ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

load

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *load*, -load-

load ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
load (n.) ของบรรทุก See also: สินค้าที่บรรทุก
load (vi.) เข้าไปในยานพาหนะ
load (n.) เครื่องมือรับพลังงานไฟฟ้า
load (vt.) ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
load (vt.) ทำให้หนักใจ See also: เป็นภาระหนัก Syn. weight, encumber Ops. disburden
load (n.) น้ำหนักถ่วง See also: น้ำหนัก
load (n.) น้ำหนักบรรทุก See also: ระวางน้ำหนัก
load (vt.) บรรจุ (ฟิล์มในกล้องถ่ายรูป)
load (vt.) บรรจุกระสุน Syn. prime, ready, prepare for shooting
load (vi.) บรรจุกระสุน Syn. prime, ready, prepare for shooting
load (vt.) บรรทุก (สินค้า) Syn. fill, put goods on, take on cargo Ops. unload, unpack, take off cargo
load (vi.) บรรทุก (สินค้า) Syn. fill, put goods on, take on cargo Ops. unload, unpack, take off cargo
load (n.) ปริมาณงาน See also: ปริมาณงานที่มอบหมายให้คนหรือเครื่องจักรทำ
load (n.) ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
load (n.) ปริมาณเสื้อผ้าที่ซักในเครื่องซักผ้า
load (vt.) เพิ่มน้ำหนัก See also: ถ่วงน้ำหนัก
load (n.) ภาระ See also: หน้าที่, ความรับผิดชอบ Syn. weight, encumbrance
load (vt.) ใส่ดิสก์หรือเทปลงในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น
load down (phrv.) แบกภาระหนัก Syn. bow down, lade with, load with, weigh down, weight down
load into (idm.) วาง (ของหนัก) บน Syn. load onto
load line (n.) เส้นบอกระดับบรรทุก See also: เส้นข้างเรือแสดงระดับที่อนุญาตให้ส่วนของเรือจมลงจากการบรรทุกสิ่งของ
load onto (idm.) วาง (ของหนัก) บน Syn. load into
load the dice against (idm.) ทำให้เสียเปรียบ
load up (phrv.) ขนขึ้น See also: แบกขึ้น
load up (phrv.) ใส่ข้อมูล See also: เติมข้อมูล
load with (phrv.) ทำให้รับภาระหนักด้วย Syn. load down
load with (phrv.) บรรจุกระสุน
loaded (adj.) จำนวนมาก
loaded (adj.) ที่ตกอยู่ในฤทธิ์ของยาเสพย์ติดหรือเหล้า See also: มีนัย
loaded (adj.) มีของบรรทุกเต็ม See also: เต็ม, เพียบ Syn. full Ops. empty
loaded (adj.) ร่ำรวย (คำสแลง) See also: รวย Syn. rich Ops. poor
loaded (sl.) คนรวย
loader (n.) คนห่อสินค้า See also: ผู้บรรจุหีบห่อ, บริษัทที่บรรจุหีบห่อ Syn. docker
loader (n.) กรรมกรที่ขนของขึ้นลงเรือใหญ่ See also: กรรมกรท่าเรือ Syn. docker
loading (n.) การบรรจุ See also: การใส่ Syn. packing
loads (n.) มวลชน See also: มหาชน, คนทั่วไป, คนสามัญ Syn. heaps, stacks
loadstar (n.) ดาวเพื่อนำทาง Syn. lodestar
loadstone (n.) แร่แม่เหล็ก Syn. Lodestone
English-Thai: HOPE Dictionary
load(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย
load lineเส้นบอกระดับการจมลงของเรือสินค้า,เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll line
load waterlineเส้นบอกระดับการจมลงของเรือสินค้า,เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll line
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy
loading(โล'ดิง) n. การบรรทุก,ของบรรทุก,สินค้าบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก, Syn. burden,charge
loadline mark(โลด'ไลนฺ) n. เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll mark
loadstar(โลด'สทาร์) n. lodestar (ดู)
loadstone(โลด'สโทน) n. แร่แม่เหล็ก,ชิ้นแร่แม่เหล็กที่ทำเป็นแม่เหล็ก., Syn. lodestone
English-Thai: Nontri Dictionary
load(n) ของบรรทุก,เครื่องบรรทุก,ภาระ,การบรรจุกระสุนปืน,น้ำหนักบรรทุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
load๑. บรรจุ๒. ภาระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loadingส่วนบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Load๑. บรรจุ ๒. ภาระ, ๑. บรรจุ
Loading ภาระ (บรรทุก) อัตราการรับหรืออัตราการป้อนสารมลพิษต่อหนึ่ง หน่วยพื้นที่ หรือปริมาตรของถังบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลงช้าง (v.) take the load on elephant´s back down
ถ่วง (v.) load See also: weight Syn. ถ่วงน้ำหนัก
ถ่วงน้ำหนัก (v.) load See also: weight
บรรจุ (v.) load See also: pack, enclose Syn. ใส่
บรรทุก (v.) load See also: be filled up with, be loaded up with, pack, carry, hold Syn. ขน
ประจุ (v.) load See also: charge, fill, pack Syn. บรรจุ, ใส่
ประทุก (v.) load See also: be filled up with, be loaded up with, pack, carry, hold Syn. บรรทุก, ขน
หาบ (n.) load
การบรรทุก (n.) loading See also: freight, carrying, holding Syn. การประทุก
การประทุก (n.) loading See also: freight, carrying, holding
ถ่ายเท (v.) unload See also: transmit, discharge, remove Syn. ขนถ่าย, ขนย้าย, เปลี่ยน
ล้นมือ (adv.) overloaded See also: be swamped
เกินพิกัด (v.) overload See also: be overweight
แบ่งเบาภาระ (v.) lighten the load See also: share the work
แบ่งเบาภาระ (v.) lighten the load See also: share the work
แบ่งเบาภาระ (v.) lighten the load See also: share the work
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've got loads of studying to doฉันมีเรื่องเรียนมากมายที่ต้องทำ
There's loads of stuff all over itมีข้าวของจำนวนมากเต็มไปหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, I've got a coach load leaving at midnight.ตอนนี้ฉันได้มีการโหลดโค้ช ออก ในเวลาเที่ยงคืน.
Get a load of that stained-glass window.ของหน้าต่างกระจกสีที่
Get a load of this guy.- Hey, Deong รับภาระของผู้ชายคนนี้
Today you load the reels yourself.วันนี้เธอจะเป็นคนบรรจุฟิลม์ด้วยตัวเอง.
He won't want to load the bases. So look for low and away.เขาไม่อยากเสียแต้ม ระวังลูกต่ำห่างจากตัวให้ดี
It was a load off my mind.เหมือนยกภูเขาออกจากอก
It's illegal to carry it, but-but that doesn't matter, 'cause get a load of this.มันผิดกฎหมายที่จะดำเนินการ แต่ แต่ที่ไม่ได้เรื่องเพราะได้รับภาระนี้
Every evening, I load up the cart and make my round.ทุกเย็นผมโหลดขึ้นรถและทำให้รอบของฉัน
Everything here seems good! Big load off my mind!ดูปกติดีนี่ ไม่เห็นมีอะไร
Press here. Hard. It's a load of bleeding.กดตรงนี้ แรง ๆ มันจะทำให้เลือดไหลช้าลง
Joseph, did you load the gun?โจเซฟ ลูกใส่กระสุนรึเปล่า
But what you're telling me is a load of horse puckey... even though it comes from a good place.แต่สิ่งที่เธอกำลังบอกฉัน มันเป็นเรื่องไร้สาระ ถึงแม้มันจะออกมาจากที่ๆดีก็ตาม

load ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, 定数 / 定數] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny
任重道远[rèn zhòng dào yuǎn, ㄖㄣˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄩㄢˇ, 任重道远 / 任重道遠] a heavy load and a long road; fig. to bear heavy responsibilities through a long struggle (cf Confucian Analects, 8.7)
载入[zǎi rù, ㄗㄞˇ ㄖㄨˋ, 载入 / 載入] to load into; to record; to write into; to enter (data); to go into (the records); to go down (in history)
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
满垒[mǎn lěi, ㄇㄢˇ ㄌㄟˇ, 满垒 / 滿壘] bases loaded (in baseball)
包袱[bāo fu, ㄅㄠ ㄈㄨ˙, 包袱] cloth-wrapper; a bundle wrapped in cloth; load; weight; burden
通信负载[tōng xìn fù zài, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˋ ㄗㄞˋ, 通信负载 / 通信負載] communications load
隐蔽强迫下载[yǐn bì qiǎng pò xià zài, ˇ ㄅㄧˋ ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄗㄞˋ, 隐蔽强迫下载 / 隱蔽強迫下載] drive-by download (a form of malware boobytrap); silent drive-by download
载货[zài huò, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˋ, 载货 / 載貨] freight; load
[gāng, ㄍㄤ, 缸] jar; vat; classifier for loads of laundry
担子[dàn zi, ㄉㄢˋ ㄗ˙, 担子 / 擔子] load; a carrying pole and the loads on it
负荷[fù hè, ㄈㄨˋ ㄏㄜˋ, 负荷 / 負荷] load; burden; charge
负载[fù zài, ㄈㄨˋ ㄗㄞˋ, 负载 / 負載] load
载荷[zài hè, ㄗㄞˋ ㄏㄜˋ, 载荷 / 載荷] load; lading (weight)
载重[zài zhòng, ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥˋ, 载重 / 載重] load; carrying capacity
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 互相推诿 / 互相推諉] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other
过载[guò zài, ㄍㄨㄛˋ ㄗㄞˋ, 过载 / 過載] overload
驮子[duò zi, ㄉㄨㄛˋ ㄗ˙, 驮子 / 馱子] pack animal's load
车位[chē wèi, ㄔㄜ ㄨㄟˋ, 车位 / 車位] parking spot; unloading point; garage place; stand for taxi
载弹量[zài dàn liàng, ㄗㄞˋ ㄉㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 载弹量 / 載彈量] payload
酬载[chóu zài, ㄔㄡˊ ㄗㄞˋ, 酬载 / 酬載] payload
自装[zì zhuāng, ㄗˋ ㄓㄨㄤ, 自装 / 自裝] self-loading (weapon, tape deck etc); self-charging
推委[tuī wěi, ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 推委] shirking responsibilities; to blame others; to pass the buck; to unload one's responsibilities
梯恩梯[tī ēn tī, ㄊㄧ ㄣ ㄊㄧ, 梯恩梯] TNT (trinitrotoluene, phonetic load)
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 卸] unload; take off
卸下[xiè xià, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄚˋ, 卸下] unload
工作量[gōng zuò liàng, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, 工作量] workload; volume of work

load ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンベヤーに乗らない搬送物[コンベヤーにのらないはんそうぶつ, konbeya-ninoranaihansoubutsu] (n) nonconveyable product; nonconveyable load
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] (n) {comp} system work load level
ロードバランサ[, ro-dobaransa] (n) {comp} load balancer
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
投げ下ろす;投下ろす[なげおろす, nageorosu] (v5s,vt) (1) to dump (a load of something); (2) to throw from a height; to throw downwards
波止;波戸[はと, hato] (n) (See 防波堤) narrow structure made of stone extending from the shore to the open sea and used to break incoming waves as well as to load and unload good unto ships
積み込む[つみこむ, tsumikomu] (v5m,vt) to load (with goods, cargo); to put on board; to stow aboard; (P)
積む[つむ, tsumu] (v5m) to pile up; to stack; to load (car, ship, etc.); to pack; (P)
荷が勝つ[にがかつ, nigakatsu] (exp,v5t) to be unequal to the burden (job); to be too heavy a load for
荷を下ろす[にをおろす, niwoorosu] (exp,v5s) to take a load off
読み替える[よみかえる, yomikaeru] (v1,vt) (1) to read a kanji with a different pronunciation; (2) to load (e.g. data on a computer); to read; (3) to change the language or wording (of a provision, etc.) (law)
負荷[ふか, fuka] (n,vs) burden; load (e.g. cpu time, electricity, etc.); (P)
負荷分散装置[ふかぶんさんそうち, fukabunsansouchi] (n) {comp} load balancer
載せ込む;乗せ込む[のせこむ, nosekomu] (v5m) (1) to load; to load up (onto, into); (2) {comp} to upload
載貨喫水線;載貨吃水線[さいかきっすいせん, saikakissuisen] (n) Plimsoll line; Plimsoll mark; load line
込める(P);籠める;篭める;罩める(oK)[こめる, komeru] (v1,vt) (1) to load (a gun, etc.); to charge; (2) to put into (e.g. emotion, effort); (3) to include (e.g. tax in a sales price); (v1,vi) (4) (See 立ち込める) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen; (P)
高負荷容量化[こうふかようりょうか, koufukayouryouka] (n) high capacity; high load capacity; high load carrying capacity
DL[ディーエル, dei-eru] (n) {comp} (See ダウンロード) download
アップローダ[, appuro-da] (n) {comp} uploader
アップロード[, appuro-do] (n,vs) {comp} (See アップ・2) upload
アトロード[, atoro-do] (n) autoload
アンローダー[, anro-da-] (n) unloader
アンロード[, anro-do] (n) {comp} unload
イニシャルプログラムロード[, inisharupuroguramuro-do] (n) {comp} initial program load; IPL
オーバーローディング[, o-ba-ro-deingu] (n) overloading
オーバーロード[, o-ba-ro-do] (n) overload
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems)
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P)
しこたま[, shikotama] (adv) a lot; loads; plenty
ショベルローダー[, shoberuro-da-] (n) shovel loader
ダウン[, daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P)
ダウンラインロード[, daunrainro-do] (n) {comp} down-line loading
ダウンロード[, daunro-do] (n,vs) {comp} download; (P)
ダウンロードコンテンツ[, daunro-dokontentsu] (n) downloadable content (e.g. for a video game) (wasei
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet"
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer
ブート[, bu-to] (n,vs) (1) boot; (2) {comp} bootload; bootstrap
フルベース[, furube-su] (n) bases loaded (baseball) (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL)
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level
ダウンロード[だうんろーど, daunro-do] down load
ロードセットピリオド[ろーどせっとぴりおど, ro-dosettopiriodo] load set period
加わった呼量[くわわったこりょう, kuwawattakoryou] offered load
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply
負荷増大[ふかぞうたい, fukazoutai] load increase
負荷軽減[ふかけいげん, fukakeigen] load reduction
アップロード[あっぷろーど, appuro-do] upload
ダウンラインロード[だうんらいんろーど, daunrainro-do] down-line loading
トラフィック量[トラフィックりょう, torafikku ryou] traffic load, traffic amount
ブート[ぶーと, bu-to] boot (vs), bootload
ペイロード[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.)
ヘッドローディング域[ヘッドローディングいき, heddoro-deingu iki] head loading zone
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser)
ローダ[ろーだ, ro-da] loader
作業負荷[さぎょうふか, sagyoufuka] workload
再ロード[さいロード, sai ro-do] reload (vs)
再読込み[さいどくこみ, saidokukomi] reload (a document, e.g.)
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button
格納密度[かくのうみつど, kakunoumitsudo] loading density
荷物[にもつ, nimotsu] payload (of a packet, cell, etc.)
過負荷[かふか, kafuka] overload
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
自動ロード[じどうろーど, jidouro-do] Thai: การโหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ English: autoload

load ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao ph) EN: lighten the load ; share the work ; share responsability (for) ; relieve someone of a burden FR:
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุกระสุน[v. exp.] (banju krasu) EN: load a gun ; charge a gun FR: charger une arme
บรรจุปืน[v. exp.] (banju peūn) EN: load a gun FR: charger une arme
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกสินค้า[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods ; transport goods FR:
บรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟ[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods onto a train FR:
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods into a ship FR: charger un bateau
โหลด[v.] (lōt) EN: load ; download FR: charger ; télécharger
น้ำหนักบรรทุก[n. exp.] (nāmnak bant) EN: load ; payload FR: charge utile [f]
ภาร[n.] (phān) EN: load ; burden ; weight ; heavy task ; obligation duty ; responsibility FR:
ภาระ[n.] (phāra) EN: load ; charge ; burden FR: charge [f] ; contenu [m]
ปลงช้าง[v.] (plongchāng) EN: take the load on elephant' s back down FR:
ประจุ[v.] (praju) EN: load ; charge ; pack FR: contenir ; mettre
ประทุก[v.] (prathuk) EN: load ; load up with ; pack on ; fill up with ; carry FR:
รับบรรทุก [v. exp.] (rap banthuk) EN: load FR:
ระวางบรรทุก[n. exp.] (rawāng bant) EN: load weight limit FR:
ใส่[v.] (sai) EN: load ; pack ; hold ; fill ; put something in FR: charger ; mettre dans ; fourrer
ถ่วง[v.] (thūang) EN: load ; weight FR: alourdir ; charger ; attacher un poids (à qqch)
ธุระ[n.] (thura) EN: affairs ; business ; work ; burden ; load ; duty ; charge ; office ; responsibility FR: affaires [fpl] ; occupation [f] ; activité [f]
เย็นใจ[v.] (yenjai) EN: feel relief ; have a load off one's mind FR:
อัพโหลด[v.] (aplōt) EN: upload FR: télécharger
บานเบอะ[adv.] (bānboe) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บรรจุไว้[v. exp.] (banju wai) EN: download FR:
บานตะไท[adv.] (bān ta thai) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koē) EN: overload ; overburden FR: surcharger
บรรทุกเกินพิกัด[adj.] (banthuk koē) EN: overloaded FR:
เบอะ[adv.] (boe) EN: plenty ; loads ; much FR:
ดาวน์โหลด[v.] (dāolōt) EN: download FR: télécharger
ดาวน์โหลดไฟล์[v. exp.] (dāolōt fāi) EN: download a file FR: télécharger un fichier
หอบของพะรุงพะรัง[v. exp.] (høp khøng p) EN: carry huge loads of stuff FR:
จำนวนคดีซึ่งรับผิดชอบอยู่[n. exp.] (jamnūan kha) EN: caseload FR:
การมีข้อมูลมากเกินไป[n. exp.] (kān mī khøm) EN: information overload FR:
การรับบรรทุก [n. exp.] (kān rap ban) EN: loading FR: chargement [m]
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā ) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload FR:
ขนถ่ายสินค้า[v. exp.] (khonthāi si) EN: transfer goods ; ship goods ; discharge goods ; reload goods ; transship goods FR:
เกินพิกัด[v. exp.] (koēn phikat) EN: overload FR:
โละ[v.] (lo) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off FR: se débarasser (de)
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped FR: être submergé de travail ; être surchargé
โหลดเกิน[v. exp.] (lōt koēn) EN: overload FR: surcharger

load ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirklast {f}active load
Achslast {f} [auto]axle load; axle weight; load per axle
Lasterhöhung {f}bonus load
Bruchlast {f} [techn.]break load; breaking load; collapse load
Nutzlast {f}cargo load; vehicle load capacity
Fuder {m}cart load
Druckbelastung {f}compressive load
Dauerlast {f}continuous load; steady load
Strombelastbarkeit {f}current carrying capacity; current load rating
Graben-und-Lademanöver {n}dig and load
Haltekraft {f}holding load
Lastaufnahmemittel {n}load suspension device; load attachment device
Belastungsgrenze {f}maximum load
Nennlast {f}nominal load
Spitzenbelastung {f} | kurzzeitige Spitzenbelastungpeak load | short-time peak load; maximum short-time load
Probebelastung {f}proof load
Druckfeuerfestigkeit {f}refractory under load
Dachlast {f}roof load
Dauerbremsüberbelastung {f}steady braked load
Mehrbelastung {f}surplus load
Tragfähigkeit {f}tyre load; tire load [Am.]
Reifenbelastung {f}tyre load
Sattellast {f}vertical load
Feinstschwebstoffe {pl}wash load
Abwasserbelastung {f}waste water load
Gewichtsbelastung {f}weight load
Absolutlader {m}absolute loader
Beanspruchung {f}load
Binde-Lader {m}linking loader
Lasthakensicherung {f}load hook safety catch
Einbautür {f}loading door
Ladebagger {m}excavator loader
Frontlader-Brennofen {m}front loading kiln
Bodenbelastung {f}floor loading
Frontlader {m}front-loader
Frontlader {m}front-end loader; loader; shovel loader
Brennstoffbelastung {f}fuel loading
Ladebrücke {f}loading bridge
Ladegestell {n}skid; loading platform; loading frame
Lademaß {n}loading gauge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า load
Back to top