ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abolition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abolition*, -abolition-

abolition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abolition (n.) การเลิก See also: การล้มเลิก
abolitionism (n.) การเลิกทาส
abolitionist (n.) ผู้ที่เห็นด้วยกับการเลิกทาส
English-Thai: HOPE Dictionary
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
English-Thai: Nontri Dictionary
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abolition๑. การเลิกล้ม๒. การยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abolitionistผู้รณรงค์ให้เลิกทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From those protesting for abolition of class systemคำร้องเพื่อล้มล้าง ระบอบกษัตริย์เหล่านั้น
We're moving back East, to work with the abolitionists.ั–ั–f ะพnly ะพnะต ัะฐn fั–rั•t ัะพnัะตั–vะต ะพf dะพั–ng ั•ะพ. /ั–
I'll have you know I was a proponent of the Abolitionist Act before the New York Assembly.ผมอยากจะให้คุณรู้ว่าผมเคยเป็นผู้สนับสนุน ในการเลิกทาสก่อนที่จะมีการชุมนุมที่นิวยอร์ก

abolition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公娼全廃[こうしょうぜんぱい, koushouzenpai] (n) abolition of licensed prostitution
奴隷制度廃止[どれいせいどはいし, doreiseidohaishi] (n) abolition of slavery
存廃問題[そんぱいもんだい, sonpaimondai] (n) question of maintenance or abolition (of an institution, organization, etc.)
廃合[はいごう, haigou] (n,vs) abolition and amalgamation
核廃絶[かくはいぜつ, kakuhaizetsu] (n) total abolition of nuclear weapons
死刑廃止[しけいはいし, shikeihaishi] (n) abolition of the death penalty; abolition of capital punishment
規制撤廃[きせいてっぱい, kiseiteppai] (n) abolition of regulations; deregulation
全廃[ぜんぱい, zenpai] (n,vs) total abolition; (P)
全廃論者[ぜんぱいろんしゃ, zenpaironsha] (n) abolitionist
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P)
廃絶[はいぜつ, haizetsu] (n,vs) extinction; abolition; (P)
撤廃[てっぱい, teppai] (n,vs) annulment; abolition; repeal; rescission; (P)
新平民[しんへいみん, shinheimin] (n) (arch) (vulg) "new commoners" (name given to the lowest rank of the Japanese caste system after its abolition)

abolition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเลิก[n.] (kān loēk) EN: abolition ; end ; dissolution FR: abolition [f]
การเลิกล้ม[n.] (kān loēklom) EN: withdrawal ; abatement ; abolition FR: abolition [f]
การเลิกทาส[n. exp.] (kān loēk th) EN: abolition of slavery FR: abolition de l'esclavage [f]
การลบล้าง[n.] (kān loplāng) EN: repudiation FR: abolition [f]
การยกเลิก[n.] (kān yokloēk) EN: annulment ; cancellation ; abrogation ; abolition ; cancelling FR: annulation [f] ; suppression [f] ; abrogation [f] ; abolition [f]

abolition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abolitionist {m}abolitionist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abolition
Back to top