ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disburden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disburden*, -disburden-

disburden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disburden (vt.) ทำให้ภาระหมดไป See also: เปลื้องภาระ Syn. unburden
disburden of (phrv.) ปลดออกจากหน้าที่ See also: เป็นอิสระจากภาระหน้าที่
English-Thai: HOPE Dictionary
disburdenvt. ปลดเปลื้องภาระ vi.เอาของบรรทุกลง, See also: disburdenment,n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disburden
Back to top