ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quell*, -quell-

quell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quell (vt.) ปลอบ (อารมณ์, ความวิตกกังวล) See also: ปลอบโยน, ทำให้สงบ Syn. silence
quell (vt.) ปราบปราม See also: ทำให้อยู่ในอำนาจ Syn. stop, silence, defeat
quell (vt.) ระงับ (อารมณ์) See also: ห้าม Syn. calm, quiet
queller (n.) ผู้ปลอบโยน See also: ผู้ปราบปราม
English-Thai: HOPE Dictionary
quell(เควล) vt. ทำให้สงบ,ปราบ,ดับไฟ,ระงับ,ทำให้บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, See also: quellable adj. queller n., Syn. suppress
English-Thai: Nontri Dictionary
quell(vt) มีชัย,ปราบ,ระงับ,กำจัด,ดับไฟ,ทำให้สงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rain should quell the 20-day heat wave and open the rainy season, according to the Weather Bureau.ฝนจะพัดพาคลื่นความร้อน 20 วัน และเริ่มฤดูฝน เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา
Ladies and gentlemen, we believe this will quell conflicts... and terrorist attacks before they ever happen... helping ensure peace for future generations.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เราเชื่อว่านี่จะเป็นสิ่งที่ยุติความขัดแย้ง... ...และการจู่โจมของผู้ก่อการร้ายก่อนที่มันจะเกิด... ...การช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจถึงสันติภาพที่จะคงอยู่ในอนาคต
In the far reaches of the quell system,ณ สุดห้วงของระบบดาวเควลล์
What do you mean, you had to quell a revolution?หมายความว่ายังไง เธอต้องหาข้อสรุปนะ
Futile symbols of permanence to quell your quivering, spineless souls.มันเป็นสัญลักษณ์อันไร้ประโยชน์ที่จะคอยทำลายคุณ พวกใจเสาะ, วิญญาณตาขาว
There isn't enough chamomile tea in the world to quell the rage in my heart.โอ๊ย ชาคาโมไมล์ทั้งโลกเอามาชง ยังไม่พอบรรเท่าโทสะในจิตฉันด้วยซ้ำ
Taper of waist with shape of magic might, she hath an eye whose glances quell mankind...เอวบางร่างน้อยอย่างน่าอัศจรรย์ เธอมีดวงตาที่สยบคนทั้งโลกได้...
"her eye hath glances to quell mankind,"เธอมีดวงตาที่สยบคนทั้งโลกได้"
And it was written in the charter of The Games that every 25 years, there would be a Quarter Quell to keep fresh for each new generation the memory of those who died in the uprising against The Capitol.กฎของเกมบัญญัติไว้ว่า ในทุก 25 ปี จะมีการจัดควอร์เตอร์เควล เพื่อให้คนรุ่นใหม่ๆ
Each Quarter Quell is distinguished by Games of a special significance.แต่ละควอเตอร์เควลจะถูกแบ่งแยก ด้วยเกมส์ที่มีความสำคัญ
On this, the 3rd Quarter Quell Games, the male and female Tributes are to be reaped from the existing pool of Victors in each district.ในควอร์เตอร์เควล ครั้งที่ 3 นี้ เครื่องบรรณาการชายและหญิง จะถูกเก็บเกี่ยว
As we celebrate the 75th anniversary and 3rd Quarter Quell of The Hunger Games.สู่การเฉลิมฉลองครั้งที่ 75 และครั้งที่ 3 ของคอเตอร์เครว ของเกมล่าชีวิต

quell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹压[tán yā, ㄊㄢˊ ㄧㄚ, 弹压 / 彈壓] to suppress; to quell (a disturbance); repression
镇压[zhèn yā, ㄓㄣˋ ㄧㄚ, 镇压 / 鎮壓] suppression; repression; to suppress; to put down; to quell

quell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)
鍾馗さん[しょうきさん, shoukisan] (n) (See 鍾馗・1) small statue of Shoki the Plague-Queller (placed on the overhang of traditional houses)

quell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: suppress ; subdue ; quell FR:
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater ; aplanir
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish ; wipe out FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ปราบปรามการจลาจล[v. exp.] (prāpprām kā) EN: put down a riot ; suppress ariot ; quell a riot FR: mater une révolte
อันไหน[pr.] (an nai) EN: Which one? FR: Lequel ? ; Laquelle ? ; quel … ?
อันไหนก็ได้[X] (an nai kødā) EN: FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
ใด[X] (dai) EN: which ; what ; who FR: lequel ; laquelle ; lesquels ; lesquelles
ใด (...ใด)[X] (... dai) EN: what …? FR: quel ... ? ; quelle ... ?
แก้วตา[xp] (kaēotā) EN: one's beloved ; darling FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]
ขนาดไหน[n. exp.] (khanāt nai) EN: What size? FR: Quelle taille ?
เข้าผู้เข้าคน[v.] (khaophūkhao) EN: be able to adapt oneself to any situation ; get along with people ; communicate FR: pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation
คุณรู้สึกอย่างไร[xp] (khun rūseuk) EN: how do you feel ? FR: comment vous sentez-vous ? ; quel est votre sentiment ? ; quelles sensations ressentez-vous ?
กี่โมง[xp] (kī mōng) EN: When? ; At what time? FR: Quand ? ; À quelle heure ?
กี่โมงแล้ว[xp] (kī mōng laē) EN: What time is it? FR: Quelle heure est-il ?
ไกลเท่าไหร่[xp] (klai thaora) EN: how far? FR: à quelle distance ?
หมายความว่าอย่างไร (...หมายความว่าอย่างไร)[xp] (... māikhwā) EN: FR: que signifie ... ? ; quelle est la signification de ... ?
ไม่รู้เป็นไร[v. exp.] (mai rū penr) EN: for a reason unknown to me ; for some reason FR: je ne sais pas pourquoi ; pour je ne sais quelle raison
มันจะเป็นอะไรไป[xp] (man ja pen ) EN: FR: quelle importance ?
มีลักษณะเป็นอย่างไร[xp] (... mī laks) EN: FR: quelles ont les caractéristiques de ... ?
มีที่มาอย่างไร[xp] (... mī thīm) EN: what about the origin of ... FR: quelle est l'origine de ... ?
ไหน[pr.] (nai) EN: where ; which ; what FR: où ? ; quel ? ; quelle ? ; lequel ? ; laquelle ?
ในข้อใด[X] (...nai khø ) EN: FR: quel ? ; quelle ? ; lequel ? ; laquelle ?
ในปริมาณเท่าใด[X] (nai parimān) EN: FR: en quelle quantité
หน้าไหน[X] (nā nai) EN: what page? FR: à quelle page ?
นั่งโต๊ะไหน[v. exp.] (nang to nai) EN: FR: On s'assoit à quelle table ? ; Vous vous asseyez à quelle table ?
ออกกี่โมง (...ออกกี่โมง)[v. exp.] (øk kī mōng ) EN: What time does … leave? ; What time will the … leave? FR: À quelle heure part … ?
เพื่ออะไร[X] (pheūa arai) EN: for what reason? FR: pourquoi ? ; pour quelle raison ?
สาเหตุที่...[n. exp.] (sāhēt thī …) EN: the reason why … FR: la raison pour laquelle …
สายไหนก็ได้[X] (sāi nai kød) EN: any line FR: n'importe quelle ligne
สอบได้ที่เท่าไร[X] (søp dai thī) EN: FR: Quelle position occupez-vous à cet examen ?
ทำไม[adv.] (thammai) EN: Why? ; What for? FR: Pourquoi ? ; Pour quelle raison ?
ทำไมล่ะ[X] (thammai la) EN: FR: Pour quelle raison ?
ทำไมเหรอ[adv.] (thammai roē) EN: Why? FR: Pourquoi ? ; Pour quelle raison ?
ทำหน้าที่อะไร[v. exp.] (... tham nā) EN: What is ...'s job? FR: Quelle est la mission de ... ? ; Quel est le rôle de ... ?
ตกใจหมดเลย[xp] (tokjai mot ) EN: FR: j'ai eu si peur ; Quelle frayeur !
ตอนกี่โมง[X] (tøn kī mōng) EN: at what time? FR: à quelle heure ?
ตอนไหน[adv.] (tøn nai) EN: when? ; any time FR: à quelle heure ? ; quand ?
ตอนนี้กี่โมงแล้ว[xp] (tønnī kī mō) EN: what time is it? FR: quelle heure est-il ?
ตรงไหน[X] (trong nai) EN: which place? ; where? ; Where exactly? FR: où ? ; dans quelle direction ? ; où exactement ?

quell ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quelle {f}; Quell
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital
Bad {n}; Mineralquelle
Geldquelle {f} | Geldquellen
Quelle {f} | Quellen
Springquelle {f} | Springquellen
Erwerbsquelle {f} | Erwerbsquellen
Quellen {n}; Quellung
Quellenangaben {pl}; Quellverzeichnis
Quellenstuduim {n}; Quellenstudien
Bezugsquelle {f}; Lieferquelle
direkt; unmittelbar {adj} | direkter | am direktesten | direkt aus der Quellestraight | straighter | straightest | straight from the horse's mouth [fig.]
Therme {f}; Thermalquelle
Thermalquelle {f} | Thermalquellen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quell
Back to top