ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lodestone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lodestone*, -lodestone-

lodestone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lodestone (n.) แร่แม่เหล็ก Syn. loadstone
English-Thai: HOPE Dictionary
lodestone(โลด'สโทน) n. ดู loadstone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lodestone
Back to top