admire

แปลว่า


vt นับถือ
ความหมายเหมือนกับ: regard , praise , respect
คำที่เกี่ยวข้อง: ยกย่อง , สรรเสริญ , ชื่นชม , เลื่อมใส

คำที่มี "admire" ในคำ


admirer n ผู้ให้ความช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: booster , supporter , protagonist
คำตรงข้าม: adversary , opponent

admired adj ซึ่งได้รับการยกย่อง
ความหมายเหมือนกับ: regarded , respectable

admirer n คนคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: devotee

admirer n คนคลั่งไคล้
ความหมายเหมือนกับ: enthusiastค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top