ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subdue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subdue*, -subdue-

subdue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subdue (vt.) ปราบ See also: เอาชนะ, บังคับไว้ใต้อำนาจ Syn. defeat, conquer, beat, overcome
subdue (vt.) ทำให้อ่อนลง See also: ทำให้เบาลง, ทำให้สงบ Syn. lower, reduce, soften
subdue (vt.) ข่มอารมณ์ See also: อดกลั้น Syn. repress, restrain
subdued (adj.) สงบเสงี่ยม See also: ไม่เสแสร้ง, ไม่มีมารยา Syn. unostentatious, unobstrusive, unpretentious
subdued (adj.) สงบ See also: เงียบสงบ Syn. gentle, quiet
English-Thai: HOPE Dictionary
subdue(ซับดู',ซับดิว') vt. ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้อ่อนลง,ลดเสียงลง,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,พิชิต,ทำให้สงบ,ข่มอารมณ์,บรรเทา., See also: subduableadj. subdueness n. subduably adv. subduer n.
subdued(ซับดูด',ซับดิวดฺ') adj. เงียบ,เงียบสงบ,ลดน้อยลง,อ่อนลง,ถูกพิชิต,บรรเทาลง,ข่มอารมณ์,ลดเสียงลง, Syn. quiet,inhibited
English-Thai: Nontri Dictionary
subdue(vt) ทำให้สงบ,มีชัย,ข่มอารมณ์,ทำให้เชื่อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำให้จำยอม (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ
ทำให้ราบ (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ
ทำให้สิ้นพยศ (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ
ทำให้สิ้นฤทธิ์ (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, กำราบ
ทำให้อยู่ในอำนาจ (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ
ทำให้เชื่อง (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ
ปราบ (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ
เผด็จ (v.) subdue See also: suppress, get rid of, cut, destroy Syn. กำจัด, ขจัด, ปราบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe they could even subdue him.อาจทำให้สงบลงได้ด้วยซ้ำ
Our project orders are to subdue the crew and seize control of this emplacement.คำสั่งให้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยึดอำนาจควบคุมการยิงขีปนาวุธ
This decree from the Emperor allows us to subdue the Deer God!คำสั่งจากจักรพรรดิ... นี่ ... ช่วยให้เราสามารถปราบกวางพระเจ้า!
That happen when you tried to subdue the girl in our morgue?Because maybe you killed these girls.
During my travel to subdue all the Ridersเป็นเข็มขัดที่ชั้นได้จัดการเหล่าไรเดอร์
To subdue the Riders?จัดการกับเหล่าไรเดอร์รึ
Maybe,Alexx, he was attempting to subdue her.บางที อเล็กซ์ เขาพยายามจะทำให้เธอเงียบ
At least one to move the body inside, another one to take out man number 2, and one more to subdue the others.อย่างน้อย 1 คน ที่ย้ายศพมาข้างใน อีกหนึ่งคนเพื่อจัดการเหยื่อคนที่ 2 และอีก 1 เพื่อจัดการคนอื่น ๆ
We need-- we need an air strike To subdue jap artilleryเราต้อง-- เราต้องใช้การโจมตีทางอากาศ.. เพื่อปรามกองกำลังปืนใหญ่..
If we can subdue Arnaldo and his men, and leave them cuffed at the next station...ถ้าพวกเราสามารถควบคุมตัว Arnaldo กับพวก และมัดพวกเขาทิ้งไว้ที่สถานีหน้า
Perhaps he struggled, and Taffet was trying to subdue him.ในบางทีเขาถูกทรมานและทาฟเฟต ต้องการทำให้เขาสงบนิ่ง
Well, were the drugs used to subdue the women, or is it a ruse to get them to come home with them?แล้วยาถูกใช้เพื่อปราบเหยื่อ หรือเป็นอุบายเพื่อพาเหยื่อกลับมากับพวกเขา

subdue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, 克己复礼 / 克己復禮] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations)
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
征服[zhēng fú, ㄓㄥ ㄈㄨˊ, 征服] conquer; subdue; vanquish
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu

subdue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り押さえる;取り押える;取押える;取り抑える;取抑える[とりおさえる, toriosaeru] (v1,vt) (1) to seize; to capture; to arrest; (2) to hold down; to subdue
靡かせる[なびかせる, nabikaseru] (v1) to fly; to flutter; to win over; to win one's heart; to subdue
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless
ボソリ;ぼそり[, bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued
圧伏;圧服[あっぷく, appuku] (n,vs) overpower; subdue; keep down
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n,adj-na,adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement

subdue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: suppress ; subdue ; quell FR:
เผด็จ[v.] (phadet) EN: subdue ; suppress ; get rid of ; cut ; destroy ; eliminate FR: liquider ; en finir
เผด็จศึก[v. exp.] (phadet seuk) EN: dispose of a war ; subdue the enemy ; finish a fight ; put an end to the war FR: mettre un terme à la guerre
พิชิต[v.] (phichit) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome FR: vaincre ; surmonter
พิชิตข้าศึก[v. exp.] (phichit khā) EN: subdue the enemy ; subjugate the enemy FR:
พิชิตธรรมชาติ[v. exp.] (phichit tha) EN: subdue nature ; conquer nature FR:
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater ; aplanir
ทำให้อยู่ในอำนาจ[v. exp.] (thamhai yū ) EN: subdue FR:
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected ; sad ; low-spirited ; downcast ; subdued ; depressed ; wan FR:
หงอ[adj.] (ngø) EN: in fear and trembling ; terrified ; utterly subdued FR:
ราบคาบ[adj.] (rāpkhāp) EN: subdued ; pacified FR:
สิ้นลาย[n. exp.] (sin lāi) EN: toothless ; tamed ; subdued FR:
ซบเซา[adj.] (sopsao) EN: quiet ; dull ; depressed . sluggish ; lifeless ; unhappy ; sad ; subdued FR: somnolent ; assoupi
ถอดเขี้ยวถอดเล็บ[v. (loc.)] (thøtkhīothø) EN: become subdued ; become tame FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subdue
Back to top