ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vanquish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vanquish*, -vanquish-

vanquish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vanquish (vt.) ปราบปราม See also: พิชิต, กำจัด Syn. beat, conquer Ops. lose, retreat, surrender
vanquishable (adj.) ซึ่งปราบปราม See also: ซึ่งพิชิต
vanquisher (n.) ผู้ปราบปราม See also: ผู้พิชิต Syn. conqueror, tyrant, victor
vanquishment (n.) การพิชิต See also: การปราบปราม Syn. defeat
vanquishness (n.) การปราบปราม See also: การเอาชนะได้, การทำให้ยอมจำนน
English-Thai: HOPE Dictionary
vanquish(แวน'ควิ?) vt. ปราบ,ปราบปราม,กำจัด,พิชิต,มีชัยชนะ,รบชนะ, See also: vanquishable adj. vanquisher n. vanquishment n.
English-Thai: Nontri Dictionary
vanquish(vt) ปราบปราม,กำราบ,พิชิต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นพยศ (v.) be vanquished See also: be defeated Syn. หมดฤทธิ์, หมดพยศ
สิ้นฤทธิ์ (v.) be vanquished See also: be defeated Syn. หมดฤทธิ์, หมดพยศ, สิ้นพยศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
We burn this witch. We vanquish evil.เราเผานังแม่มด เราปราบปีศาจ
We've sworn an oath to make strong the weak, mend the broken, and vanquish evil!พวกเราสาบานเปลี่ยนผู้อ่อนแอให้แข็งแกร่ง กอบกู้ผู้ที่ถูกทำร้าย ขจัดเหล่ามารร้าย
To mend those who are broken to make strong the weak and, without hesitation vanquish the evil.เพื่อโอบอุ้มผู้ถูกทำลาย ...เปลี่ยนผู้อ่อนแอให้แข็งแกร่ง... ...และปราศจากความลังเลใจ...
We must find a way to vanquish these creatures.เราต้องหาทางที่จะทำลาย พิธีกรรมนั่น
Such a shame. You should know Arthur intends to vanquish these creatures.น่าละอายจริงๆ คุณควรรู้ไว้ว่าอาเธอร์ ตั้งใจที่จะทำลายพิธีกรรมนี้
He came to you searching for something powerful enough to vanquish the Queen.เขามาถามหาบางอย่าง ที่ทรงพลังมากพอ ที่จะทำลายราชินี
There will be no saviors to rise up and vanquish us.จะมีผู้ช่วยให้รอดไม่ ... ... นั่นลุกขึ้นและเอาชนะเรา
Tiny markings on a clay tablet became a means for us to vanquish mortality.เครื่องหมายเล็ก ๆ บนแท็บเล็ดิน กลายเป็นวิธีการที่เราจะกำราบการตาย
The light we see today coming from the core of the Milky Way left there... when our ancestors were perfecting a way to vanquish death... by making art with the power to inspire those who would come long after they were gone.มาจากหลักของทาง ช้างเผือกทิ้งไว้ที่นั่น เมื่อบรรพบุรุษของเรา ได้สมบูรณ์แบบวิธี เพื่อกำราบตาย
Odysseus-- before them all-- there was a man named Gilgamesh who left home on a quest to vanquish time.โอดิสิอัส ก่อนหน้าพวกเขาทั้งหมด มีชายคนหนึ่งชื่อ กิลกะเมช ที่ออกจากบ้านในการ สืบเสาะเพื่อกำราบเวลา
Vanquish them. Destroy them!กำจัดพวกมัน ทําลายพวกมัน

vanquish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征服[zhēng fú, ㄓㄥ ㄈㄨˊ, 征服] conquer; subdue; vanquish

vanquish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呪禁[じゅごん, jugon] (n) (arch) vanquishing monsters, spirits, etc. with charms
敗者[はいしゃ, haisha] (n) the defeated; vanquished; loser; (P)
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)

vanquish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำราบ[v.] (kamrāp) EN: suppress ; vanquish ; bring under control ; intimidate ; subjugate FR: subjuguer
พิชิต[v.] (phichit) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome FR: vaincre ; surmonter
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish ; wipe out FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ตีไม่แตก[v.] (tī mai taēk) EN: be unable to vanquish ; be unable to solve a problem FR:
หมดเขี้ยวหมดเล็บ[v.] (motkhīomotl) EN: be vanquished FR:
หมดเขี้ยวหมดงา[v.] (motkhīomot-) EN: be vanquished FR:
สิ้นเขี้ยวสิ้นเล็บ[v.] (sinkhīosinl) EN: be vanquished FR:
สิ้นฤทธิ์[adj.] (sinrit) EN: vanquished ; defeated ; conquered FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vanquish
Back to top