ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contain*, -contain-

contain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contain (vt.) จำกัด
contain (vt.) จุ See also: บรรจุ Syn. bear, carry, hold
contain (vt.) ประกอบด้วย Syn. be composed of, hold, include
contain (vt.) มี
contain (vt.) ยับยั้ง See also: ควบคุมความรู้สึก Syn. restrict, restrain
contain for (phrv.) ยับยั้ง See also: จำกัด
container (n.) ตู้บรรจุสินค้า
container (n.) ภาชนะใส่ของ See also: หีบบรรจุ Syn. holder, box, package
containing (n.) การห่อ See also: การบรรจุหีบห่อ, สิ่งที่ใช้ห่อสินค้า, การห่อสินค้า, กระบวนการบรรจุหีบห่อสินค้า Syn. aggregation, collection
containment (n.) การเก็บไว้ในที่จำกัด See also: การควบคุมไว้
English-Thai: HOPE Dictionary
contain(คันเทน') {contained,containing,contains} vt. บรรจุ,จุ,มี,ยับยั้ง,จำกัด,จำกัดวง
container(คันเท'เนอะ) n. ภาชนะ,ที่ใส่
containment(คันเทน'เมินทฺ) n. การบรรจุ,การใส่,การจำกัด,การยับยั้ง, Syn. restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
contain(vt) บรรจุ,มีอยู่,จำกัดวง
container(n) ที่ใส่ของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
containerตู้บรรทุก, ตู้สินค้า (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
containmentการจำกัดการขยายตัวของลัทธิที่ไม่พึงปรารถนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Container gardeningการจัดสวนในภาชนะ [TU Subject Heading]
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุ (v.) contain See also: hold, have a capacity for, be capable for holding Syn. บรรจุ
ติด (v.) contain See also: be left over
บรรจุ (v.) contain See also: hold Syn. ใส่
ช้ำเลือดช้ำหนอง (v.) contain pus and blood
ผอก (n.) container See also: utensil Syn. ข้าวห่อ
ภาชนะ (n.) container See also: utensil, ware, vessel, receptacle
การจุ (n.) containing See also: holding, capacity
กระผีก (n.) bamboo container
กระยาบวช (n.) food containing no fish or meat
ดาวคู่ม้า (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. อัศวยุช, ดาวม้า
ดาวคู่ม้า (n.) constellations containing 7 stars Syn. อัศวยุช, อัศวินี, ดาวม้า
ดาวปลาตะเพียน (n.) the 27th constellation containing 16 stars
ดาวมฤคศิรัส (n.) fifth constellation containing 3 stars Syn. ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะเนื้อ, ดาวศีรษะโค, ดาวอาครหายณี, มฤคเศียร
ดาวมฤคศิรัส (n.) fifth constellation containing 3 stars Syn. ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะเนื้อ, ดาวศีรษะโค, ดาวอาครหายณี, มฤคศิร
ดาวม้า (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. ดาวม้าคู่, อัศวินี
ดาวม้า (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. อัศวยุช, ดาวคู่ม้า
ดาวม้า (n.) constellations containing 7 stars Syn. อัศวยุช, อัศวินี, ดาวคู่ม้า
ดาวม้าคู่ (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. ดาวม้า, อัศวินี
ดาวศีรษะเนื้อ (n.) fifth constellation containing 3 stars Syn. ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะโค, ดาวมฤคศิรัส, ดาวอาครหายณี, มฤคเศียร
ดาวศีรษะเนื้อ (n.) fifth constellation containing 3 stars Syn. ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะโค, ดาวมฤคศิรัส, ดาวอาครหายณี, มฤคศิร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน
All nations contain religious minorities.ทุกชาติมีชนกลุ่มน้อยทางศาสนา
These three contain traces of ketamine the same as we found in your blood and his.ไอ้สามสิ่งนี้ มันมีร่องรอย ของเคตามีน ...อย่างเดียวกับที่เราพบในเลือดของคุณ และของเขา
Why not contain it in another body first?ทำไมเธอไม่เอาไปไว้ที่ร่างอื่นก่อน?
I'll contain it here for as long as I can!ผมจะกักอากาศเอาไว้ให้มาที่สุด ออกไปก่อน
Maybe emotion becomes so intense your body just can't contain it.อาจเป็นเพราะเวลาที่อารมณ์คุณกำลังรุนแรง... .... จนร่างกายไม่สามารถยับยั้งได้
Nine out of every ten homes contain its products.ทุกๆ 9 ครอบครัวใน10 ใช้สินค้าของบริษัท
No, sir. Suppression measures have failed. We can't contain it.ท่านครับ เราไม่สามารถตรึงกำลังไว้ได้แล้ว
Umbrella knows they can't contain the infection.อัมเบลล่ารู้ ว่าพวกเค้าควบคุมการติดเชื้อไม่ได้
My dad was right. The fairy tale book did contain something important.พ่อฉันพูดถูก หนังสือนิทานเล่มนี้ มันมีอะไรบางอย่างที่สำคัญอยู่ข้างใน
Now go and contain her. All right?- เธอพูดว่าฟัคคาบี้ส์
Think you can contain it?คิดว่าจะหุ้มมันได้ไม๊?

contain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜不自胜[xǐ bù zì shèng, ㄒㄧˇ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄕㄥˋ, 喜不自胜 / 喜不自勝] unable to contain one's joy (成语 saw)
喜不自禁[xǐ bù zì jīn, ㄒㄧˇ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄐㄧㄣ, 喜不自禁] unable to contain one's joy (成语 saw)
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, 蝗科] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts)
被子植物[bèi zǐ zhí wù, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, 被子植物] angiosperm (flowering plants with seed contained in a fruit)
被子植物门[bèi zǐ zhí wù mén, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, 被子植物门 / 被子植物門] angiospermae (phylum of flowering plants with seed contained in a fruit)
包藏[bāo cáng, ㄅㄠ ㄘㄤˊ, 包藏] to contain; to harbor; to conceal
笼子[lóng zi, ㄌㄨㄥˊ ㄗ˙, 笼子 / 籠子] cage; coop; basket; container
包衣[bāo yī, ㄅㄠ ㄧ, 包衣] capsule (containing medicine); husk (of corn)
开金[kāi jīn, ㄎㄞ ㄐㄧㄣ, 开金 / 開金] carated gold (alloy containing stated proportion of gold)
遏制[è zhì, ㄜˋ ㄓˋ, 遏制] check; contain; hold back or within limits
脊索动物门[jǐ suǒ dòng wù mén, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄇㄣˊ, 脊索动物门 / 脊索動物門] Chordata, phylum containing vertebrates
睫状体[jié zhuàng tǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄧˇ, 睫状体 / 睫狀體] ciliary body (in the eye, containing the focusing muscles)
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
灵柩[líng jiù, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, 灵柩 / 靈柩] coffin containing a corpse
含气[hán qì, ㄏㄢˊ ㄑㄧˋ, 含气 / 含氣] containing air
含油[hán yóu, ㄏㄢˊ ㄧㄡˊ, 含油] containing oil; oil-bearing
安全壳[ān quán ké, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄎㄜˊ, 安全壳 / 安全殼] containment vessel
容纳[róng nà, ㄖㄨㄥˊ ㄋㄚˋ, 容纳 / 容納] contain; accommodate
[hán, ㄏㄢˊ, 涵] contain
[yú, ㄩˊ, 盂] container; cup
[ān, ㄢ, 盦] container
集装箱[jí zhuāng xiāng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄤ, 集装箱 / 集裝箱] container (for shipping)
集装箱船[jí zhuāng xiāng chuán, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, 集装箱船 / 集裝箱船] container ship
[yùn, ㄩㄣˋ, 韫 / 韞] contain
含量[hán liàng, ㄏㄢˊ ㄌㄧㄤˋ, 含量] content; quantity contained
控制[kòng zhì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 控制] control; to exercise control over; to contain
真皮[zhēn pí, ㄓㄣ ㄆㄧˊ, 真皮] dermis (layer within the skin containing sense of touch)
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 皿] dish; vessel; shallow container; rad. no. 108
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
棘皮动物[jí pí dòng wù, ㄐㄧˊ ㄆㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 棘皮动物 / 棘皮動物] echinoderm, the phylum containing sea urchins, sea cucumbers etc
包含[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, 包含] to contain; to embody; to include
黑色金属[hēi sè jīn shǔ, ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 黑色金属 / 黑色金屬] ferrous metals (i.e. iron, chromium, manganese and alloys containing them)
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, 眼底] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama
裸子植物[luǒ zǐ zhí wù, ㄌㄨㄛˇ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, 裸子植物] gymnosperm (plants with seed contained in a cone)
裸子植物门[luǒ zǐ zhí wù mén, ㄌㄨㄛˇ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, 裸子植物门 / 裸子植物門] gymnosperm (plants with seed contained in a cone)
死信[sǐ xìn, ㄙˇ ㄒㄧㄣˋ, 死信] lost letter; letter containing news of sb's death
摩诃婆罗多[Mó hē pó luó duō, ㄇㄛˊ ㄏㄜ ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄛ, 摩诃婆罗多 / 摩訶婆羅多] Mahābhārata, second great Indian epic after Rāmāyana 羅摩衍那|罗摩衍那, possibly originally c. 4th century BC; contains many reference to people and lands in central Asia called China
记事册[jì shì cè, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄘㄜˋ, 记事册 / 記事冊] notebook containing a record
猎户臂[liè hù bì, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨˋ ㄅㄧˋ, 猎户臂 / 獵戶臂] Orion spiral arm or local spur of our galaxy (containing our solar system)
脓疱[nóng pào, ㄋㄨㄥˊ ㄆㄠˋ, 脓疱 / 膿皰] pimple containing pus

contain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナンクロ[, nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji)
ナンバークロス[, nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji)
フルーツドリンク[, furu-tsudorinku] (n) mixed juice drink (may contain non-fruit ingredients such as milk or yogurt) (from fruit drink)
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
封じ込める[ふうじこめる, fuujikomeru] (v1,vt) to shut in; to confine; to contain
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish)
イメージDVD[イメージディーブイディー, ime-jidei-buidei-] (n) DVD containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
イメージビデオ[, ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
エドアブラザメ属[エドアブラザメぞく, edoaburazame zoku] (n) Heptranchias (genus of cow shark in the family Hexanchidae containing the sharpnose seven-gill shark as its only member)
エロアニメ[, eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
オオセ属[オオセぞく, oose zoku] (n) Orectolobus (genus containing 9 species of wobbegong carpet sharks in the family Orectolobidae)
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs)
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars)
お鉢[おはち, ohachi] (n) container for boiled rice
カーゴテナー[, ka-gotena-] (n) (roll) box pallet (from cargo container)
カーボロイ[, ka-boroi] (n) carboloy (alloy containing carbon, cobalt, and tungsten)
カステン[, kasuten] (n) cabinet, usu. containing medical instruments, medicines, etc. (ger
カテキュー[, katekyu-] (n) catechu (vegetable extract containing tannin); cachou
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y
ガンジスメジロザメ属[ガンジスメジロザメぞく, ganjisumejirozame zoku] (n) Glyphis (genus containing 5 known species of secretive true river sharks in the family Carcharhinidae)
クラカケザメ科[クラカケザメか, kurakakezame ka] (n) Parascylliidae (family of collared carpet sharks containing 8 species and 2 genera)
クロホシマンジュウダイ科[クロホシマンジュウダイか, kurohoshimanjuudai ka] (n) Scatophagidae (family containing 4 species in 2 genera of small Indo-Pacific fish commonly called scats which are known for eating feces)
コンテナ(P);コンテナー[, kontena (P); kontena-] (n) container; (P)
コンテナーバッグ;コンテナバッグ[, kontena-baggu ; kontenabaggu] (n) container bag
コンテナオブジェクト[, kontenaobujiekuto] (n) {comp} container object
コンテナファイル[, kontenafairu] (n) {comp} container file
コンテナリゼーション[, kontenarize-shon] (n) containerization; containerisation
コンテナ船[コンテナせん, kontena sen] (n) container ship
シーズヒーター[, shi-zuhi-ta-] (n) sheath heater; electric coil heater contained in metal tube
シュモクザメ科[シュモクザメか, shumokuzame ka] (n) Sphyrnidae (family containing the nine known species of hammerhead sharks)
ジンベエザメ科[ジンベエザメか, jinbeezame ka] (n) Rhincodontidae (family of whale sharks containing only one species of one genus, Rhincodon typus)
スキューバ(P);スクーバ[, sukyu-ba (P); suku-ba] (n) scuba; self-contained under-water breathing apparatus; (P)
スズメダイ属[スズメダイぞく, suzumedai zoku] (n) Chromis (genus containing most damselfish of the family Pomacentridae)
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
親要素[おやようそ, oyayouso] containing element

contain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain ; contain ; clamp down on FR: limiter ; restreindre ; contenir ; aborner (vx)
จุ[v.] (ju) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de ; accueillir
มี[v.] (mī) EN: consist of ; comprise ; contain ; include FR: compter ; comprendre ; contenir ; inclure
วง[v.] (wong) EN: circle ; encircle ; contain ; ring ; mark with a circle FR: encercler ; entourer d'un cercle
อัสสนี[n.] (atsanī) EN: constellations containing 7 stars FR:
อัศวินี[n.] (atsawinī) EN: constellations containing 7 stars FR:
บรรจุภาชนะอัดลม[X] (banju phātc) EN: in airtight containers FR:
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line) ; Thai versification (in which one stanza contains sixteen words or syllables) FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ไหปลาร้า[n.] (haiplārā) EN: jar containing preserved fish FR:
หีบบรรจุ[n. exp.] (hīp banju) EN: container FR:
จุฬามณี[n.] (julāmanī) EN: stupa containing Buddha's hair FR:
การควบคุมไว้[n. exp.] (kān khūapkh) EN: containment FR:
กาบปูเล[n.] (kāppūlē) EN: small tray made of betel leaves ; fibrous covering of the areca made into small containers FR:
ข้อง[n.] (khǿng) EN: bamboo container for caught fish ; fishtrap ; fish container ; vase-shaped basket-work creel ; creel FR: panier de pêche [m]
คอนเทนเนอร์[n.] (khønthēnnoē) EN: container FR: conteneur [m]
กล่องอาหาร[n. exp.] (klǿng āhān) EN: food container FR:
กล่องโฟม[n. exp.] (klǿng fōm) EN: foam container ; foam food container FR: récipient de polystyrène [m]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระผีก[n.] (kraphīk) EN: bamboo container FR:
กระถาง[n.] (krathāng) EN: flowerpot ; pot ; earthen pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel FR: pot [m] ; bac [m] ; cruche [f] ; pot de fleurs [m]
กระติบ ; กระติ๊บ [n.] (kratip) EN: kratip ; bamboo container [for holding cooked glutinous rice] FR: [récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux]
กระยาบวช[n.] (krayābūat) EN: food containing no fish or meat ; vegetarian health diet FR:
ลังส้มทึบ[n. exp.] (lang som th) EN: solid container FR:
หล่อน้ำ[v.] (lønām) EN: protect from ants by standing something in a bowl containing water FR:
มฤคเศียร[n. prop.] (Mareukkhasī) EN: fifth constellation containing 3 stars FR:
มฤคศิระ[n. prop.] (Mareukkhasi) EN: fifth constellation containing 3 stars FR:
มิคสิระ[n. prop.] (Mikkhasira ) EN: fifth constellation containing 3 stars FR:
น้ำอบ[n.] (nām-op) EN: perfume [made by Thai formulas, containing no alcohol] ; perfumed lotion ; toilet water ; scented water ; cologne FR: parfum [m]
นพเก้า[n.] (nopphakāo) EN: ring with a tiered setting containing jewels of nine colours/colors (Am.) ; the nine gems FR:
เป็นแกน[adj.] (pen kaēn) EN: containing abnormal hard areas ; having granulation FR:
ภาชนะ[n.] (phāchana = ) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle FR: récipient [m] ; couverts [mpl]
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท[n. exp.] (phāchana ba) EN: hermectically sealed container FR:
ภาชนะโฟม[n. exp.] (phāchana fō) EN: foam food container FR:
ภาชนะปิดสนิท[n. exp.] (phāchana pi) EN: hermetic container FR: récipient hermétique [m]
ภาชนะใส่อาหาร[n. exp.] (phāchana sa) EN: food container FR:
ภาชนะใส่ของ[n. exp.] (phāchana sa) EN: container FR:
ภาชนะ[n.] (phātchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle FR: récipient [m] ; vaisselle [f]
ผอก[n.] (phøk) EN: cover ; sheath ; cover ; case ; container FR:
เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์[n. exp.] (reūa banthu) EN: container vessel FR:

contain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
luftdicht; hermetisch verschlossen {adj} | luftdichter | am luftdichtesten | luftdicht verschlossener Behälterairtight | more airtight | most airtight | airtight container
Entlüftungsbehälter {m}bleed container
chlorhaltig {adj}containing chlorine
Containerschiff {n}container ship
Container-Logistik {f}container logistics
Containerwagen {m}container car
Druckausgleichsbehälter {m}pressure compensation container
Produkteinschluss {m}product containment
Abfallbehälter {m}refuse container; waste bin
Leihbehälter {m}returnable container
Abfallcontainer {f}; Müllcontainer
vitaminhaltig {adj}vitamin containing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contain
Back to top