ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enclose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enclose*, -enclose-

enclose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enclose (vt.) สร้างรั้วล้อม See also: สร้างกำแพงล้อมรอบ Syn. encircle, surround
enclose (vt.) ห่อหุ้ม Syn. include, insert, wrap up
enclose (vt.) โอบรอบ See also: โอบล้อม Syn. contain, hold
enclose in (phrv.) ปิดล้อมอยู่ใน See also: ขังอยู่ใน
enclose in (phrv.) รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ) See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose with (phrv.) รวมอยู่ใน (จดหมาย, ห่อของ) See also: ปิดล้อมด้วย, ล้อมรอบด้วย
enclose with (phrv.) รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ) See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose within (phrv.) แนบมาพร้อมกับ Syn. enclose in
enclose within (phrv.) รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ) See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclosed (adj.) ซึ่งใส่ไว้ See also: ซึ่งสอดแทรกไว้, ที่เชื่อมต่อโดยการเติบโตตามธรรมชาติ Syn. stuck in
enclosed (adj.) ซึ่งห่อหุ้ม Syn. covered, sheathed Ops. open, unwrapped
English-Thai: HOPE Dictionary
enclose(เอนโคลซ') vt. ปิด,ล้อมรอบ,สอดใส่ไว้,มีอยู่ใน,ประกอบด้วย., See also: enclosable adj. ดูenclose, Syn. inclose.
English-Thai: Nontri Dictionary
enclose(vt) ล้อมรั้ว,ปิดล้อม,สอดไว้,แนบมาให้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แนบ (v.) enclose See also: inclose
บุหงา (n.) flowers (specially a mixture of different flower enclosed in a piece of gauze and perfumed) Syn. บุหงารำไป
บุหงารำไป (n.) mixture of different flowers enclosed in a piece of gauze See also: flower sachet Syn. บุหงา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"of whom I enclose a list according to his information.""เพื่อคนซึ่งพี่ได้ให้รายชื่อ ตามรายละเอียดของเขา"
What he means is that you're afraid of enclosed areas.สิ่งที่เขาหมายถึงคือคุณกลัวของพื้นที่ปิดล้อม
"Afraid of enclosed areas. ""กลัวพื้นที่ปิดล้อม".
Anticipating the enclosed bids will meet with your approval.ถ้าใบประมูลงานของผมผ่าน...
He had a little garden down at the bottom enclosed in glass, like a greenhouse.เขามีสวนเล็ก ๆ ลงที่ด้านล่างที่แนบมาในแก้วเหมือนเรือนกระจก
In response to your repeated enquiries, the State has allocated the enclosed funds for your library project."ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลซ้ำของคุณ รัฐได้จัดสรรเงินไว้สำหรับโครงการห้องสมุดของคุณ ".
Please sign the enclosed divorce papers and send them to my lawyer.โปรดเซ็นต์ใบหย่าที่แนบมา และส่งกลับมาให้ทนายของฉันด้วย
From Sea haven, enclosed in the largest studio ever constructed. -นำเสนอท่านจากเกาะซีเฮฟเว่น ในสตูดิโอขนาดใหญ่โตที่สุด
Like the perimeter fence that encloses our towns in a wall of protective steel, and surrounds other towns right across this great land.เหมือนเป็นรั้วล้อมรอบเมืองเราเอาไว้ ด้วยกำแพงเหล็ก และล้อมรอบเมืองอื่น ที่ข้ามผ่านเมืองสุดยอดแห่งนี้ด้วย
Enclosed is a bill I've created for you in memory of our time togetherที่แนบมาคือ บิลล์ที่ฉันเขียนให้คุณ สำหรับความทรงจำระหว่างเรา
We've enclosed back stories, references, and money, okay?ทำให้ทั้งโรงเรียนขาดอากาศหายใจ
Dear Avis, enclosed is part of our cookbook from the chapter on sauces.ถึงเอวิส ในนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือทำอาหารของเรา บทที่เกี่ยวกับซอส

enclose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
封入[fēng rù, ㄈㄥ ㄖㄨˋ, 封入] enclose
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, 括] enclose; include
附寄[fù jì, ㄈㄨˋ ㄐㄧˋ, 附寄] enclose
飞地[fēi dì, ㄈㄟ ㄉㄧˋ, 飞地 / 飛地] land of one country enclosed within another; a salient
包衣种子[bāo yī zhǒng zi, ㄅㄠ ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄗ˙, 包衣种子 / 包衣種子] see enclosed in artificial capsule

enclose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
円で囲む[まるでかこむ, marudekakomu] (v5m) to enclose (a word) with a circle
巡らす[めぐらす, megurasu] (v5s,vt) to enclose (with); to surround (with); to encircle; to think over; to work out
[かまえ, kamae] (n) (e.g. 凶, 閉) kanji enclosure type radical (must enclose at least two sides of the kanji)
丸付数字;丸付き数字[まるつきすうじ, marutsukisuuji] (n) number enclosed within a circle (symbol)
取り巻く(P);取巻く;取りまく[とりまく, torimaku] (v5k,vt) to surround; to circle; to enclose; (P)
囲い込む[かこいこむ, kakoikomu] (v5m) to enclose; to impound; to cut off; to corral
囲う[かこう, kakou] (v5u,vt) to enclose; (P)
廓;郭;曲輪[くるわ;かく(廓;郭), kuruwa ; kaku ( kaku ; kaku )] (n) (1) district; quarter; (2) enclosure; area enclosed by earthwork; (3) red-light district
行灯;行燈(oK)[あんどん;あんどう, andon ; andou] (n) fixed paper-enclosed lantern; paper-covered wooden stand housing an (oil) lamp
袋棚[ふくろだな, fukurodana] (n) (1) tea ceremony stand with an enclosed shelf (invented by Takeno Jouou); (2) (See 袋戸棚) small cupboard or closed shelf on the side of a tokonoma
Japanese-English: COMDICT Dictionary
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol)

enclose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket FR: couvrir ; envelopper
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose FR: entourer ; mettre autour
หุ้มห่อ[v.] (humhø) EN: envelop ; cover ; enclose ; wrap FR: enrober ; envelopper
ล้อม[v.] (løm) EN: besiege ; surround ; encircle ; enclose FR: encercler ; entourer ; assiéger
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around FR: encercler ; entourer ; ceindre
แนบ[v.] (naēp) EN: enclose ; inclose FR: inclure
เอกสารแนบประกอบ[n. exp.] (ēkkasān naē) EN: enclosed documents ; enclosures FR:
แนบประกอบ[adj.] (naēp prakøp) EN: enclosed FR:

enclose ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunststoff-Sicherheits-Schleifleitung {f}plastic enclosed conductor line

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enclose
Back to top