discipline

แปลว่า


n การฝึกฝน
ความหมายเหมือนกับ: self-control , moderation
คำตรงข้าม: immoderation
n การลงโทษ
ความหมายเหมือนกับ: punishment , correction
n ข้อบังคับ
ความหมายเหมือนกับ: continence , restraint
คำที่เกี่ยวข้อง: วินัย , ระเบียบ , กฎ , ธรรมวินัย
คำตรงข้าม: immoderation
vt ทำให้อยู่ในระเบียบวินัย
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เชื่อฟัง
vt ลงโทษ
ความหมายเหมือนกับ: punish , crucify
คำตรงข้าม: excuse , pardon
vt อบรม
ความหมายเหมือนกับ: train , coach , tutor
คำที่เกี่ยวข้อง: ฝึกฝน