ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรู้*, -ความรู้-

ความรู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรู้ (n.) knowledge See also: information, awareness Syn. วิชาความรู้
ความรู้ความเข้าใจ (n.) understanding See also: comprehension
ความรู้คุณ (n.) gratitude See also: thankfulness Syn. กตเวทิตา Ops. การเนรคุณ
ความรู้ทางศาสนา (n.) religious knowledge
ความรู้สึก (n.) feeling See also: emotion, passion
ความรู้สึกด้อย (n.) inferiority feeling Syn. ปมด้อย Ops. ความรู้สึกเด่น, ปมเด่น
ความรู้สึกนึกคิด (n.) feeling See also: emotion, sentiment Syn. ความนึกคิด
ความรู้สึกผิด (n.) guilt See also: conscience
ความรู้สึกสะเทือนใจ (n.) sympathy See also: compassion, condolence Syn. ความสะเทือนใจ
ความรู้สึกเขื่อง (n.) superiority feeling Syn. ความรู้สึกเด่น, ปมเด่น Ops. ความรู้สึกด้อย, ปมด้อย
ความรู้สึกเด่น (n.) superiority feeling Syn. ความรู้สึกเขื่อง, ปมเด่น Ops. ความรู้สึกด้อย, ปมด้อย
ความรู้สึกในใจ (n.) mind See also: memory, recollection, remembrance
ความรู้เชิงปฏิบัติการ (n.) know-how
ความรู้เชิงปฏิบัติการ (n.) know-how
ความรู้แจ้ง (n.) knowledge See also: learning, wisdom, science, enlightenment, transcendent Syn. ความตรัสรู้, วิชา
English-Thai: HOPE Dictionary
hypoesthesiaความรู้สึกที่ไวต่อการสัมผัสน้อยลง
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affective(อะเฟค' ทิฟว) adj. ด้าน (ความรู้สึก) , เกี่ยวกับอารมณ์, ทำให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึก,
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
agnostic(แอกนอส' ทิค) n.,adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร,อักขระ,ระบบตัวอักษร,ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
anaesthesia(แอนเอสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึก, การทำให้ชา, ภาวะชา. -anesthetic adj.,-n. anesthetist (loss of sensation)
anaesthetize(อะเนส' ธีไทซ) vt. ทำใ้ห้ชา, ทำให้หมดความรู้สึก -anaesthetization n.,, Syn. anesthetise (anesthetise)
analgesia(แอนนะจี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกปวด, อาการชา
anesthesia(แอนเนสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกต่อความเจ็บปวด,อาการชา.
anesthetic(แอนเนสเธท' ทิค) n.,adj. เกี่ยวกับหรือสามารถทำให้เกิดการชาหรือไม่รู้สึกตัว, ยาชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, Syn. anodyne, analgesic)
anesthetize(อะเนส' ธีไทซ) vt. ทำให้หมดความรู้สึกต่อความเจ็บปวด, ทำให้ชา. (to render physically insensible)
anima(แอน' นิมะ) n. จิตวิญญาณ, ความรู้สึกตัว, ชีวิต (soul, life, inner personality)
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device,affinity)
attain(อะเทน') vt.,vi. บรรลุผล,สำเร็จ,ได้มา,ถึง,ได้ความรู้, Syn. gain,get ###A. fail,fall)
aura(ออ'ระ) n., (pl. auras,aurae) กลิ่นไอ,รัศมี,กลด,กระแสลม,ไฟฟ้า,แสงสว่าง,ความรู้สึกสังหรณ์-aural adj., Syn. air ,atmosphere
authoring systemระบบการเขียนโปรแกรมหมายถึง ระบบการเขียนโปรแกรมโดยที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมเลย ผู้เขียนเพียงแต่ใช้ภาษาง่าย ๆ ในรูปแบบเชิงโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
aw(ออ) interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกคัดค้านไม่เชื่อ รังเกียจ (an exclamation)
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
booklearned(บุด'เลิร์นดฺ) adj. ซึ่งเชื่อถือความรู้ในหนังสือ,การศึกษา
brahmin(บรา'มิน) n.,พราหมณ์,ผู้ที่มีความรู้และวัฒนธรรมสูง,ผู้มีความรู้ที่ชอบอยู่ห่าง ๆ -Brahminism n. ศาสนาพราหมณ์
ccp(ซีซีพี) ย่อมาจาก Certificate in Computer Programming หมายถึงประกาศนียบัตรที่ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การสอบนี้จะทำปีละ 1 ครั้งในประเทศใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯ
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
chloroformn. ยาสลบหรือระงับความรู้สึกชนิดหนึ่ง
chord(คอร์ด) n. สายเครื่องดนตรีดีดสี,สายซอ,เส้นตรงระหว่างจุด1จุดบนเส้นรอบวง,เอ็น,เส้น,ความรู้สึก,อารมณ์,เสียงที่คล้ายเส้นเชือก,เสียงประสาน vi. ประสาน,สัมผัส vt. ดีดสายให้เสียงสัมผัสกัน, See also: chordal adj. ดูchord
cockle(คอค'เคิล) {cockled,cockling,cockles} n. หอยแครง,หอย2ฝา,เปลือกหอย,เรือบดเล็กของเรือใหญ่,เรือเล็ก ๆ -Phr. (cockles of one's heart) ส่วนลึกของหัวใจ,ความรู้สึกที่แท้จริง. vi. หด,ย่น,เหี่ยว vt. ทำให้เหี่ยว,ทำให้หด,
cognition(คอกนิช'เชิน) n. การรับรู้,กระบวนการรับรู้ สิ่งที่เข้าใจหรือรู้,ความรู้ความเข้าใจ., See also: cognitive adj.
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
cold-blooded(โคลดฺ'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดเย็น,ไร้ความรู้สึกหรืออารมณ์,อย่างเลือดเย็น (อำมหิต) ,ไวต่อความเย็น, See also: cold-bloodedness n. cold-bloodededly adv., Syn. cruel ###A. humane
cold-hearted(โคลดฺ'ฮาร์ททิด) adj. ไร้ความปรานี,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความกรุณา, See also: cold-heartedness n. ดูcold-hearted, Syn. indifferent ###A. sympathetic
commerce(คอม'เมิร์ซฺ) n. การค้า,การพาณิชย์,การแลกเปลี่ยน (ข้อคิดเห็น ความรู้หรืออื่น ๆ) ,การร่วมประเวณี
English-Thai: Nontri Dictionary
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
befriend(vt) เป็นเพื่อน,ตีสนิท,ทำความรู้จัก
benumb(vt) ทำให้ชา,ทำให้หมดความรู้สึก,ทำให้มึนงง
cognition(n) ความรู้ความเข้าใจ,ญาณ
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร,ไม่ปรานี,ไม่มีความรู้สึก,ไร้ความเมตตา
communicate(vt) ติดต่อ,แจ้ง,บอกให้ทราบ,ถ่ายทอด,ส่ง,ให้ความรู้
conscience(n) สติ,สติสัมปชัญญะ,ความรู้สึกผิดชอบ,คุณธรรม
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
educate(vt) สอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้การศึกษา,ให้ความรู้
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้,เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน,ทางการศึกษา
emotion(n) อารมณ์,ความรู้สึก
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง,ให้ความสว่าง,สั่งสอน,ให้ความรู้
enlightenment(n) การให้ความรู้,การทำให้กระจ่าง,การให้ความสว่าง,การสอน
erudite(adj) คงแก่เรียน,ขยันเรียน,ซึ่งมีวิชาความรู้สูง
erudition(n) ความคงแก่เรียน,การเล่าเรียน,ความรู้
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
gratitude(n) ความกตัญญู,ความรู้คุณ,การขอบคุณ
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น,ไร้ความรู้สึก
impassible(adj) ไม่มีความรู้สึก,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เฉย,เย็นชา
impassioned(adj) เร้าความรู้สึก,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ
inform(vt) บอก,แจ้ง,ให้ความรู้,ฟ้อง,รายงาน
information(n) การบอก,ข้อความ,ข่าว,ความรู้,เรื่องที่บอก,ข้อมูล
insensate(adj) ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต,โหดเหี้ยม,ไม่ปรานี,ขาดสติ
insensibility(n) การหมดความรู้สึก,ความตายด้าน,ความเมินเฉย
insensible(adj) หมดความรู้สึก,สลบ,หาเหตุผลไม่ได้
instruction(n) การสอน,คำแนะนำ,ความรู้
instructive(adj) เป็นการสอน,ให้คำแนะนำ,ให้ความรู้
intellectual(adj) มีเชาวน์,มีความรู้
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
introduction(n) การนำเข้ามา,การแนะนำ,อารัมภบท,ความนำ,ความรู้เบื้องต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acquaintance, knowledge byความรู้โดยประจักษ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aesthesia; esthesia; perceptionความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [มีความหมายเหมือนกับ sense ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agaesthesia; agesthesia; nociception; sense, painความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pselaphesia; pselaphesisความรู้สึกสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ taction ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cincture sensation; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consciousnessความรู้สึกตัว, การรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysaphia; paraphia; parapsia; parapsis; pseudapsiaความรู้สึกสัมผัสผิดธรรมดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
guilt feeling; guiltความรู้สึกผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
know-howความรู้จัดเจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
knowledgeความรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
malaiseความรู้สึกไม่สบาย, ความละเหี่ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoaesthesia; pseudaesthesia; pseudesthesia; pseudoesthesiaความรู้สึกสัมผัสหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paresthesia; paraesthesiaความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sixth sense; sense, body; somatognosisความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somesthesia; somaesthesia; somataesthesia; somatesthesiaความรู้สึกมีกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthetic; anaestheticยาระงับความรู้สึก [ศัพท์ที่มีคำ anesthetic ประกอบ ดูที่ anaesthetic,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desensitize; desensitise๑. ขจัดภูมิไว๒. ลดความรู้สึก (กลัว, เกลียด ฯลฯ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humiliation๑. ความรู้สึกถูกทำให้อัปยศ๒. การทำให้รู้สึกอัปยศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impressive aphasia; aphasia, receptive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phantom๑. ความรู้สึกหลอน, อวัยวะหลอน๒. หุ่นส่วนร่างกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
receptive aphasia; aphasia, impressive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
receptor๑. หน่วยรับความรู้สึก๒. ตัวรับ, ที่รับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensibility๑. ความรู้สึกได้, การรับรู้ได้, การกำหนดรู้ได้๒. สภาพสัมผัสได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory-รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjective-ความรู้สึกแห่งตน, เชิงจิตวิสัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throb; pulsation; throbbing๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjectival Scaleความรู้สึกเจ็บปวดของผู้ป่วย [การแพทย์]
Alertnessความรู้ตัว, ตื่นตัว, การตื่นตัว, ความตื่นตัว [การแพทย์]
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
Feeling of Inferiorityความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Helplessness (Psychology)ความรู้สึกหมดหนทางช่วยเหลือ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Inadequateความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Inferiorityความรู้สึกเป็นปมด้อย, ปมด้อย [การแพทย์]
Insightความรู้จักตน, ความคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง, การหยั่งรู้สภาพของตนเอง, การรู้จักตนเอง, การหยั่งรู้ [การแพทย์]
Know-howความรู้ความชำนาญ [เศรษฐศาสตร์]
Knowledgeความรู้ [การจัดการความรู้]
Libidoความรู้สึกทางเพศ, สัญชาตญาณการสร้างความสุขให้ตัวเองและเพื่อสืบพัน, ความต้องการทางเพศ, แรงดันทางเพศ, ความใคร่ทางเพศ [การแพทย์]
Megalomaniaความรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจหรือมีความสำคัญ [การแพทย์]
Tacit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายใน, ความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ สื่อสารออกมาเป็นลายลักษณ์อัีกษรได้ยาก เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน [การจัดการความรู้]
Traditional ecological knowledgeความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม [TU Subject Heading]
Voyeurism in motion picturesความรู้สึกกำหนัดจากการแอบมองในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Accumulateสั่งสม [การจัดการความรู้]
Acquireการเสาะหา [การจัดการความรู้]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Affectiveท่าทีความรู้สึกนึกคิดและเจตคติ, เจตคติ, ด้านความรู้สึก [การแพทย์]
After Action Reviewการทบทวนหลังทำงาน หรือหลังปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Ambivalenceความคิดสองจิตสองใจ, ความรู้สึกสองฝักสองฝ่าย, อารมณ์รวนเร [การแพทย์]
Anesthesiaการระงับความรู้สึก [TU Subject Heading]
Anosmiaการไม่รู้สึกกลิ่น, ไม่ได้กลิ่น, ขาดความรู้สึกรับกลิ่น, จมูกไม่ได้กลิ่น, การขาดประสาทสำหรับดมกลิ่น, การไม่ได้กลิ่นอย่างถาวร, การไม่ได้กลิ่น, ไม่ได้กลิ่นเลย [การแพทย์]
Appetiteความอยาก, ความอยากอาหาร, อยากรับประทานอาหาร, ความรู้สึกอยากอาหาร [การแพทย์]
Backgroundภูมิหลัง,ความรู้พื้นฐาน [การแพทย์]
Before Action Reviewการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน หรือก่อนปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Blogบล็อก, บล็อก เป็นคำผสมจากคำว่า Web และ Log [การจัดการความรู้]
Brainstormการระดมสมอง [การจัดการความรู้]
Chief Change Officerผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Changing Agentsผู้ถ่ายทอดความรู้ [การแพทย์]
Chief Information Officerผู้บริหารด้านสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Climaxจุดสุดยอด,ความรู้สึกทางเพศถึงจุดสุดยอด,ไคลแม็กซ์ [การแพทย์]
Cognitiveด้านพุทธิปัญญา,พัฒนาการทางสติปัญญา,ความรู้ [การแพทย์]
colour blindnessตาบอดสี, ความผิดปกติในการมองเห็นสีเนื่องจากไม่สามารถรับความรู้สึกจากแสงสีปฐมภูมิสีใดสีหนึ่งหรือทั้งสามสีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Combinationการผนวกความรู้, การที่นำความรู้ที่ขัดแจ้งต่่างที่ได้เรียนรู้มา และนำไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อยอดความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ [การจัดการความรู้]
Competencyขีดความสามารถ [การจัดการความรู้]
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Despairท่าทีหมดหวัง,สิ้นหวัง,ความรู้สึกสิ้นหวัง,กลัวความตาย [การแพทย์]
Detachmentการแยกออกจากกัน,หลุด,ความรู้สึกแยกตนเอง,ปรับตัว,การลอกตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquaintance (n.) ความรู้ See also: ประสบการณ์ Syn. familiarity, experience
knowledge (n.) ความรู้ See also: ภูมิ, ความสามารถ, ความเข้าใจ
erudition (n.) ความรู้ (ที่ได้จากการเรียนและการอ่าน) Syn. education, knowledge, scholarship
depth (n.) ความรู้ความสามารถ Syn. wisdom, profundity
savvy (sl.) ความรู้ความสามารถ See also: ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ประสบการณ์
cognizance (n.) ความรู้ความเข้าใจ Syn. knowledge
responsibleness (n.) ความรู้จักรับผิดชอบ
lore (n.) ความรู้ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ken (n.) ความรู้ที่ทำให้เข้าใจได้ Syn. knowledge, understanding
prescience (n.) ความรู้ที่มีอยู่ก่อน
learning (n.) ความรู้ที่ได้มาจากการอ่านหรือการศึกษา See also: ความรู้ Syn. knowledge, information
sciolism (n.) ความรู้ผิวเผิน See also: ความรู้ตื้น ๆ Syn. ignorance, unawareness, unfamilarity
smattering (n.) ความรู้ผิวเผิน
unfamilarity (n.) ความรู้ผิวเผิน See also: ความรู้ตื้น ๆ Syn. ignorance, unawareness
numeracy (n.) ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ
conciousness (n.) ความรู้สึก See also: ความสามารถในการรู้สึก
feel (n.) ความรู้สึก See also: ประสาทสัมผัส, การสัมผัส Syn. sense, touch
feeling (n.) ความรู้สึก See also: อารมณ์, การรับรู้, ประสาทสัมผัส Syn. disposition, emotion, mood, temper Ops. apathy, insensitivity
sentience (n.) ความรู้สึก See also: ความสามารถในการรู้สึก Syn. conciousness
touch (n.) ความรู้สึก See also: การสัมผัส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
But I gradually made quite a few friendsแต่ฉันก็ค่อยๆ ทำความรู้จักกับเพื่อน 2-3 คนบ้างแล้ว
Words can't express what I feltคำพูดต่างๆ ไม่สามารถสื่อถึงความรู้สึกของฉันได้
I don't know how to express my gratitudeฉันไม่ทราบว่าจะแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจได้อย่างไร
A good student absorbs knowledge swiftly and wellนักเรียนที่ดีซึมซับความรู้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว
That hurts my feelings when you say stuff like thatนั่นทำร้ายความรู้สึกฉันมากเมื่อคุณพูดอย่างนั้นออกมา
Would you like to go to my place and get to know each other?คุณอยากไปที่พักของฉันและทำความรู้จักกันไหม?
I hope that I don't hurt your feelingsฉันหวังว่าฉันคงไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกของคุณ
I don't mean to hurt your feelingsฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายความรู้สึกของคุณ
It is a pleasant sensation to come back to something familiarมันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาสู่บางสิ่งที่คุ้นเคย
This is the kind of feeling I've been waiting forนี่แหล่ะคือความรู้สึกที่ฉันรอคอยอยู่
It would break his heartมันอาจจะทำร้ายความรู้สึกของเขา
But she's a very considerate personแต่เธอเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You feel inadequate, because he has plenty of clarity, organization, charm, and knowledge.นายรู้สึกต่ำต้อย เพราะเขามี ความชัดเจน,องค์ประกอบ,เสน่ห์,\\\ ความรู้ หรือพูดง่ายๆว่า \\\"ของเขาใหญ่\\\"
Joining Shinhwa's strong foundation with the JK Group's expertise,ถ้าเราร่วมมือกัน ระหว่างการก่อสร้างของบริษัทอับดับ 1 อย่างชินฮวากรุ๊ป กับ ความรู้ ความสามารถ ในการทำงานของ JK กรุ๊ป
She should know knowledge is power.เธอน่าจะรู้ว่า ความรู้ คือพลัง
We have the knowledge of what will happen and the power to imagine better.เรามี ความรู้ ว่าอะไรจะเกิดขี้น และ อำนาจที่ ทรงพลังมากว่า
Knowledge, information...ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
An educated guess, yes.ความรู้ ผมเดา นะ ใช่
Knowledge is what fuels me.ความรู้ เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันพึงพอใจ
Knowledge is knowledge, oral or written.ความรู้ก็คือความรู้ ไม่ว่าจะโดยการพูดหรือเขียน
A little acknowledgement goes a long way.ความรู้ก็น้อย แล้วมันจะไปไหนได้ไกลกันล่ะ
Your expertise can tell us if he's selling legs on the black market.ความรู้ของคุณคงบอกได้ ถ้าเขาขายขา ให้ตลาดมืดรึเปล่า
Your knowledge of premier league football is integral to one of her schemes.ความรู้ของคุณเกี่ยวกับ พรีเมียร์ลีก ฟุตบอลคือหนึ่งในสิ่งที่ทำให้แผนการของแบลร์ครบถ้วน
To my knowledge, he lived out the rest of his days drinking his food through a straw.ความรู้ของฉันเขาอาศัยอยู่ส่วนที่เหลือของวันของเขาดื่มอาหารของเขาผ่านฟาง
I'm a little rusty on my boy bands.ความรู้ของฉันเรื่องบอยแบนด์ มันขึ้นสนิมหมดแล้ว
Your knowledge is remarkable, Sir Te.ความรู้ของท่านลึกซึ้งมาก ท่านที
Your vision is definitely a treasureความรู้ของเจ้าถือว่าลำ้เลิศ
Knowledge cannot be pursued without morality.ความรู้ควบคู่ไปกับศีลธรรม
Knowledge was their treasure.ความรู้คือขุมทรัพย์ของพวกเขา
Knowledge is my trade, My Lady.ความรู้คือสินค้าของข้า ท่านหญิง
Knowledge is power, Emily.ความรู้คืออำนาจ เอมีลิ
Knowledge is power, isn't it?ความรู้คืออำนาจ ใช่มั้ย
Did not have to use theความรู้จะต้องถูกส่งต่อ
My knowledge of battle strategy.ความรู้ด้านยุทธวิธีของฉันไง
A spiritual awakening.ความรู้ตื่นทางวิญญาณ
An all-access pass to my own brain.ความรู้ทั้งหมดผ่านเข้ามายังสมองฉัน
My knowledge of science begins and ends with inventing a recipe for a...ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ผมมี ก็คือการคิดค้นสูตรของ...
Science knows no boundaries and sees no countries or colors.ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีขอบเขต ไม่พบว่าแบ่งแยกประเทศหรือสีผิว
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม
The knowledge I possessed. Did not come of such poetry.ความรู้ที่ผมมี ไม่ได้มาของบทกวีดังกล่าว
Their collective knowledge is exceptionally rich.ความรู้ที่สั่งสมไว้ มันช่างมากมายเสียจริง
You were a medium talent at best.ความรู้นายระดับกลาง ๆ
My knowledge is vast. Which is why I'm here, right?ความรู้ผมมีเยอะมาก นั่นแหล่ะที่ทำให้ผมมาอยู่ที่ ใช่มั้ย
More knowledgeable than half the staff, you are.ความรู้มากมาย มากกว่าที่เธอคิดว่จะเป็น.
Knowledge is limited. Imagination encircles the world."ความรู้มีวงจำกัด แต่จินตนาการโอบล้อมโลกใบนี้"
My great literacy began with Greek mythology.ความรู้ยอดเยี่ยมของฉันเริ่มมาจากเทพเจ้ากรีก
How is knowing cosines gonna help you with your backstroke?ความรู้วิชาการมันจะช่วย ให้เธอกรรเชียงเร็วขึ้นตรงไหน
Their science is still amazing absolutely unconventional but...ความรู้วิทยาศาตร์ของเขามันช่างน่าเหลือเชื่อ แต่ฉันคิดว่าฉันสามารถทำมันซ้ำได้
What I felt was real.ความรู้สึก กลายเป็นความจริง
Feel it. Feel it.ความรู้สึก ความรู้สึก
The scent, the taste and love... not being able to forget them, what could it be like?ความรู้สึก รสชาติและความรัก... ไม่สามารถที่จะลืมมันได้ มันจะเป็นแบบไหนนะ
Emotion. She's still in no-humanity zone.ความรู้สึก เธอยังไม่มีความเป็นมนุษย์

ความรู้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรู้
Back to top