fling

แปลว่า


vt ขว้าง
ความหมายเหมือนกับ: throw , cast , hurl
คำที่เกี่ยวข้อง: ปา , เหวี่ยง , โยน , ทุ่ม , สลัด
คำตรงข้าม: catch
vt โถม
คำที่เกี่ยวข้อง: โผ , ถลา
n ช่วงเวลาสั้นๆ แห่งความสนุกสนาน
ความหมายเหมือนกับ: good time , binge , bash
คำตรงข้าม: bad time
n ความสัมพันธ์ทางเพศในระยะสั้นๆ