strict

แปลว่า


adj เข้มงวด
ความหมายเหมือนกับ: severe , stern , stringent
คำที่เกี่ยวข้อง: กวดขัน , เคร่งครัด
adj แน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: exact , accurate , precise
คำที่เกี่ยวข้อง: เที่ยงตรง , แม่นยำ
adj ถ้วนทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: absolute , complete , utter
คำที่เกี่ยวข้อง: สมบูรณ์