eve

แปลว่า


n ผู้หญิงคนแรกที่พระแจ้งสร้างขึ้นมาตามพระคัมภีร์ไบเบิล
n วันก่อนวันหยุดหรือวันสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: วันก่อนวันเทศกาล , คืนก่อนวันเทศกาล