ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elimination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elimination*, -elimination-

elimination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elimination (n.) กระบวนการกำจัดสิ่งของ Syn. dumping, riddance
elimination (n.) การแยกออกไป See also: การตัดออกไป, การกันออกไป Syn. keeping out, rejection Ops. inclusion
elimination (n.) การปราบปราม See also: การหยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง Syn. abolition, quashing, destruction
English-Thai: HOPE Dictionary
elimination(อิลิม'มะเน'เชิน) n. การตัดออก,การขับออก,การทำลาย, Syn. expulsion
English-Thai: Nontri Dictionary
elimination(n) การขจัด,การขับไล่,
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eliminationการกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eliminationปฏิกิริยาการกำจัด,ปล่อยสิ่งแปลกปลอมที่ถูกทำลายแล้วออกไปจากเซลล์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The elimination of all human conflict and the banishment of war.การกำจัดความขัดแย้งทั้งหมดของมนุษย์ และการยุติสงคราม
My teacher said animals in danger of elimination must be preserved.ครูผมสอนว่า สัตว์ที่ตกอยู่ในอันตรายจากการล่า จะต้องอนุรักษ์ไว้
Matches one of our elimination samples from the Jessica Taylor murder.ตรงกับตัวอย่างของเราอันหนึ่ง ที่ได้จากการฆาตกรรมเจสสิก้า เทเลอร์
I mean, we can offer these people understanding, control, or, if needed, elimination of their ability.พ่อของผมได้รับผลนั้นเป็นคนแรก เกิดขึ้นได้ยังไง?
Okay, will you run this against the elimination samples from the case, please?นี่แด่เอ็มม่า จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืน เลยโทรหา 911
The cost of it is the elimination of older life.โดยแลกกับการทำลายล้างทุกชิวิตที่มีมาก่อน
I'm gonna have to make cuts of my own, starting with the permanent elimination of the young recruits.ผมคิดว่า ถ้าจะตัด มันจะจัดการเอง เริ่มด้วย การตัดพวกใหม่ๆ พวกคนที่เพิ่งถูกดิงเข้ามา
Derek here is gonna take some elimination prints.ดีเรคจะขอพิมพ์ลายนิ้วมือ
And through process of elimination and caveat emptor, which will require assembling a few more facts, we can narrow this down considerably.และตามหลักการ ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงเล็กน้อย เราก็สามารถทำให้มันแคบลงไปได้มาก
When CSU did elimination prints they printed the guard's holster.ตอนที่ CSU ตรวจหาลายนิ้วมือ พวกเขาตรวจจากซองปืนของ รปภ. คนนั้น
Tonight's elimination dance between Santino and Odette will mean the end of the road for one of them.การแข่งขันลีลาศรอบตัดเชือก ในคืนนี้ ระหว่างซานติโน่กับโอเด็ต จะหมายความว่า คนหนึ่งจะไม่ได้ไปต่อ
Last week, Eddie and Odette performed a Bob-Fosse-inspired number for the elimination dance-off.อาทิตย์ก่อนเอ็ดดี้กับโอเด้ต เต้นเพลงของ บ็อบ ฟอสชี่ เป็นการแข่งตัดเชือก

elimination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消除对妇女一切形式歧视公约[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 消除对妇女一切形式歧视公约 / 消除對婦女一切形式歧視公約] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
消元[xiāo yuán, ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, 消元] elimination (math); to eliminate one variable from equations
淘汰[táo tài, ㄊㄠˊ ㄊㄞˋ, 淘汰] to wash out; elimination (by selection); natural selection; to knock out (in a competition); to die out; to phase out

elimination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] (n) {comp} Gaussian elimination
淘汰[とうた, touta] (n,vs) (1) selection; weeding out; elimination (e.g. of unneeded employees); (2) (See 自然淘汰・しぜんとうた) natural selection
行政紙削減法[ぎょうせいしさくげんほう, gyouseishisakugenhou] (n) Government Paperwork Elimination Act (USA)
醇化[じゅんか, junka] (n,vs) (1) persuading by heavy-handed methods; (2) (in aesthetics) refinement; purification; elimination of non-essential elements
除却[じょきゃく, jokyaku] (n,vs) exclusion; elimination
陰線処理[いんせんしょり, insenshori] (n) {comp} hidden line elimination
隠線消去[いんせんしょうきょ, insenshoukyo] (n) {comp} hidden-line elimination
削除[さくじょ, sakujo] (n,vs,adj-no) elimination; cancellation; deletion; erasure; DEL (key); (P)
失格[しっかく, shikkaku] (n,vs) disqualification; elimination; incapacity (legal); (P)
排除[はいじょ, haijo] (n,vs,adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P)
洗い出し[あらいだし, araidashi] (n) washout; elimination; exposure (by washing things away)
消去[しょうきょ, shoukyo] (n,vs) elimination; erasure; dying out; clearing; purge; melting away
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P)
除菌[じょきん, jokin] (n,vs) bacteria elimination; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination

elimination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกำจัด[n.] (kān kamjat) EN: disposal ; elimination ; removal FR: élimination [f]
การกำจัดแบบเกาส์-จอร์แดน[n. exp.] (kān kamjat ) EN: Gauss–Jordan elimination FR:
การกำจัดแบบเกาส์เซียน[n. exp.] (kān kamjat ) EN: Gaussian elimination FR:
การกำจัดขยะ[n. exp.] (kān kamjat ) EN: waste disposal ; garbage disposal FR: élimination des déchets [f]
การกำจัดสนิม[n. exp.] (kān kamjat ) EN: rust removal FR: élimination de la rouille [f]
การกำจัดตัวไม่ทราบค่า[n. exp.] (kān kamjat ) EN: elimination of an unknown FR:
การฆ่า[n.] (kān khā) EN: killing FR: élimination [f]
การขจัด[n.] (kān khajat) EN: de- (pref.) FR: élimination [f] ; dé- (préf.)
การขับถ่าย[n.] (kān khapthā) EN: elimination FR:
การขับถ่ายยา[n. exp.] (kān khapthā) EN: drug excretion FR: élimination des médicaments [f]
วิธีการกำจัด[n. exp.] (withīkān ka) EN: FR: méthode d'élimination [f] ; élimination [f]
วิธีการกำจัดของเกาส์[n. exp.] (withīkān ka) EN: Gaussian elimination FR:
วิธีการกำจัดไวรัส[n. exp.] (withīkān ka) EN: FR: élimination des virus [f]

elimination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gauß-Elimination {f} [math.]Gauss elimination
Karenz {f}period of rest; elimination
Eliminationsverfahren {n} [math.]elimination method

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elimination
Back to top