ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*load*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น load, -load-

*load* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boatload (n.) ระวาง See also: สินค้าบนเรือ Syn. cargo
busload (n.) ผู้โดยสารจำนวนมากบนรถโดยสาร
carload (n.) จำนวนบรรทุกหนึ่งคันรถ
cartload (n.) จำนวนเต็มหนึ่งคันเกวียน
caseload (n.) จำนวนงานที่รับผิดชอบอยู่ (เช่น ของหมอหรือนักสังคมสงเคราะห์)
download (vi.) ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง
download (vt.) ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง
freeload (vi.) เอาเปรียบผู้อื่น (แบบไม่รับผิดชอบ) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. sponge
freeloader (n.) คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ See also: คนกวาดขยะ, คนเก็บขยะ Syn. forager, collector, junk dealer
get a load of (idm.) จ้องมอง
load (n.) ของบรรทุก See also: สินค้าที่บรรทุก
load (vi.) เข้าไปในยานพาหนะ
load (n.) เครื่องมือรับพลังงานไฟฟ้า
load (vt.) ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
load (vt.) ทำให้หนักใจ See also: เป็นภาระหนัก Syn. weight, encumber Ops. disburden
load (n.) น้ำหนักถ่วง See also: น้ำหนัก
load (n.) น้ำหนักบรรทุก See also: ระวางน้ำหนัก
load (vt.) บรรจุ (ฟิล์มในกล้องถ่ายรูป)
load (vt.) บรรจุกระสุน Syn. prime, ready, prepare for shooting
load (vi.) บรรจุกระสุน Syn. prime, ready, prepare for shooting
load (vt.) บรรทุก (สินค้า) Syn. fill, put goods on, take on cargo Ops. unload, unpack, take off cargo
load (vi.) บรรทุก (สินค้า) Syn. fill, put goods on, take on cargo Ops. unload, unpack, take off cargo
load (n.) ปริมาณงาน See also: ปริมาณงานที่มอบหมายให้คนหรือเครื่องจักรทำ
load (n.) ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
load (n.) ปริมาณเสื้อผ้าที่ซักในเครื่องซักผ้า
load (vt.) เพิ่มน้ำหนัก See also: ถ่วงน้ำหนัก
load (n.) ภาระ See also: หน้าที่, ความรับผิดชอบ Syn. weight, encumbrance
load (vt.) ใส่ดิสก์หรือเทปลงในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น
load down (phrv.) แบกภาระหนัก Syn. bow down, lade with, load with, weigh down, weight down
load into (idm.) วาง (ของหนัก) บน Syn. load onto
load line (n.) เส้นบอกระดับบรรทุก See also: เส้นข้างเรือแสดงระดับที่อนุญาตให้ส่วนของเรือจมลงจากการบรรทุกสิ่งของ
load onto (idm.) วาง (ของหนัก) บน Syn. load into
load the dice against (idm.) ทำให้เสียเปรียบ
load up (phrv.) ขนขึ้น See also: แบกขึ้น
load up (phrv.) ใส่ข้อมูล See also: เติมข้อมูล
load with (phrv.) ทำให้รับภาระหนักด้วย Syn. load down
load with (phrv.) บรรจุกระสุน
loaded (adj.) จำนวนมาก
loaded (adj.) ที่ตกอยู่ในฤทธิ์ของยาเสพย์ติดหรือเหล้า See also: มีนัย
loaded (adj.) มีของบรรทุกเต็ม See also: เต็ม, เพียบ Syn. full Ops. empty
English-Thai: HOPE Dictionary
armload(อาร์ม'โลด) n. ปริมาณเต็มแขนที่จะแบกอุ้มได้ (...carry in an arm)
breechloadern. ปืนที่บรรจุทางท้ายปืน
cartloadn. ปริมาณที่รถม้าหรือเกวียนสามารถบรรทุกได้,จำนวนมาก
download(ดาวน์' โลด) n. การส่งข้อมูลหรือโปรแกรมจากระบบที่ใหญ่กว่าไปสู่ระบบที่เล็กกว่า, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่า) หรือในบางกรณี อาจหมายถึงบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อ
load(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย
load lineเส้นบอกระดับการจมลงของเรือสินค้า,เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll line
load waterlineเส้นบอกระดับการจมลงของเรือสินค้า,เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll line
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy
loading(โล'ดิง) n. การบรรทุก,ของบรรทุก,สินค้าบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก, Syn. burden,charge
loadline mark(โลด'ไลนฺ) n. เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll mark
loadstar(โลด'สทาร์) n. lodestar (ดู)
loadstone(โลด'สโทน) n. แร่แม่เหล็ก,ชิ้นแร่แม่เหล็กที่ทำเป็นแม่เหล็ก., Syn. lodestone
off-load(ออฟ'โลด) vt.,vi. เอาลง
overload(โอ'เวอะโลด') vt. บรรทุกเกินพิกัด,ใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป
payloadn. น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้หรือกำไร
self-loading(เซลฟโล'ดิง) adj. เกี่ยวกับอาวุธหรือปืนอัตโนมัติ,เกี่ยวกับอาวุธ หรือปืนกึ่งอัตโนมัติ
shipload(ชิพ'โลด) n. สินค้าบนเรือ,น้ำหนักสินค้าบรรทุกของเรือ
unload(อันโลด') vt.,vi. เอาลง,ขนลง,ถ่ายของ,ถ่ายสินค้า,ถอนกระสุนออก,ปลด,ปล่อย,ถอดกระสุน.
uploadบรรจุขึ้นหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งคอมพิวเตอร์ตัวส่งข้อมูลเรียกว่าเป็นตัวที่ทำการ "บรรจุขึ้น" ส่วนคอมพิวเตอร์ตัวรับข้อมูลเรียกว่าเป็นตัวที่ทำการ "บรรจุลง" ส่วนมากใช้ในการถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายไปไว้ในแม่ข่าย ซึ่งถือว่าสูงกว่า ถ้าเป็นการถ่ายโอนจากแม่ข่าย จะเรียกว่า "บรรจุลง" (download)
work loadn. ปริมาณงาน,ปริมาณงานเป็นชั่วโมง,ภาระของงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
carload(n) เต็มรถ
load(n) ของบรรทุก,เครื่องบรรทุก,ภาระ,การบรรจุกระสุนปืน,น้ำหนักบรรทุก
overload(n) ของเกินพิกัด
unload(vt) ขนลง,ปลดปล่อย,ถ่ายสินค้า,ถอนกระสุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carloadเต็มคันรถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
downloadบรรจุลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
load๑. บรรจุ๒. ภาระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loadingส่วนบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overloadภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
slug loaded studสลักปลายฟลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
unloaderอุปกรณ์ลดการอัดคอมเพรสเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
uploadบรรจุขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
work loadภาระงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
acoustic bedload measureacoustic bedload measure, วิธีการวัดตะกอนท้องน้ำด้วยคลื่นเสียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Downloadดาวน์โหลด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Fletcher's Afterloading Applicator Model "Sirirเครื่องมือสอดใส่แร่ทีหลังของเฟลทเซอร์แบบศิริราช [การแพทย์]
Load๑. บรรจุ ๒. ภาระ, ๑. บรรจุ
Loading ภาระ (บรรทุก) อัตราการรับหรืออัตราการป้อนสารมลพิษต่อหนึ่ง หน่วยพื้นที่ หรือปริมาตรของถังบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Pile Load กำลังแบกทานของเสาเข็ม ความสามารถที่เสาเข็มจะรับน้ำหนักได้โดยมีการ ทรุดตัว ไม่เกินอัตราที่กำหนดใว้ในกฏกระทรวงนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Suspended Load ปริมาณสารแขวนลอย ตะกอนที่แแขวนลอยในน้ำ ซึ่งถูกพาไปด้วยการไหลของน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
uploadบรรจุขึ้น, บรรจุขึ้น คือการถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง เครื่องที่ส่งข้อมูล เรียกว่า ตัวที่ทำการ
wash loadwash load, ตะกอนชะล้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Workload ปริมาณงานที่เหมาะสม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลงช้าง (v.) take the load on elephant´s back down
การบรรทุก (n.) loading See also: freight, carrying, holding Syn. การประทุก
การประทุก (n.) loading See also: freight, carrying, holding
ถ่วง (v.) load See also: weight Syn. ถ่วงน้ำหนัก
ถ่วงน้ำหนัก (v.) load See also: weight
ถ่ายเท (v.) unload See also: transmit, discharge, remove Syn. ขนถ่าย, ขนย้าย, เปลี่ยน
บรรจุ (v.) load See also: pack, enclose Syn. ใส่
บรรทุก (v.) load See also: be filled up with, be loaded up with, pack, carry, hold Syn. ขน
ประจุ (v.) load See also: charge, fill, pack Syn. บรรจุ, ใส่
ประทุก (v.) load See also: be filled up with, be loaded up with, pack, carry, hold Syn. บรรทุก, ขน
ล้นมือ (adv.) overloaded See also: be swamped
หาบ (n.) load
เกินพิกัด (v.) overload See also: be overweight
แบ่งเบาภาระ (v.) lighten the load See also: share the work
แบ่งเบาภาระ (v.) lighten the load See also: share the work
แบ่งเบาภาระ (v.) lighten the load See also: share the work
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've got loads of studying to doฉันมีเรื่องเรียนมากมายที่ต้องทำ
There's loads of stuff all over itมีข้าวของจำนวนมากเต็มไปหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, I've got a coach load leaving at midnight.ตอนนี้ฉันได้มีการโหลดโค้ช ออก ในเวลาเที่ยงคืน.
Get a load of that stained-glass window.ของหน้าต่างกระจกสีที่
Get a load of this guy.- Hey, Deong รับภาระของผู้ชายคนนี้
You pig! You wanted to get me killed? When'd you unload it?ไอ้เลว แกอยากให้ฉันตายล่ะสิ แกเอาลูกออกตอนไหนฟะ
You see in this world there's two kinds of people my friend those with loaded guns and those who dig.นายก็รู้นี่ว่าในโลกนี้มีคนอยู่ 2 จำพวก เพื่อนเอ๋ย ...พวกที่เหนี่ยวไก และพวกที่มีหน้าที่ขุด
Somebody's got to go back and get a shit-load of dimes.ใครกลับไปเอาเหรียญมาทีโว้ย
Gentlemen, the officer asked me to tell you that you're overloading that boat!คุณครับ ตํารวจนั่นบอกว่า คุณบรรทุกหนักเกินเรือจะรับไหวเเล้ว
The subject should eat hastily, at odd hours, to overload the stomachหัวข้อควรจะกินเร่งรีบ, at odd ชั่วโมง, เพื่อบรรทุกเกินกระเพาะอาหาร
New York broads are all loaded, Matthew.บรอด นิวยอร์ก ถูกโหลด ทั้งหมด , แมทธิว
The white zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีขาวสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น
The red zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีแดงสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น
No. The white zone is for loading and unloading.ไม่ค่ะ เขตสีขาวสำหรับการขึ้นและลง

*load* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
满垒[mǎn lěi, ㄇㄢˇ ㄌㄟˇ, 满垒 / 滿壘] bases loaded (in baseball)
包袱[bāo fu, ㄅㄠ ㄈㄨ˙, 包袱] cloth-wrapper; a bundle wrapped in cloth; load; weight; burden
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, 定数 / 定數] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny
隐蔽强迫下载[yǐn bì qiǎng pò xià zài, ˇ ㄅㄧˋ ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄗㄞˋ, 隐蔽强迫下载 / 隱蔽強迫下載] drive-by download (a form of malware boobytrap); silent drive-by download
任重道远[rèn zhòng dào yuǎn, ㄖㄣˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄩㄢˇ, 任重道远 / 任重道遠] a heavy load and a long road; fig. to bear heavy responsibilities through a long struggle (cf Confucian Analects, 8.7)
[gāng, ㄍㄤ, 缸] jar; vat; classifier for loads of laundry
担子[dàn zi, ㄉㄢˋ ㄗ˙, 担子 / 擔子] load; a carrying pole and the loads on it
负荷[fù hè, ㄈㄨˋ ㄏㄜˋ, 负荷 / 負荷] load; burden; charge
载荷[zài hè, ㄗㄞˋ ㄏㄜˋ, 载荷 / 載荷] load; lading (weight)
载重[zài zhòng, ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥˋ, 载重 / 載重] load; carrying capacity
载入[zǎi rù, ㄗㄞˇ ㄖㄨˋ, 载入 / 載入] to load into; to record; to write into; to enter (data); to go into (the records); to go down (in history)
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 互相推诿 / 互相推諉] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other
车位[chē wèi, ㄔㄜ ㄨㄟˋ, 车位 / 車位] parking spot; unloading point; garage place; stand for taxi
自装[zì zhuāng, ㄗˋ ㄓㄨㄤ, 自装 / 自裝] self-loading (weapon, tape deck etc); self-charging
推委[tuī wěi, ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 推委] shirking responsibilities; to blame others; to pass the buck; to unload one's responsibilities
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 卸] unload; take off
工作量[gōng zuò liàng, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, 工作量] workload; volume of work
通信负载[tōng xìn fù zài, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˋ ㄗㄞˋ, 通信负载 / 通信負載] communications load
载货[zài huò, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˋ, 载货 / 載貨] freight; load
负载[fù zài, ㄈㄨˋ ㄗㄞˋ, 负载 / 負載] load
过载[guò zài, ㄍㄨㄛˋ ㄗㄞˋ, 过载 / 過載] overload
驮子[duò zi, ㄉㄨㄛˋ ㄗ˙, 驮子 / 馱子] pack animal's load
载弹量[zài dàn liàng, ㄗㄞˋ ㄉㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 载弹量 / 載彈量] payload
酬载[chóu zài, ㄔㄡˊ ㄗㄞˋ, 酬载 / 酬載] payload
梯恩梯[tī ēn tī, ㄊㄧ ㄣ ㄊㄧ, 梯恩梯] TNT (trinitrotoluene, phonetic load)
卸下[xiè xià, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄚˋ, 卸下] unload

*load* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DL[ディーエル, dei-eru] (n) {comp} (See ダウンロード) download
アップローダ[, appuro-da] (n) {comp} uploader
アップロード[, appuro-do] (n,vs) {comp} (See アップ・2) upload
アトロード[, atoro-do] (n) autoload
アンローダー[, anro-da-] (n) unloader
アンロード[, anro-do] (n) {comp} unload
イニシャルプログラムロード[, inisharupuroguramuro-do] (n) {comp} initial program load; IPL
オーバーローディング[, o-ba-ro-deingu] (n) overloading
オーバーロード[, o-ba-ro-do] (n) overload
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems)
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P)
コンベヤーに乗らない搬送物[コンベヤーにのらないはんそうぶつ, konbeya-ninoranaihansoubutsu] (n) nonconveyable product; nonconveyable load
しこたま[, shikotama] (adv) a lot; loads; plenty
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] (n) {comp} system work load level
ショベルローダー[, shoberuro-da-] (n) shovel loader
ダウン[, daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P)
ダウンラインロード[, daunrainro-do] (n) {comp} down-line loading
ダウンロード[, daunro-do] (n,vs) {comp} download; (P)
ダウンロードコンテンツ[, daunro-dokontentsu] (n) downloadable content (e.g. for a video game) (wasei
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet"
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer
ブート[, bu-to] (n,vs) (1) boot; (2) {comp} bootload; bootstrap
フルベース[, furube-su] (n) bases loaded (baseball) (wasei
ペイロード[, peiro-do] (n) {comp} payload (of a cell, packet, etc.)
ペイロードスペシャリスト[, peiro-dosupesharisuto] (n) payload specialist
ヘッドローディング域[ヘッドローディングいき, heddoro-deingu iki] (n) {comp} head loading zone
リロる[, riro ru] (v5r) (sl) to reload (gun, web page, etc.)
ローディング[, ro-deingu] (n) loading
ロード[, ro-do] (n) (1) road; (n,vs) (2) load; (n) (3) lord; (P)
ロードバランサ[, ro-dobaransa] (n) {comp} load balancer
ワークロード[, wa-kuro-do] (n) workload
ヲタ車[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ車,ヲタク,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
上荷船[うわにぶね, uwanibune] (n) (See 瀬取り船) small boat used for unloading goods from a large anchored boat (Edo period); lighter
下ろし;降ろし;卸し;卸(io)[おろし, oroshi] (n-suf,n) (1) dropping; unloading; removing; (n) (2) grated vegetables, fruit, etc.; (3) (abbr) (See おろし金) grater; (4) using new tools (or clothes, etc.); new tools (or clothes, etc.)
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
仕事量[しごとりょう, shigotoryou] (n) (one's) workload; amount of work (to be) done by one
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アップロード[あっぷろーど, appuro-do] upload
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL)
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level
ダウンラインロード[だうんらいんろーど, daunrainro-do] down-line loading
ダウンロード[だうんろーど, daunro-do] down load
トラフィック量[トラフィックりょう, torafikku ryou] traffic load, traffic amount
ブート[ぶーと, bu-to] boot (vs), bootload
ペイロード[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.)
ヘッドローディング域[ヘッドローディングいき, heddoro-deingu iki] head loading zone
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser)
ローダ[ろーだ, ro-da] loader
ロードセットピリオド[ろーどせっとぴりおど, ro-dosettopiriodo] load set period
作業負荷[さぎょうふか, sagyoufuka] workload
再ロード[さいロード, sai ro-do] reload (vs)
再読込み[さいどくこみ, saidokukomi] reload (a document, e.g.)
加わった呼量[くわわったこりょう, kuwawattakoryou] offered load
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button
格納密度[かくのうみつど, kakunoumitsudo] loading density
荷物[にもつ, nimotsu] payload (of a packet, cell, etc.)
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply
負荷増大[ふかぞうたい, fukazoutai] load increase
負荷軽減[ふかけいげん, fukakeigen] load reduction
過負荷[かふか, kafuka] overload
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
自動ロード[じどうろーど, jidouro-do] Thai: การโหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ English: autoload

*load* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัพโหลด[v.] (aplōt) EN: upload FR: télécharger
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao ph) EN: lighten the load ; share the work ; share responsability (for) ; relieve someone of a burden FR:
บานเบอะ[adv.] (bānboe) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุกระสุน[v. exp.] (banju krasu) EN: load a gun ; charge a gun FR: charger une arme
บรรจุปืน[v. exp.] (banju peūn) EN: load a gun FR: charger une arme
บรรจุไว้[v. exp.] (banju wai) EN: download FR:
บานตะไท[adv.] (bān ta thai) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koē) EN: overload ; overburden FR: surcharger
บรรทุกเกินพิกัด[adj.] (banthuk koē) EN: overloaded FR:
บรรทุกสินค้า[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods ; transport goods FR:
บรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟ[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods onto a train FR:
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods into a ship FR: charger un bateau
เบอะ[adv.] (boe) EN: plenty ; loads ; much FR:
ดาวน์โหลด[v.] (dāolōt) EN: download FR: télécharger
ดาวน์โหลดไฟล์[v. exp.] (dāolōt fāi) EN: download a file FR: télécharger un fichier
หอบของพะรุงพะรัง[v. exp.] (høp khøng p) EN: carry huge loads of stuff FR:
จำนวนคดีซึ่งรับผิดชอบอยู่[n. exp.] (jamnūan kha) EN: caseload FR:
การมีข้อมูลมากเกินไป[n. exp.] (kān mī khøm) EN: information overload FR:
การรับบรรทุก [n. exp.] (kān rap ban) EN: loading FR: chargement [m]
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā ) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload FR:
ขนถ่ายสินค้า[v. exp.] (khonthāi si) EN: transfer goods ; ship goods ; discharge goods ; reload goods ; transship goods FR:
เกินพิกัด[v. exp.] (koēn phikat) EN: overload FR:
โละ[v.] (lo) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off FR: se débarasser (de)
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped FR: être submergé de travail ; être surchargé
โหลด[v.] (lōt) EN: load ; download FR: charger ; télécharger
โหลดเกิน[v. exp.] (lōt koēn) EN: overload FR: surcharger
มีเงินมาก[adj.] (mī ngoen mā) EN: loaded FR: aisé
น้ำหนักบรรทุก[n. exp.] (nāmnak bant) EN: load ; payload FR: charge utile [f]
งานล้น[v. exp.] (ngān lon) EN: be swamped with work ; be overloaded with work ; the work is piling up FR: être surchargé de travail
งานสูงสุด[n. exp.] (ngān sūngsu) EN: active peak ; loading peak FR:
ภาร[n.] (phān) EN: load ; burden ; weight ; heavy task ; obligation duty ; responsibility FR:
ภาระ[n.] (phāra) EN: load ; charge ; burden FR: charge [f] ; contenu [m]
เพียบ[adj.] (phīep) EN: loaded to capacity ; full to the brim ; fully loaded ; heavily loaded FR: surchargé
เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี[X] (phīepphrøm ) EN: loaded with Technology FR: bourré de technologie
เพียบแประ[adj.] (phīepprae) EN: loaded to the gunwales FR:
ผ่อนแรง[v. exp.] (phǿn raēng) EN: save labour ; save labor (Am.) ; save energy ; reduce the workload ; ease ; ease up FR:
แปล้[adj.] (plaē) EN: full to the brim ; fully loaded with ; loaded to capacity FR: jusqu'au cou ; par dessus la tête
ปลงช้าง[v.] (plongchāng) EN: take the load on elephant' s back down FR:

*load* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutlader {m}absolute loader
Wirklast {f}active load
Achslast {f} [auto]axle load; axle weight; load per axle
Binde-Lader {m}linking loader
Lasterhöhung {f}bonus load
Bruchlast {f} [techn.]break load; breaking load; collapse load
Nutzlast {f}cargo load; vehicle load capacity
Fuder {m}cart load
Druckbelastung {f}compressive load
Dauerlast {f}continuous load; steady load
Strombelastbarkeit {f}current carrying capacity; current load rating
Ladebagger {m}excavator loader
Frontlader-Brennofen {m}front loading kiln
Bodenbelastung {f}floor loading
Frontlader {m}front-end loader; loader; shovel loader
Brennstoffbelastung {f}fuel loading
Graben-und-Lademanöver {n}dig and load
Haltekraft {f}holding load
Ladegestell {n}skid; loading platform; loading frame
Lastaufnahmemittel {n}load suspension device; load attachment device
Lasthaken {m} | Lasthaken mit Hakensicherungload hook | safety hook
bestückt {adj} | voll bestücktloaded | fully loaded
Belastbarkeit {f} [techn.]loading capacity
Belasten {n} | ruckfreies Belastenloading | jerkyless loading
Belastungsdauer {f}loading time; loading duration
Belastungsgrenze {f}maximum load
Sternpunkt {m} | herausgeführter voll belastbarer Sternpunktneutral point | fully loadable brought out neutral point
Nennlast {f}nominal load
Überlastbarkeit {f}overload capacity; overload capability
Spitzenbelastung {f} | kurzzeitige Spitzenbelastungpeak load | short-time peak load; maximum short-time load
Probebelastung {f}proof load
Halbmesser {m} | dynamischer Halbmesser | statischer Halbmesserradius | dynamic loaded radius; dynamic rolling radius | static loaded radius; static imbalance; static out-of- balance; static unbalance
Druckfeuerfestigkeit {f}refractory under load
Dachlast {f}roof load
Höhenschlag {m} des unbelasteten Reifensunloaded radial run-out (tyre)
Pensum {n} | großes Pensumset task; (alotted) task; workload | a great deal of work
Dauerbremsüberbelastung {f}steady braked load
stinkreich {adj} [ugs.]stinking rich; loaded
Mehrbelastung {f}surplus load
Zugbelastung {f}tensile loading

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *load*
Back to top