ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conquer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conquer*, -conquer-

conquer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conquer (vt.) ชนะ Syn. defeat, win, overcome
conquer (vi.) ชนะ
conquer (vt.) ได้มาด้วยการชนะสงคราม
conqueror (n.) ผู้ชนะเลิศ (ใช้ไม่เป็นทางการของคำว่า champion) See also: แชมป์เปี้ยน Syn. champion, winner Ops. loser
conqueror (n.) ผู้ชนะเลิศ See also: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน (คน, สัตว์, พืช) Syn. master, paragon, title holder, vanquisher, victor, winner Ops. loser
conqueror (n.) ผู้ปราบปราม See also: ผู้พิชิต Syn. tyrant, victor
conqueror (n.) ผู้ชนะ See also: ผู้รบชนะ Syn. winner, vanquisher, champion
English-Thai: HOPE Dictionary
conquer(คอง'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt. ปราบ,เอาชนะด้วยกำลัง,ได้มาโดยกำลัง,พิชิต,ยึดได้,เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome,p
conqueror(คอง'เคอเรอะ) n. ผู้พิชิต,ผู้มีชัย
English-Thai: Nontri Dictionary
conquer(vt) ปราบ, เอาชนะ,พิชิต,ทำให้เป็นทาส
conqueror(n) ผู้ชนะ,ผู้พิชิต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิชิต (v.) conquer See also: defeat, vanquish, subdue Syn. ชนะ, ปราบ
ผู้ชนะ (n.) conqueror See also: winner, subjugator, defeater Ops. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย
ผู้พิชิต (n.) conqueror See also: winner, subjugator, defeater Syn. ผู้ชนะ Ops. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't want to rule or conquer anyone.ผมไม่ต้องการกฏ หรือจะชนะใคร
Well... then we are here with our army to conquer you and force you to give it back.ก็... เรามาที่นี่ กับทหารที่จะจัดการคุณ และบังคับให้คุณคืนให้เรา
They made it possible for me to conquer the Emerald City.มันทำให้ฉันสามารถที่จะ จัดการกับเมืองมรกตได้
I can conquer this mountain.ต้องเอาชนะเจ้ายักษ์นี่ก่อนสินะ
Alexander the Great tried to conquer this country, then Ghenghis Khan, then the British, now Russia.พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชNเคยพยายามเข้ามายึดครองดินแดนแห่งนี้ จากนั้นก็เจงกิสข่าน แล้วก็พวกอังกฤษ ตอนนี้ก็รัสเซีย
Your armies will conquer in the west.ทหารของท่านจะยึดภาคตะวันตกได้
Lord Kelvin and I have made new arrangements to conquer Lanzhou.ฉันกับลอร์ดเคลวินทำข้อตกลงยึดหลานโจว
What? - He's come here to conquer you like he conquered my coalition.เขามาเพื่อพิชิตคุณที่นี่ เหมือนที่เขาพิชิตแนวร่วมของผม
To embrace destiny, we must, inevitably, face those fears and conquer them.เพื่อที่จะฝืนชะตาลิขิต หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้อง เผชิญกับความกลัวเหล่านั้น และเอาชนะมัน
Advice from a guy who couldn't conquer it.คำพูดจากคนที่คุมมันไม่ได้
Together, they plan to conquer Suzuran.พร้อมกันนั้น,พวกนั้นวางแผนที่จะคุมซูซูรัน
If he has what it takes to conquer Suzuranถ้าเขารู้ว่าต้องแลกอะไรบ้าง เพื่อเอาชนะซูซูรัน

conquer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人定胜天[rén dìng shèng tiān, ㄖㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄥˋ ㄊㄧㄢ, 人定胜天 / 人定勝天] man can conquer nature (成语 saw); human wisdom can prevail over nature
征服[zhēng fú, ㄓㄥ ㄈㄨˊ, 征服] conquer; subdue; vanquish
征服者[zhēng fú zhě, ㄓㄥ ㄈㄨˊ ㄓㄜˇ, 征服者] conqueror
分而治之[fēn ér zhì zhī, ㄈㄣ ㄦˊ ㄓˋ ㄓ, 分而治之] divide and rule (strategy); divide and conquer
攻灭[gōng miè, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄝˋ, 攻灭 / 攻滅] to conquer; to defeat (militarily)
战无不胜,攻无不克[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, gong1 wu2 bu4 ke4, 战无不胜,攻无不克 / 戰無不勝,攻無不克] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
攻无不克,战无不胜[gōng wú bù kè, ㄍㄨㄥ ˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, zhan4 wu2 bu4 sheng4, 攻无不克,战无不胜 / 攻無不克,戰無不勝] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do

conquer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち勝つ;打ち克つ;打勝つ;打克つ[うちかつ, uchikatsu] (v5t,vi) (1) (打ち勝つ, 打勝つ only) to conquer (e.g. an enemy); to defeat; (2) to overcome (a difficulty); (3) (打ち勝つ, 打勝つ only) to out-hit
遠交近攻[えんこうきんこう, enkoukinkou] (n) policy of cultivating distant countries while working to conquer those nearby
靡かす[なびかす, nabikasu] (v5s,vt) to seduce; to win over; to conquer
大威徳明王[だいいとくみょうおう, daiitokumyouou] (n) {Buddh} Yamantaka Vidya-raja; conqueror of Death
席巻(P);席捲[せっけん, sekken] (n,vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P)
征く[ゆく, yuku] (v5k) to conquer; to subjugate
征服者[せいふくしゃ, seifukusha] (n) conqueror
征韓論[せいかんろん, seikanron] (n) policy of conquering Korea by military force
戦勝者[せんしょうしゃ, senshousha] (n) victor; victor troops; conqueror
降三世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) {Buddh} Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds
降魔[ごうま, gouma] (n) conquering the devil

conquer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat ; prevail ; outdo FR: vaincre ; battre ; remporter la victoire ; défaire ; surmonter
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory FR: gagner ; vaincre ; battre ; remporter ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songk) EN: defeat the war ; conquer FR: gagner la guerre ; vaincre
พิชิต[v.] (phichit) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome FR: vaincre ; surmonter
พิชิต-[pref.] (phichitta-) EN: conquer FR: vaincre
พิชิตธรรมชาติ[v. exp.] (phichit tha) EN: subdue nature ; conquer nature FR:
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater ; aplanir
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish ; wipe out FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ชินะ[n.] (china) EN: conqueror ; victor ; the Buddha FR:
พิชิตมาร[n.] (phichittamā) EN: Buddha ; conqueror of the demons FR:
เสียที[adj.] (sīathī) EN: defeated ; conquered FR:
สิ้นฤทธิ์[adj.] (sinrit) EN: vanquished ; defeated ; conquered FR:
ตีตลาด[v. exp.] (tī talāt) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller FR: conquérir le marché

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conquer
Back to top