ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enlightenment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enlightenment*, -enlightenment-

enlightenment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlightenment (n.) การตรัสรู้ See also: ความเห็นแจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง
English-Thai: Nontri Dictionary
enlightenment(n) การให้ความรู้,การทำให้กระจ่าง,การให้ความสว่าง,การสอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enlightenmentการตรัสรู้, การรู้แจ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlightenmentการรู้แจ้ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาลแรกตรัสรู้ (n.) first time of enlightenment of Buddha
ปฐมโพธิกาล (n.) first time of enlightenment of Buddha Syn. กาลแรกตรัสรู้
การตรัสรู้ (n.) enlightenment See also: learning, understanding Syn. การรู้แจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง
การรู้แจ้ง (n.) enlightenment See also: learning, understanding Syn. การรู้แจ้งเห็นจริง
การรู้แจ้งเห็นจริง (n.) enlightenment See also: learning, understanding Syn. การรู้แจ้ง
ความเห็นแจ้ง (n.) enlightenment See also: insight
ปฏิเวธ (v.) attain enlightenment See also: understand thoroughly Syn. ตรัสรู้, เข้าใจตลอด
รัตนบัลลังก์ (n.) the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment Syn. โพธิบัลลังก์, วัชรอาสน์
วัชรอาสน์ (n.) the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment Syn. โพธิบัลลังก์
เข้าใจตลอด (v.) attain enlightenment See also: understand thoroughly Syn. ตรัสรู้
โพธิญาณ (n.) Buddha´s enlightenment See also: intelligence of enlightenment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is a symbol of enlightenment and peace.เป็นเครื่องหมายของ การตรัสรู้และสันติสุข
Didn't you tell me the only way to truly offer enlightenment is by detaching emotionally?คุณจะไม่บอกผมเหรอว่าทางไหน ที่จะทำให้พบทางออกที่แท้จริง ที่จะกำจัดความรู้สึกได้?
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า
Welcome to my ashram, the Ecumenical Intuitive Enlightenment Initiative Organization, or E.I.E.I.O.ขอต้อนรับสู่อาศรมของผม สถาบันส่งเสริมการฝึก การรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง หรือ อีไออีไอโอ
Freak lightning strikes on the heels of the fire that burned down the Center for Vibrational Enlightenment earlier today.ตามมาด้วยเพลิง ที่เผาไหม้ ณ จุดศูนย์กลางของ การสั่นคลอนความรู้แจ้งในเช้าตรู่ของวันนี้
And that's what you missed on Glee. You see this face? This is what enlightenment looks like.และนี่คือสิ่งที่คุณพลาดไปใน Glee เห็นหน้าผมมั้ย นี่คือใบหน้าของผู้บรรลุ
And my parishioners are well aware of my personal journey of enlightenment and reformation.คนของโบสถ์ผมทราบเรื่อง การเดินทางแห่งการรู้แจ้ง และการปฏิรูปของผมดี
Now enlightenment comes.โอ้ การรู้แจ้งมาแล้ว
Maybe I ruined your karma or put a kink in your plan to achieve enlightenment and come back as a butterfly or whatever Buddhists do.บางทีฉันอาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณ ทำให้แผนคุณ ที่จะตรัสรู้และกลับชาติมาเกิดเป็นผีเสื้อ ตามที่พุทธศาสนาเชื่อ
I've changed done the enlightenment thing...ข้า ข้าปรับปรุงตัวแล้ว ข้ารู้สำนึกผิดชอบชั่วดี
And thus we two return to India with new ideas and greater enlightenment of the state of the world and humanity.ดังนั้นเรา 2 คน จึงกลับมาที่อินเดียพร้อม ไอเดียใหม่ และความรู้แจ้งที่แจ่มกว่าเดิม ของโลกและมนุษยชาติ
Dear old Arthur showed me the path to true enlightenment and then took me on an incredible journey.อาร์เธอร์ชี้ทางสว่างให้ฉัน แล้วพาสู่การเดินทางอันสุดยอด

enlightenment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
觉悟[jué wù, ㄐㄩㄝˊ ˋ, 觉悟 / 覺悟] consciousness; awareness; Buddhist enlightenment (Sanskrit: cittotpāda)
菩提[Pú tí, ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ, 菩提] enlightenment (Buddh.); Sanskrit bodhi
卢梭[Lú suō, ㄌㄨˊ ㄙㄨㄛ, 卢梭 / 盧梭] Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Enlightenment philosopher
伏尔泰[Fú ěr tài, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄊㄞˋ, 伏尔泰 / 伏爾泰] Voltaire (1694-1778), Enlightenment philosopher
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
启示[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启示 / 啟示] enlightenment; revelation; apocalypse
开明[kāi míng, ㄎㄞ ㄇㄧㄥˊ, 开明 / 開明] enlightened; open-minded; enlightenment
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation

enlightenment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children)
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment
成道会[じょうどうえ, joudoue] (n) Bodhi Day; Buddhist holiday on December 8 to celebrate Shakyamuni's enlightenment
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
[か, ka] (n) (1) {Buddh} (See 因・2) phala (attained state, result); (2) {Buddh} (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one's Buddhist practice); (3) (See 果物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit
漸悟[ぜんご, zengo] (n,vs) {Buddh} (See 頓悟) gradual enlightenment
縁覚[えんがく, engaku] (n) {Buddh} pratyekabuddha (one who achieves enlightenment without a teacher)
脚下照顧[きゃっかしょうこ, kyakkashouko] (exp) look carefully where your own footsteps fall; seek enlightenment by knowing yourself and not by watching others; know thyself
蒙昧;矇昧(oK);曚昧(oK)[もうまい, moumai] (adj-na,n) ignorance; (lack of) enlightenment or civilization (civilisation); unenlightened; uncivilized; uncivilised
豁然大悟[かつぜんたいご, katsuzentaigo] (n,vs) suddenly seeing the light; achieving full enlightenment all of a sudden
開化[かいか, kaika] (n,vs) civilization; civilisation; enlightenment
開悟[かいご, kaigo] (n,vs) wisdom; enlightenment
開明[かいめい, kaimei] (n) civilization; civilisation; enlightenment
一乗[いちじょう, ichijou] (n) {Buddh} ekayana (doctrine that only one teaching, usu. the Lotus Sutra, can lead to enlightenment)
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu)
内緒(P);内証;内所[ないしょ(P);ないしょう(内証), naisho (P); naishou ( nai shou )] (n,adj-no) (1) secrecy; confidentiality; privacy; secret; (2) one's circumstances (esp. fiscal); (3) (ないしょう only) {Buddh} inner realization; personal enlightenment; (4) (内所 only) kitchen; (P)
十牛[じゅうぎゅう, juugyuu] (n) {Buddh} Ten Bulls (ten stages of the herding of an ox, used as an analogy for training the mind on the path to enlightenment)
只管打坐;祗管打坐[しかんたざ, shikantaza] (n) shikantaza (zazen meditation in which one focuses on sitting without actively seeking enlightenment)
啓発[けいはつ, keihatsu] (n,vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P)
啓迪[けいてき, keiteki] (n,vs) edification; enlightenment; guide
大悟徹底[たいごてってい, taigotettei] (n,vs) attain divine enlightenment; perceive absolute truth; experience spiritual awakening
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith
悟り(P);覚り[さとり, satori] (n) (1) comprehension; understanding; (2) {Buddh} enlightenment; satori; (P)
悟る(P);覚る[さとる, satoru] (v5r,vt) (1) to understand; to comprehend; to realize; to perceive; to sense; to discern; (2) to attain enlightenment; (P)
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
授記;受記[じゅき, juki] (n) {Buddh} vyakarana (assurance of future enlightenment)
生悟り[なまざとり;なまさとり, namazatori ; namasatori] (n,vs,adj-no) (1) incomplete enlightenment; (n) (2) incompletely enlightened person
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening
精進[しょうじん(P);そうじん(ok);しょうじ(ok);そうじ(ok), shoujin (P); soujin (ok); shouji (ok); souji (ok)] (n,vs) (1) concentration; diligence; devotion; (2) (See 六波羅蜜) asceticism; zeal in one's quest for enlightenment; (3) adherence to a vegetarian diet; (P)
菩提道場[ぼだいどうじょう, bodaidoujou] (n) {Buddh} Bodhi-manda (place of Buddhist practice or meditation, esp. the place under the bodhi tree where Buddha attained enlightenment)
諸行[しょぎょう, shogyou] (n) (1) {Buddh} all worldly phenomena; meritorious acts leading to enlightenment; (2) (Jodo school) all practices other than recitation of the nembutsu prayer (practises)
迷い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See 迷う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) {Buddh} inability to reach enlightenment; (P)
道場[どうじょう, doujou] (n) (1) dojo (hall used for martial arts training); (2) (abbr) {Buddh} (See 菩提道場) manda (place of Buddhist practice or meditation, esp. the place under the bodhi tree where Buddha attained enlightenment); (P)
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth
阿耨多羅三藐三菩提[あのくたらさんみゃくさんぼだい, anokutarasanmyakusanbodai] (n) {Buddh} anuttara samyak sambodhi (supreme perfect enlightenment)

enlightenment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรหัตผล[n.] (arahattapho) EN: attainment of Arhatship ; enlightenment FR:
บรรลุธรรม[v. exp.] (banlu tham) EN: attain enlightenment FR:
การตรัสรู้[n.] (kān tratsar) EN: enlightenment FR:
อรหัตผล[n.] (ørahattapho) EN: attainment of Arhatship ; enlightenment FR:
ปรมาภิเษก[n.] (paramāphisē) EN: the enlightenment of the Buddha FR:
ปฐมโพธิกาล[n.] (pathommaphō) EN: first time of enlightenment of Buddha FR:
ปฏิเวธ[v.] (patiwēt) EN: attain enlightenment ; understand throrughly FR:
โพธิ์[n.] (phō) EN: bodhi ; bo tree under which the Buddha attained enlightenment FR: arbre de sagesse [m] ; figuier sacré [m]
โพธิ[n.] (phōthi) EN: bodhi ; bo tree under which the Buddha attained enlightenment FR: arbre de sagesse [m] ; figuier sacré [m]
โพธิญาณ[n.] (phōthiyān) EN: Buddha's enlightenment ; intelligence of enlightenment FR:
ปรมาภิเษก[n.] (pøramāphisē) EN: the enlightenment of the Buddha FR:
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanl) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment FR:
สมโพธิ[n.] (somphōt) EN: enlightenment FR:
ธรรมาภิสมัย[n.] (thammāphits) EN: understanding of the Truth ; conversion to the Dhamma ; enlightenment FR:
ตรัสรู้[v.] (tratsarū) EN: be enlightened ; become enlightened ; enlighten ; attain enlightenment FR: atteindre l'éveil
อุตริมนุสธรรม[n.] (uttarimanut) EN: highest accomplishment of man ; enlightenment FR:
ญาณทัศนะ[n.] (yānathatsan) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:
ญาณทัศนะ[n.] (yānnathatsa) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:
ยุคแสงสว่าง[n. exp.] (yuk saēngsa) EN: Age of Enlightenment FR:

enlightenment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Aufklärung {f} [hist.]the Enlightenment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enlightenment
Back to top