dispute

แปลว่า


n การโต้เถียง
ความหมายเหมือนกับ: argument , disagreement , dispute
คำที่เกี่ยวข้อง: ความขัดแย้ง , การโต้แย้ง , การคัดค้าน , การไม่เห็นด้วย
คำตรงข้าม: support , agree
vt โต้เถียง
ความหมายเหมือนกับ: challenge , antagonize , argue
คำที่เกี่ยวข้อง: ทะเลาะ , โต้แย้ง , ถกเถียง , คัดค้าน , ขัดคอ
คำตรงข้าม: support , agree
vi โต้เถียง
ความหมายเหมือนกับ: challenge , antagonize , argue
คำที่เกี่ยวข้อง: ทะเลาะ , โต้แย้ง , ถกเถียง , คัดค้าน , ขัดคอ , ไม่เห็นด้วย
คำตรงข้าม: support , agree