ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commendatory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commendatory*, -commendatory-

commendatory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commendatory (adj.) ที่ยกย่อง Syn. praising, laudatory
English-Thai: HOPE Dictionary
commendatory(คะเมน'ดะโทรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งยกย่อง,เกี่ยวกับการแนะนำหรือฝากฝัง

commendatory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
褒义[bāo yì, ㄅㄠ ㄧˋ, 褒义 / 褒義] commendatory; commendatory term; positive connotation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commendatory
Back to top