n.
marvel(มาร์'เวิล) n. สิ่งที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,บุคคลที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,ความประหลาดใจ,ความพิศวง. v. ประหลาดใจ,พิศวง., See also: marvelment n.
narcissism(นาร์'ซิซิส ซึม) n. ความรักตัวเอง,ความชื่นชมในลักษณะทางกายและ ใจของตัวเอง
plaudit(พอล'ดิท) n. การตบมือแสดงความชื่นชมสรรเสริญ,การแสดงความชื่นชมอย่างกระตือรือร้น, Syn. applause
English-Thai: Nontri Dictionary
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
glad(adj) น่ายินดี,ดีใจ,ปีติ,เบิกบาน,ชื่นชม
pleasurable(adj) สนุก,น่าพอใจ,น่าชื่นชม,เป็นที่ถูกใจ
ravish(vt) ชื่นชม,แย่งชิง,ช่วงชิง,ข่มขืน
ravishing(adj) สวยบาดใจ,น่าชื่นชม,มีเสน่ห์,น่าหลงใหล,ดึงดูดใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hand it to (phrv.) ชื่นชม
characterize (vt.) ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ See also: พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
put someone on a pedestal (idm.) ชื่นชมเกินไป Syn. knock off, set on
admirable quality (n.) คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม Syn. vice, advantage
admirably (adv.) อย่างน่าชื่นชม See also: อย่างน่าชมเชย, อย่างดียิ่ง Syn. perfectly, wonderfully, excellently
admiration (n.) การชื่นชม See also: การยกย่องชมเชย, ความชื่นชม, การสรรเสริญ, ดุษฎี Syn. respect, regard, praise
admiration (n.) บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม
aesthetic (adj.) ซึ่งชื่นชมความงามหรือศิลปะ
applause (n.) การปรบมือแสดงความชื่นชม Syn. approval
cachet (n.) คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ
claque (n.) คนที่ติดตามชื่นชม
complimentary (adj.) ที่ชื่นชม See also: ที่ยกย่อง, ที่ชมเชย Syn. commendatory, praising
cor (int.) เสียงอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชื่นชม
delighted (adj.) น่าชื่นชมยินดี See also: น่าปิติยินดี, น่าชื่นใจ, น่ายินดี, น่าดีใจ, น่าตื้นตัน, น่าปลาบปลื้ม Syn. happy, glad, pleased Ops. depressed, unhappy
flock after (phrv.) แห่ตาม (อย่างชื่นชม) See also: พากันตาม
idol (n.) คนหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชมหรือคลั่งไคล้อย่างมาก See also: ฮีโร่ Syn. hero, heroine, ideal
pay tribute to (idm.) แสดงความชื่นชมหรือขอบคุณสำหรับ
praising (adj.) ที่ชื่นชม See also: ที่ยกย่อง, ที่ชมเชย Syn. commendatory
Shavian (n.) ผู้ชื่นชมจอร์จ เบอร์นาร์ดชอว์หรือผลงานของเขา
squire (sl.) คำเรียกผู้ชายในเชิงชื่นชม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm an admirer of his workผมเป็นผู้ที่ชื่นชมงานของเขามาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What I have done is not result of king or intention to dishonor.น้ำ เสียง ของท่านเหมือนจะชื่นชมพระองค์นะค่ะ ท่านนายพล ข้า ชื่นชม ในพระวิสัยทัศน์ต่างหาก เลดี้ บรัดเลย์ ในทุกๆเรื่อง
In mutual admiration and respect.ชื่นชมความสามารถ แลเคารพอีกฝ่าย
Enjoying our stalemate.ชื่นชมความอดกลั้นของเรา
Appreciate what you're trying to do, son. Did the same job myself, and proudly.ชื่นชมสิ่งที่คุณกำลังพยายามที่จะทำลูกชาย ได้งานเดียวกันตัวเองและภาคภูมิใจ
Admire immensely.ชื่นชมสุดฤทธิ์สุดเดช
Even admire it.ชื่นชมเสียด้วยซ้ำ cw'ncm sïd·vy ś·ṃ
I admire your perseverance.ชื่นชมในความพยายามของเธอ
I applaud your scientific instincts, but your theory that the Founding Fathers buried Howe twice is... (sighs) questionable, at best.ชื่นชมในสัญชาตญาณ ทางิทยาศาสตร์ของคุณ แต่แนวคิดที่ว่า ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศ ฝังศพฮาวสองครั้ง
Giving you props when you get it right.ชื่นชมในสิ่งที่นายทำน่ะสิ
Your silence will be appreciated.ความเงียบเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
She simply adored Rebecca.หล่อนชื่นชมบูชารีเบคคา
As I read them over this morning, they sound so much like my own eulogy... that I've decided to let my mother publish them privately after I'm dead.{\cHFFFFFF}เมื่อผมอ่านพวกเขาในช่วงเช้าวันนี้ พวกเขาเสียงมากเช่นความชื่นชมยินดีของตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ที่ฉันได้ตัดสินใจที่จะให้แม่ของฉัน เผยแพร่เอกชนหลังจากที่ฉันตาย
I think you can appreciate that a good reporter... has to win the confidence and trust of people... if he's to write anything perceptive about them.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าคุณสามารถชื่นชม ที่เป็นนักข่าวที่ดี ... {\cHFFFFFF}มีที่จะชนะความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้คน ... {\cHFFFFFF}ถ้าเขาจะเขียนอะไร เข้าใจเกี่ยวกับพวกเขา
I think you've summed it up admirably, Senator.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าคุณได้สรุปมันขึ้น ชื่นชมวุฒิสมาชิก
Gee, I... really admire you.{\cHFFFFFF}Gee ผมจริงๆ ... ชื่นชมคุณ
That bloke with Scott,เจ้าหมอกับ สกอตต์ ฉันชื่นชมเสมอวิธีที่เขาไป
Do you mind if I gives a jump of admiration here, sir?คุณคิดว่าฉันจะช่วยให้กระโดด เล็ก ๆ น้อย ๆ ชื่นชมนี่และตอนนี้ครับ?
I well remember... the way an admirable man and a great soldier referred to expensive noises as he listened to a battle without emotion.ฉันยังจำได้ วิธีการที่คนที่น่าชื่นชมและดี ทหารเรียกเสียงราคาแพง
By the way, I admire your pictures very much.โดยวิธีการที่ผมชื่นชมภาพของคุณมาก
You do appreciate beauty, don't you?ที่คุณทำชื่นชมความงามไม่ได้คุณ?
"Tired, tired of being admired...♪ ระอา ระอาที่โดนชื่นชม
"Tired of being admired. Let her alone.♪ เบื่อที่เป็นที่ชื่นชม ♪ ♪ ให้เธออยู่ลำพังบ้าง ♪
They'll appreciate the business.พวกเขาจะชื่นชมธุรกิจ
Well, we all appreciate your concern, Colonel.ก็ เราทุกคนชื่นชมความกังวงของคุณพันเอก
It doesn't take a very smart man to appreciate the risk that I am taking by being here with you, Dr. floyd.มันไม่ได้ใช้เป็นคนที่ฉลาดมาก ที่จะชื่นชมความเสี่ยงที่ฉันสละ โดยอยู่ที่นี่กับคุณดร.
My lips are sealed. I appreciate this demonstration.ปากผมรูดซิปอยู่แล้ว และผมก็ชื่นชมในน้ำใจของคุณด้วย
Mrs. Timkin loved what you did last night, but they think I did it.คุณนายทิมคินชื่นชมสิ่งที่คุณทำเมื่อคืนนี้มากเลย แต่เธอคิดว่าผมเป็นคนทำ
Our authorities admire your book.เจ้าหน้าที่ของเราชื่นชมหนังสือของคุณ
He said he has such admiration for Your Grace.เขาพูดว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็น ความสง่างามน่าชื่นชมของท่าน
I call it "No one appreciate how good I am" sound.ฉันเรียกว่า " เสียงไม่มีใครชื่นชมความเก่งของฉัน "
It was a marvelous effort on her part to discover that I did not love her.ต้องใช้ความพยายามอันน่าชื่นชม กว่าหล่อนจะพบว่าฉันมิได้ รักหล่อน
This country enjoys a fine athletic tradition.ประเทศนี้ชื่นชมนักกีฬาที่เก่ง
Look here, Junior, I appreciate what you're trying to do here.ฟังนะ จูเนียร์ ฉันชื่นชมสิ่งที่นายทำนะ
I was offered a fellowship in fine arts to this school I admired in Idaho.ฉันได้รับการเสนอการเป็นสมาชิกในงานศิลปะ... กับโรงเรียนที่ฉันชื่นชมในไอดาโฮ
You got to appreciate what an explosive element... this Bonnie situation is.คุณได้ชื่นชมสิ่งที่เป็นองค์ประกอบระเบิด ... นี้สถานการณ์บอนนี่เป็น
I'm here to help. If my help's not appreciated, lotsa luck, gentlemen.ฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วย หากความช่วยเหลือของฉันไม่ได้ชื่นชมโชค lotsa สุภาพบุรุษ
Your help is definitely appreciated.ความช่วยเหลือของคุณได้ชื่นชมอย่างแน่นอน
I think you can appreciate that.ผมคิดว่าคุณสามารถชื่นชมว่า
And when they fly away, the part of you that knows it was a sin to lock them up does rejoice.และเมื่อพวกเขาบินหนีไป เป็นส่วนหนึ่งของคุณที่รู้ว่ามันเป็นบาปที่จะล็อคพวกเขาขึ้นไม่ชื่นชมยินดี
Only left is Wachootoo Circle of Death.ดีใจที่พวกคุณให้ความชื่นชม แต่ผมเป็นเพียงผู้ต่ำต้อย

ชื่นชม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชื่นชม
Back to top