ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

praising

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *praising*, -praising-

praising ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
praising (adj.) ที่ยกย่อง Syn. laudatory
praising (adj.) ที่ชื่นชม See also: ที่ยกย่อง, ที่ชมเชย Syn. commendatory

praising ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
空気を読めない[くうきをよめない, kuukiwoyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
空気読めない[くうきよめない, kuukiyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
自画自賛;自画自讚[じがじさん, jigajisan] (n,vs,adj-no) singing one's own praises; praising one's own wares

praising ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โถมนาการ[n.] (thōmanākān) EN: admiration ; praising ; lauding FR:

praising ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lobend {adv}praisingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า praising
Back to top