dispute

แปลว่า


n การโต้เถียง
ความหมายเหมือนกับ: argument , disagreement , dispute
คำที่เกี่ยวข้อง: ความขัดแย้ง , การโต้แย้ง , การคัดค้าน , การไม่เห็นด้วย
คำตรงข้าม: support , agree
vt โต้เถียง
ความหมายเหมือนกับ: challenge , antagonize , argue
คำที่เกี่ยวข้อง: ทะเลาะ , โต้แย้ง , ถกเถียง , คัดค้าน , ขัดคอ
คำตรงข้าม: support , agree
vi โต้เถียง
ความหมายเหมือนกับ: challenge , antagonize , argue
คำที่เกี่ยวข้อง: ทะเลาะ , โต้แย้ง , ถกเถียง , คัดค้าน , ขัดคอ , ไม่เห็นด้วย
คำตรงข้าม: support , agree

คำที่มี "dispute" ในคำ


dispute about phrv ขัดแย้งกันในเรื่อง

dispute against phrv ขัดแย้งกันกับ

dispute over phrv ขัดแย้งกันในเรื่อง

dispute with phrv ขัดแย้งกันกับ

disputed adj น่าโต้แย้ง
ความหมายเหมือนกับ: doubtful , debatable , disputable , unsettled
คำตรงข้าม: definite , certain , proved

disputer n คนไม่ลงรอยกัน
ความหมายเหมือนกับ: wrangler

disputer n คนไม่ลงรอยกัน
ความหมายเหมือนกับ: wrangler

undisputed adj ไม่อาจโต้แย้งได้
ความหมายเหมือนกับ: unquestioned , undoubted , irrefutableค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top