ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transcendent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transcendent*, -transcendent-

transcendent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transcendent (adj.) ดีกว่า See also: เหนือกว่า
transcendental (adj.) ดีกว่า See also: ยอดเยี่ยม, เหนือธรรมชาติ
transcendentalism (n.) หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
transcendent(แทรนเซน'เดินทฺ) adj. อยู่เหนือ,อยู่นอกเหนือ,อยู่เลย,เหลือล้น,เหลือเกิน,มีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,มีชัย,เหนือธรรมชาติ,เหนือโลก,เหนือจักรวาล. n. สิ่งยอดเยี่ยม,บุคคลยอดเยี่ยม,อัจฉริยบุคคล., See also: trancendence,transcendency n.
English-Thai: Nontri Dictionary
transcendent(adj) ดีเยี่ยม,พ้น,เกิน,เหนือธรรมชาติ
transcendental(adj) ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม,เหนือธรรมชาติ,เกินธรรมดา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transcendentalอดิศัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transcendentalismคตินิยมเหนือเหตุผล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transcendental functionฟังก์ชันอดิสัย, ฟังก์ชันใด ๆ ที่ไม่เป็นฟังก์ชันพีชคณิต เช่น ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันลอการิทึม เป็นต้น  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's stylish, transcendent of sport, has an ass like a kumquat.เขามีสไตล์ นักกีฬาดัง ก้นน่าขยำกำเด้ง
And I will raise you transcendent abnegation."และผมจะยอมแพ้และไปให้พ้น"
For some, music elevates the spirit to a place of transcendent beauty.บางครา,ดนตรียกระดับ แห่งจิตวิญญาณ ณ.สถานที่/Nซึ่งอยู่เหนือความงาม
After his transcendental awakening, his body was subjected to every test known to science.หลังจากการตื่นของพลังเหนือธรรมชาติ ร่างกายของเขาเป็นตัวอย่าง ทุกการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
Or because they've suddenly read a book about transcendental meditation and global morality.หรือเพราะบังเอิญพวกเขาได้อ่านหนังสือ เกี่ยวกับฌานสมาบัติและศีลธรรมระดับโลก
Four hours of THC giggles and MDMA highs with a transcendental kicker.ออกฤทธิ์ 4ชั่วโมง นานกว่ายาบ้าอีก ดูดแล้วรับรอง เฟี้ยวสุดๆ
The experience of shooting that one was transcendent.ประสบการณ์ในการถ่ายภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ดีเยี่ยม
No, I asked for boundless. Transcendent.ไม่ฉันขอให้ไม่มีที่สิ้นสุด พ้น

transcendent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
神韻縹渺[しんいんひょうびょう(uK), shin'inhyoubyou (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) (a work of art being) sublime; transcendent
高踏[こうとう, koutou] (n) highbrow; aloof; transcendent
意識一般[いしきいっぱん, ishikiippan] (n) transcendental appreciation
超然[ちょうぜん, chouzen] (adj-t,adv-to) detached; aloof; transcendental
Japanese-English: COMDICT Dictionary
超越関数[ちょうえつかんすう, chouetsukansuu] transcendental function

transcendent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โลกุตรธรรม[adj.] (lōkuttarath) EN: transcendent ; in the hereafter FR:
อดิศัย[adj.] (adisai) EN: transcendental FR: transcendant
อภิญญา[n.] (aphinyā) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อภิญญาณ[n.] (aphinyān) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
ฟังก์ชันอดิศัย[n. exp.] (fangchan ad) EN: transcendental function FR: fonction transcendante [f]
จำนวนอดิศัย[n. exp.] (jamnūan adi) EN: transcendental number FR: nombre transcendant [m]
ลอยฟ้า[adv.] (løifā) EN: excellently ; superbly ; transcendently FR: superbement
โลกอุดร[adj.] (lōk-udon) EN: transcendental FR:
โลกุตระ[adj.] (lōkuttara) EN: transcendental FR:
ภาคขยายเชิงอดิศัย[n. exp.] (phāk khayāi) EN: transcendental extension FR:
วิชชา[n.] (witchā) EN: true kwowledge ; knowledge ; transcendental wisdom FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transcendent
Back to top