ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

freight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *freight*, -freight-

freight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freight (n.) สินค้าที่ขนส่ง See also: ของที่บรรทุก Syn. cargo, lading
freight (n.) ค่าขนส่ง See also: ค่าระวาง, ค่าบรรทุก
freight (vt.) ขนส่งสินค้า See also: บรรทุกสินค้า
freight boat (n.) เรือบรรทุก See also: เรือบรรทุกลำเลียงขนส่ง, เรือท้องแบน, เรือกัญญา Syn. canal boat
freight car (n.) ตู้สินค้าของรถไฟ
freight car (n.) ตู้สินค้าของรถไฟ Syn. waggon
freighter (n.) เรือขนส่งสินค้า See also: เครื่องบินขนส่งสินค้า
English-Thai: HOPE Dictionary
freight(เฟรท) n. ค้ำระวาง,ค่าขนส่ง,ของบรรทุก,การขนส่งสินค้า,ขบวนรถสินค้า. vt. บรรทุกสินค้า,ขนส่งสินค้า,ทำให้เต็มไปด้วย -Phr. (dead, See also: freight ค่าธรรมเนียมห้องบรรทุกว่าง)
freight carตู้รถไฟที่บรรทุกสินค้า
freightage(เฟรท'ทิจ) n. การขนส่งสินค้า,ค่าขนส่งสินค้า,สินค้าที่บรรทุก
freighter(เฟรท'เทอะ) n. เรือบรรทุกสินค้า,ผู้ส่งสินค้า,ผู้รับส่งสินค้า,ผู้เช่าเรือสินค้า,เครื่องบินบรรทุกสินค้า
English-Thai: Nontri Dictionary
freight(adj) ที่บรรทุกของ,ที่บรรทุกสินค้า,สำหรับบรรทุกสินค้า
freighter(n) เรือบรรทุกสินค้า,คนส่งของ,ผู้ส่งสินค้า,เครื่องบินบรรทุกสินค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
freightค่าระวาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freightค่าระวางขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าขนส่ง (n.) freight See also: carriage, transportation fee
ค่าบรรทุก (n.) freight See also: carriage, shipping charge
ค่าระวาง (n.) freight See also: carriage, shipping charge Syn. ค่าบรรทุก
ค่าระวางสินค้า (n.) freight
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The freight woke up the other guys and it was on the tip of my tongue to tell them about the deer, but I didn't.รถไฟปลุกคนอื่นๆ และมันก็อยู่แค่ปลายลิ้นของผม ที่จะบอกพวกเขา เรื่องกวาง แต่ผมก็เปล่า
There's a freight elevator.นี่คือลิฟท์สำหรับขนสินค้า
He said everyday freight trains carrying people from Warsaw branch off to Treblinka and return empty.รู้ไหม ทุกวันรถไฟจะบรรทุกคนจากวอร์ซอว์ แล่นไปที่ทรีบลิงก้าและตีเปล่ากลับมา
What did they steal from the freight cars?พวกเขาขโมยอะไร จากรถไฟบรรทุกไปบ้าง
We can catch a freight straight on into houston.เีราสามารถขึ้นส่วนบรรทุกสินค้าไปยังฮิวสตัน
Well, you're on a freight train headed straight for the blues.ก็เหมือนคุณอยู่บนรถด่วน มุ่งหน้าสู่ "บลูส์
The guy we're looking for is using freight trains to get around.เรากำลังหาผู้ชายที่ใช้รถไฟขนส่งสินค้า เพื่อไปสถานที่อื่น
There's over 100 freight cars on these tracks.มีมากกว่า 100 ขบวนบนรางนี้
They managed to access one of the dock's freight helicopters.พวกเขาจัดการให้ได้มันไป เฮลิคอปเตอร์ขนสินค้าลำหนึ่งของท่าเรือ
While they had me pinned down, they airlifted the freight right out of here.ยกของไปแล้ว ในช่วงที่ผมถูกพวกมันยิง มันยกของไปได้แล้ว
They airlifted the freight right out of here.พวกมันขนอาวุธไปทางอากาศ จากจุดที่ผมอยู่ตรงนี้
Last night our sleep machine, the one we have by our bed to drown out the noise of freight trucks rumbling past our apartment, was speaking to me.เมื่อคืนนี้ เครื่องเก็บเสียงที่เรามีอยู่บนเตียง ที่เราเอาไว้ใช้กันเสียงรบกวนจากพวกรถบรรทุกที่แล่นผ่านอพาร์ทเมนท์ของเรา

freight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
货运[huò yùn, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ, 货运 / 貨運] freight transport; cargo; transported goods
运脚[yùn jiǎo, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄠˇ, 运脚 / 運腳] freight charge
货运列车[huò yùn liè chē, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, 货运列车 / 貨運列車] goods train; freight train
货船[huò chuán, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄨㄢˊ, 货船 / 貨船] cargo ship; freighter
集运[jí yùn, ㄐㄧˊ ㄩㄣˋ, 集运 / 集運] cooperative transport; concentrated freight
货物运输[huò wù yùn shū, ㄏㄨㄛˋ ˋ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, 货物运输 / 貨物運輸] freight
货轮[huò lún, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ, 货轮 / 貨輪] freighter; cargo ship
载货[zài huò, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˋ, 载货 / 載貨] freight; load
超重[chāo zhòng, ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ, 超重] overweight (baggage, freight)
运输量[yùn shū liàng, ㄩㄣˋ ㄕㄨ ㄌㄧㄤˋ, 运输量 / 運輸量] volume of freight
运量[yùn liàng, ㄩㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, 运量 / 運量] volume of freight

freight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カートレーン[, ka-tore-n] (n) passenger and freight train (wasei
モーダルシフト[, mo-darushifuto] (n) modal shift (esp. changes in freight transport, e.g. from air to sea)
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent
割増運賃[わりましうんちん, warimashiunchin] (n) additional freight
無蓋貨車[むがいかしゃ, mugaikasha] (n) open freight car
無蓋車[むがいしゃ, mugaisha] (n) open freight car
航空貨物[こうくうかもつ, koukuukamotsu] (n) air cargo; air freight
貨客[かきゃく, kakyaku] (n) freight and passengers
貨物車[かもつしゃ, kamotsusha] (n) freight car
貨物輸送[かもつゆそう, kamotsuyusou] (n) freight traffic (transportation); freightage; shipment
貨物駅[かもつえき, kamotsueki] (n) freight depot
貨車[かしゃ, kasha] (n) freight car; van; (P)
運賃[うんちん, unchin] (n) (1) fare; (2) freight rates; shipping expenses; (P)
運賃込みで[うんちんこみで, unchinkomide] (exp) freight included (prepaid)
運送会社[うんそうがいしゃ, unsougaisha] (n) shipping company; freight company; transport company
運送取扱人[うんそうとりあつかいにん, unsoutoriatsukainin] (n) forwarding merchant; freight forwarder
運送契約[うんそうけいやく, unsoukeiyaku] (n) freight or carriage contract
出荷[しゅっか, shukka] (n,vs) shipping; outgoing freight; forwarding; (P)
空輸貨物[くうゆかもつ, kuuyukamotsu] (n) air freight; airborne cargo
[に, ni] (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P)
荷船[にぶね, nibune] (n) freighter; lighter
貨物船[かもつせん, kamotsusen] (n) freighter
運搬船[うんぱんせん, unpansen] (n) freighter; cargo ship; carrier
運送(P);運漕[うんそう, unsou] (n,vs) transport; freight; shipping; (P)
運送品[うんそうひん, unsouhin] (n) freight; cargo
運送船[うんそうせん, unsousen] (n) freighter; cargo vessel
重荷[おもに(P);じゅうか, omoni (P); juuka] (n) load; heavy burden; encumbrance; heavy freight; heavy responsibility; (P)

freight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราค่าระวาง[n. exp.] (attrā khā r) EN: freight rates FR:
บรรทุก [n.] (banthuk) EN: burden ; freight FR: chargement [m]
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat kho) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm ; carrier FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
การขนส่งทางอากาศ[n. exp.] (kān khonson) EN: air cargo ; air transport ; air freight ; airfreight FR: transport de fret aérien [m]
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonson) EN: freight ; carriage ; freight charge ; transportation fee ; cost of transportation ; transportation expense ; cartage FR: coût du transport [m]
ค่าระวาง[n. exp.] (khā rawāng) EN: freight ; carriage ; shipping charge ; freight charge FR: fret [m]
ค่าระวางบรรทุก [n. exp.] (khā rawāng ) EN: freight ; freight charge FR:
ค่าระวางขาเข้า[n. exp.] (khā rawāng ) EN: freight in FR:
ค่าระวางขาออก[n. exp.] (khā rawāng ) EN: freight out FR:
ค่าระวางพาหนะ[n. exp.] (khā rawāng ) EN: freight ; freight charge FR:
ค่าระวางเรือ[n. exp.] (khā rawāng ) EN: freightage ; freight FR:
ค่าระวางสินค้า[n. exp.] (khā rawāng ) EN: freight FR:
ของที่บรรทุก [n. exp.] (khøng thī b) EN: freight ; cargo FR:
ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง[n. exp.] (rākhā sinkh) EN: cost and freight (C&F) FR:
รถบรรทุก[n.] (rotbanthuk) EN: lorry ; truck (Am.) ; freight car ; van FR: camion [m] ; poids lourd [m]
รถไฟขนสินค้า[n. exp.] (rotfai khon) EN: freight train ; goods train FR: train de fret [m] ; train de marchandises [m]
รถสินค้า[n.] (rot sinkhā) EN: freight car ; freight train FR: wagon [m] ; train de marchandises [m]
ต้นทุนบวกค่าขนส่ง[n. exp.] (tonthun būa) EN: cost and freight FR:
ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า[n. exp.] (tūathaēn ph) EN: freight forwarder FR:
เรือบรรทุกสินค้า[n. exp.] (reūa banthu) EN: cargo ship ; cargo ; freighter ; cargo vessel FR: cargo [m] ; bateau de transport [m]
เรือสินค้า[n.] (reūa sinkhā) EN: cargo ship ; merchant ship ; freighter FR: cargo [m]

freight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frachtzuschlag {m}additional freight
Frachtvorschuss {m}advance freight
Frachtraum {m}cargo compartment; cargo hold; freight capacity
Überfracht {f}excess freight
Frachtkosten {pl}freight charges; freight costs
Seefracht {f}sea freight
Frachtschiff {n}cargo ship; freighter
Frachtkahn {m}freight barge
Frachtsätze {pl}freight rates
Frachtverkehr {m}freight traffic
Güterbahnhof {m}freight depot
Güterschuppen {m}freight shed; goods shed
Güterzug {m}freight train; goods train
Lastenaufzug {m}freight elevator; material lift
Transport {m}freightage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า freight
Back to top