ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*suppress*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suppress, -suppress-

*suppress* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insuppressible (adj.) ซึ่งไม่สามารถระงับได้ See also: ซึ่งเกินกว่าจะควบคุมไว้ได้ Syn. irrepressible Ops. suppressible
suppress (vt.) หยุดยั้ง See also: กำราบ, ปราบ, ปราบปราม, ยกเลิก Syn. stop, quell, conquer, quash
suppress (vt.) อดกลั้น See also: ยับยั้ง, ระงับ, ข่มจิต Syn. contain, repress, restrain
suppressant (n.) ยาระงับอาการ See also: ยายับยั้งอาการ
suppressible (adj.) ซึ่งระงับ See also: ซึ่งยับยั้ง
suppression (n.) การปราบปราม See also: การหยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง Syn. abolition, elimination, quashing, destruction
suppression (n.) การอดกลั้น See also: การระงับ, การข่มจิต Syn. constraint, repression, restraint
suppressor (n.) เซลล์หรือยีนส์ที่หยุดยั้งการเติบโตของเซลล์ตัวอื่น
suppressor (n.) เครื่องห้าม See also: เครื่องระงับ
English-Thai: HOPE Dictionary
insuppressible(อินซะเพรส'ซะเบิล) adj. สุดที่จะข่มไว้ได้,ซึ่งไม่สามารถที่จะทนได้., See also: insuppressibly adv.
suppress(ซะเพรส') vt. ปราบ,ปราบปราม,ระงับ,เลิก,ยกเลิก,หยุดยั้ง,กลั้น,กด,บีบ,ห้าม,ขยี้,ทำลาย,ขจัด,อำพราง,ปิดบัง, See also: suppressedly adv. suppressible adj. suppressive adj. suppressly adv. suppressor n. suppresser n. คำที่มีความหมายเห
suppressant(ซะเพรส'เซินทฺ) n. ยาระงับ,สารระงับ,ยาระงับอาการ
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression
English-Thai: Nontri Dictionary
suppress(vt) ปราบปราม,เลิก,กดขี่,กลั้น,ห้าม,ทำลาย,บดขยี้
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suppressed; reducedลดรูป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suppression๑. การห้ามไหล๒. การกด๓. การพยายามลืม (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overtopped or Suppressed Tree ต้นถูกเบียดบัง ต้นที่มีเรือนยอดอยู่ภายใต้เรือนยอดของไม้ต้น อื่นๆ ในหมู่ไม้นั้น ไม่ได้รับแสงโดยตรงจากทางด้นบนหรือด้านข้าง เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ และไม่แข็งแรง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองปราบ (n.) Crime Suppression Department
การยับยั้ง (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การหยุด, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง
การระงับ (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง
การหยุด (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง
การหยุดยั้ง (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง
การหักห้าม (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การห้าม, การขวาง
กำราบ (v.) suppress See also: subdue, intimidate, tame, vanquish, quell, subjugate Syn. ปราบ, ปราม
ข่ม (v.) suppress See also: control, restrain, repress Syn. บังคับ
ชำระล้าง (v.) suppress See also: subdue, quell Syn. สะสาง, ปฏิรูป, ปรับปรุง, สังคายนา, กวาดล้าง
ปราบปราม (v.) suppress See also: conquer, repress, quash, subjugate, quell, put down, vanquish Syn. กำจัด, ปราบ, ล้มล้าง, ทำลายล้าง
สะกด (v.) suppress See also: control, restrain, curb, hold in / back, repress
เผด็จ (v.) suppress See also: get rid of, cut, dictate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They want to suppress my work!พวกนั้นจะยุบโครงการของฉัน!
We won't be suppressing any opinions here today.เอโรเว เราจะไม่ได้รับความแค้น ความคิดเห็นใด ๆ ที่นี่ในวันนี้
To not talk about the Fox corporate response in suppressing the story.ไม่พูดถึงเรื่องที่สถานีฟอกซ์ ยกเลิกสารคดีชุดนี้
No, sir. Suppression measures have failed. We can't contain it.ท่านครับ เราไม่สามารถตรึงกำลังไว้ได้แล้ว
Marijuana is just a device to portray the suppressed desires... and the sufferings resulting from them.กัญชาน่ะเป็นแค่เครื่องมือที่จะใช้ปลดปล่อย ความปรารถนาที่ถูกซ่อนไว้... แล้วก็ความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่เกิดจากมันน่ะ
To liberate her suppressed ego... she chooses death, giving up her physical body.เพื่อที่จะปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมา เธอเลือกที่จะตาย ยอมละทิ้งร่างกายเธอ
Soon as first squad is inside, they'll flank right, lay down suppressing fire on the enemy officer area, and cover the guys heading toward the tank shed.ให้เข้าไปเปิดรั้ว ทันทีที่หน่วยที่หนึ่งเข้าไปถึงแล้ว ก็จะเดินทัพไปทางขวา.. เข้าประจำที่เพื่อยิงคุ้มกันให้ ในบริเวณของข้าศึก
First squad will spread along the south fence and lay down suppressing fire to the enemy rear.หน่วยรบที่หนึ่งจะแปรแถวเพื่อครอบคลุมรั้วทางใต้ และเข้าประจำที่เพื่อยิงคุ้มกัน.. ในส่วนของข้าศึกจากด้านหลัง
I want to know why Pellegrin suppressed Tessa's report.ฉันต้องการรู้ว่า ทำไมเพลลิกรินถึงไม่รับรายงานเทสสา
This was in retaliation against the United States, for assisting the Filipino government... in suppressing the terrorists.เพื่อแก้เผ็ดอเมริกา และช่วยเหลือรัฐบาลโมนามอน ปราบปรามพวกมันอย่างหนัก
It's said that if they have an uprising with such a small force, they will be suppressed by Berlin.คงให้ทหารมาก่อจราจลดึงความสนใจ แล้วพวกนั้นก็จะแอบหนีไปได้ง่ายๆ
A way to suppress the mutant X gene.เพื่อใช้ในการยับยั้งยีนส์กลายพันธุ์

*suppress* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清剿[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 清剿] clean-up operation; suppress (bandits)
[zhèn, ㄓㄣˋ, 镇 / 鎮] composed; small town; to suppress; to press down; to post
压制[yā zhì, ㄧㄚ ㄓˋ, 压制 / 壓制] suppress; inhibit
抑制剂[yì zhì jì, ㄧˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ, 抑制剂 / 抑制劑] suppressant; inhibitor
镇压[zhèn yā, ㄓㄣˋ ㄧㄚ, 镇压 / 鎮壓] suppression; repression; to suppress; to put down; to quell
弹压[tán yā, ㄊㄢˊ ㄧㄚ, 弹压 / 彈壓] to suppress; to quell (a disturbance); repression
款冬[kuǎn dōng, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄨㄥ, 款冬] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant
镇咳[zhèn ké, ㄓㄣˋ ㄎㄜˊ, 镇咳 / 鎮咳] cough suppressant
[kān, ㄎㄢ, 戡] kill; suppress
平息[píng xī, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧ, 平息] settle (a dispute); quiet down; suppress

*suppress* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコー減衰器[エコーげんすいき, eko-gensuiki] (n) {comp} echo suppressor
サプレッションプール[, sapuresshonpu-ru] (n) (See 圧力抑制プール・あつりょくよくせいプール) suppression pool (nuclear reactor)
ダイエットふりかけ[, daietto furikake] (n) (col) (See ふりかけ) furikake put on rice to make it blue, which is said to act as an appetite suppressant
制圧[せいあつ, seiatsu] (n,vs) gaining total control (of people or counties); suppression; oppression; control; mastery; ascendancy; supremacy; (P)
含み笑い[ふくみわらい, fukumiwarai] (n,vs) suppressed laugh; smile; giggle; chuckle
圧力抑制室[あつりょくよくせいしつ, atsuryokuyokuseishitsu] (n) (See 圧力抑制プール,サプレッションプール) suppression pool (nuclear reactor); pressure suppression chamber
堪えない[たえない, taenai] (exp) (1) (See 堪える) unable to suppress one's emotions; (2) unable to cope with one's responsibilities
弾圧[だんあつ, dan'atsu] (n,vs) oppression; suppression; pressure; (P)
感情を殺す[かんじょうをころす, kanjouwokorosu] (exp,v5s) to suppress one's emotions
抑圧[よくあつ, yokuatsu] (n,vs) check; restraint; oppression; suppression; (P)
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P)
押さえ込む;押え込む;押さえこむ[おさえこむ, osaekomu] (v5m,vt) to pin down; to immobilize; to immobilise; to control; to suppress
断つ(P);絶つ(P);截つ;斷つ(oK)[たつ, tatsu] (v5t,vt) to sever; to cut off; to suppress; to abstain (from); (P)
禁じ得ない;禁じえない[きんじえない, kinjienai] (adj-i) insuppressible; irresistable
禁ず[きんず, kinzu] (vz) (See 禁ずる) to forbid; to suppress
禁ずる[きんずる, kinzuru] (vz,vt) (See 禁じる) to forbid; to suppress; (P)
腹に据えかねる;腹に据え兼ねる;腹にすえかねる[はらにすえかねる, haranisuekaneru] (exp,v1) cannot suppress one's anger; cannot stomach
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression
討匪[とうひ, touhi] (n) suppression of bandits
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P)
退治る[たいじる, taijiru] (v1,vt) (See 退治・1) to exterminate; to eliminate; to eradicate; to suppress
隠滅[いんめつ, inmetsu] (n,vs) destruction; suppression; (P)
隠蔽;陰蔽;隠ぺい[いんぺい, inpei] (n,vs) concealment; suppression; hiding
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P)
静める(P);鎮める(P)[しずめる, shizumeru] (v1,vt) to appease; to suppress; to calm; (P)
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P)
骨髄抑制[こつずいよくせい, kotsuzuiyokusei] (n) bone marrow suppression
鬱積;欝積[うっせき, usseki] (n,vs) accumulation (e.g. of emotions, grievances, etc.); buildup; suppression (e.g. of anger)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function
ゼロ抑制[ぜろよくせい, zeroyokusei] zero suppression
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression
隠蔽子[いんぺいし, inpeishi] suppressor

*suppress* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: suppress ; subdue ; quell FR:
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear FR: endurer ; supporter ; tolérer
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
กำราบ[v.] (kamrāp) EN: suppress ; vanquish ; bring under control ; intimidate ; subjugate FR: subjuguer
การพรางคดี[n. exp.] (kān phrāng ) EN: suppressing evidence of a crime FR:
การปราบปราม[n.] (kān prāpprā) EN: suppression FR: suppression [f]
การระงับ[n.] (kān ra-ngap) EN: suppression ; abatement FR:
การยับยั้ง[n.] (kān yapyang) EN: suppression ; veto FR:
การยกเลิก[n.] (kān yokloēk) EN: annulment ; cancellation ; abrogation ; abolition ; cancelling FR: annulation [f] ; suppression [f] ; abrogation [f] ; abolition [f]
เก็บกด[v. exp.] (kep kot) EN: suppress FR:
ข่มความรู้สึก[v. exp.] (khom khwām ) EN: control one's emotions ; suppress one's feelings ;suppress one's emotions FR: contrôler ses émotions
คนเก็บกด[n. exp.] (khon kep ko) EN: withdrawn person ; suppressed person FR:
ความเก็บกด[n.] (khwām kep k) EN: suppressed feelings ; frustration FR:
กลั้น[v.] (klan) EN: restrain ; suppress ; hold back FR: retenir ; réprimer
กลั้นอารมณ์[v. exp.] (klan ārom) EN: suppress (one's) emotions FR: réprimer ses émotions
กลั้นโทสะ[v. exp.] (klankrøng t) EN: suppress (one's) anger FR:
กองบังคับการปราบปราม[org.] (Køng Bangkh) EN: Crime Suppression Division FR:
กองปราบ[n. exp.] (køng prāp) EN: Crime Suppression Department FR:
กดขี่ประชาชน[v. exp.] (kotkhī prac) EN: suppress the people FR:
กดไว้[v. exp.] (kot wai) EN: hold back ; suppress FR:
งำ[v.] (ngam) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear ; maintain self-control ; restrain oneself FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer ; se maîtriser
เผด็จ[v.] (phadet) EN: subdue ; suppress ; get rid of ; cut ; destroy ; eliminate FR: liquider ; en finir
พรางคดี[v. exp.] (phrāng khad) EN: suppress evidence of a crime FR:
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater ; aplanir
ปราบคอรับชัน[v. exp.] (prāp khørap) EN: suppress corruption FR: supprimer la corruption
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish ; wipe out FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ปราบปรามการจลาจล[v. exp.] (prāpprām kā) EN: put down a riot ; suppress ariot ; quell a riot FR: mater une révolte
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate ; suppress ; curb FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer ; calmer
ระงับใจ[v. exp.] (ra-ngap jai) EN: restrain ; calm down ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control oneself FR: se calmer ; se contenir
ระงับความรู้สึก[v. exp.] (ra-ngap khw) EN: allay ; suppress one's feelings FR:
สะกด[v.] (sakot) EN: suppress ; restrain ; control ; curb ; overcome FR: retenir ; réfréner ; refréner ; contrôler ; déjouer
สะกดใจ[v. exp.] (sakot jai) EN: control oneself ; suppress one's emotion ; restrain one's desires ; repress oneself FR: se retenir ; se contenir ; se contrôler
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:
สังวรอารมณ์[v. exp.] (sangwøn āro) EN: suppress one's feeling ; control one's feeling FR:
ตัวแปรกด[n. exp.] (tūapraē kot) EN: suppressor variable FR:
ยับยั้ง[n.] (yapyang) EN: hold back ; halt ; stop from ; check ; veto ; put a halt to ; inhibit ; restrain ; suppress ; deter FR: retenir ; contenir

*suppress* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antidröhnblech {n}noise suppression plate
Appetitzügler {n}appetite suppressant
Rauschunterdrückung {f}noise suppression
Funkentstörung {f}radio interference suppression
Entstörung {f}suppression of interference; suppressing
Immunosuppressivum {n}immunosuppressant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *suppress*
Back to top