defend

แปลว่า


vt แก้ตัว
ความหมายเหมือนกับ: oppose
คำที่เกี่ยวข้อง: แก้ต่าง , กล่าวแย้ง
vt ปกป้อง
ความหมายเหมือนกับ: protect , shield , guard
คำที่เกี่ยวข้อง: คุ้มครอง , คุ้มกัน , อารักขา