ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

holding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *holding*, -holding-

holding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
holding (n.) พื้นที่ที่เช่าจากผู้อื่นเพื่อทำการเพาะปลูก Syn. land
holding (n.) สินทรัพย์ โดยเฉพาะหุ้นและพันธบัตร
English-Thai: HOPE Dictionary
holding(โฮล'ดิง) n. การยึด,การครอบครอง,สิ่งยึด,ที่ดินที่เช่านา., See also: holdings ทรัพย์สิน
English-Thai: Nontri Dictionary
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
holding companyบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ (ในบริษัทอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holding companiesบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาจับหลัก (n.) act of holding mahout´s hook
ชะนุง (n.) pair of sticks for holding spon fibre
ตี่ (n.) a game consisting in holding one´s breath while running Syn. ตี่จับ, ตี่เสียง
ตี่จับ (n.) a game consisting in holding one´s breath while running Syn. ตี่เสียง
ตู้พระมาลัย (n.) kind of case for holding treatises in Buddhism Syn. หีบพระมาลัย
หีบพระมาลัย (n.) kind of case for holding treatises in Buddhism
อาทาน (n.) holding See also: taking, receiving
การดำรงตำแหน่ง (n.) holding the post of See also: being in charge of, holding a position
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Guess what I'm holding in my hand right nowทายสิว่าฉันกำลังถืออะไรไว้ในมือตอนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's holding a meeting at midnight and he wants you to be there.เขาจะประชุมตอนเที่ยงคืนนี้ และเขาต้องการเธอ
One hand in her pocket, the other holding a cigarette.มือหนึ่งอยู่ในกระเป๋า อีกมือคีบบุหรี่
I remember her standing here holding out her hand for the photograph.ผมจําได้ว่าหล่อนยืนตรงนี้ ยื่นมือออกรับภาพถ่าย
Thank you, sir, for not holding fascism against me.ขอบคุณครับ ไม่ถือลัทธิฟาสซิสต์กับฉัน ฉันเป็นเพื่อนที่ดีของมอสลีย์
Saved it, took it home and put in on his stomach, holding it between belly and thigh, and went to bed.บันทึกไว้เอาไว้ที่บ้าน และใส่ในท้องของเขา ถือมันแน่นระหว่างหน้าท้อง และต้นขา
They're only holding me until the magistrate's hearing.เขาแค่กักตัวผมไว้ รอศาลแขวงตัดสิน
They're holding Gandhi and congress politicians there.ใช้เป็นที่กักขังคานธีและ ผู้นำทางการเมืองทั้งหมด
And what was he holding over you?แล้วเขากุมความลับอะไรของคุณ?
We were making love the other night. I felt he was holding back.เรากำลังจู๋จี๋กันฉันรู้สึกว่า เขากลั้นบางอย่างไว้
I'm kind of in a holding pattern here. My husband wants me to quit.ตอนนี้ฉันต้องอยู่นิ่งๆ สามีต้องการให้ฉันเลิก
What are you holding onto this place for?เอาล่ะ ฉันขอถามอะไรหน่อย นายจะเก็บที่นี่ไว้ทำไม
Hey, one of these guys must know where they're holding Splinter.เฮ้หนึ่งในพวกเหล่านี้จะต้องรู้ว่าพวกเขากำลังถือแตกคอ

holding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, 兼] double; twice; simultaneous; holding two or more (official) posts at the same time
身兼[shēn jiān, ㄕㄣ ㄐㄧㄢ, 身兼] holding two jobs simultaneously
橱柜[chú guì, ㄔㄨˊ ㄍㄨㄟˋ, 橱柜 / 櫥櫃] sideboard; cupboard holding table service; closet
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, 巴菲特] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway
沃伦・巴菲特[Wò lún, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Ba1 fei1 te4, 沃伦・巴菲特 / 沃倫・巴菲特] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway

holding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P)
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely
ぶっちゃけ[, bucchake] (n) speaking one's mind and holding nothing back
ホールディング[, ho-rudeingu] (n) (1) holding (i.e. holding something); (2) holding-pattern (e.g. aircraft)
もう一踏ん張り;もうひと踏ん張り[もうひとふんばり, mouhitofunbari] (exp) holding out a little longer
ロードホールディング[, ro-doho-rudeingu] (n) road holding
一世風靡[いっせいふうび, isseifuubi] (n) ruling the times; holding sway over the minds of the people
仕覆[しふく, shifuku] (n) silk pouch with drawstring for holding a tea caddy (tea ceremony)
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next
供養[くよう, kuyou] (n,vs) memorial service for the dead; holding a service; (P)
催し[もよおし, moyooshi] (n) event; festivities; function; social gathering; auspices; opening; holding (a meeting); (P)
優良店[ゆうりょうてん, yuuryouten] (n) store holding a special commendation (e.g. from the mayor)
兼務[けんむ, kenmu] (n,vs) holding two posts concurrently; (P)
利害関係者[りがいかんけいしゃ, rigaikankeisha] (n) stakeholder; person holding other people's stakes in a venture (legal)
割拠[かっきょ, kakkyo] (n,vs) holding one's ground; defending local authority
双鉤法[そうこうほう, soukouhou] (n) (See 単鉤法) in calligraphy, a style of holding the brush between the thumb and the index and middle fingers
喋々喃々;喋喋喃喃[ちょうちょうなんなん(uK), chouchounannan (uK)] (n,vs,adj-t,adv-to) (arch) billing and cooing; holding an intimate, long-winded conversation in whispers
差し掛け;差掛け[さしかけ, sashikake] (n) (1) holding (an umbrella) over something; (2) lean-to roof
我慢しないで[がまんしないで, gamanshinaide] (exp) (See 我慢) without restraint; without hesitation; without holding back
手控え[てびかえ, tebikae] (n) (1) note; memorandum; (2) holding oneself back; (P)
手放し[てばなし, tebanashi] (n) without holding on; without using the hands; letting go one's hold; lack of reserve or restraint; openly; (P)
手文庫[てぶんこ, tebunko] (n) box for holding papers or stationery
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside
押さえ込み;抑え込み[おさえこみ, osaekomi] (n) holding down (esp. in judo); holding technique; pinning down; immobilizing; bringing under control
押っ付け[おっつけ, ottsuke] (n) technique of holding one's opponent's arm to prevent him from getting a hold on one's belt (Sumo)
掛け持ち;掛持ち;かけ持ち[かけもち, kakemochi] (n,vs) holding two or more positions concurrently
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut)
[さん, san] (n) (1) frame (i.e. of a sliding door); (2) crosspiece; bar; (3) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) rung (of a ladder)
湯桶[ゆとう, yutou] (n) (See 湯桶読み) pail-like wooden container typically lacquered in Japanese style, used for holding and serving hot liquids
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P)
糞溜[くそだめ, kusodame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir
肥溜め;肥溜;肥え溜[こえだめ, koedame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir; cesspool
資産保有会社[しさんほゆうがいしゃ, shisanhoyuugaisha] (n) asset holding company (esp. Commonwealth countries)
逆修[ぎゃくしゅ, gyakushu] (n) (1) {Buddh} holding a memorial service for oneself; (2) an older person conducting a memorial service for a deceased, younger person
開催[かいさい, kaisai] (n,vs) holding a meeting; open an exhibition; (P)
開講[かいこう, kaikou] (n,vs) (1) holding a course (of lectures); offering a course; (2) beginning a series of one's lectures; starting a new course
手づかみ;手掴み;手捉み[てづかみ, tedukami] (n) grasping (with one's bare hands); holding; grabbing; seizing; catching
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保留エリア[ほりゅうエリア, horyuu eria] holding area
蔵書[ぞうしょ, zousho] stock, holdings
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting

holding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ[n. exp.] (bansat wisā) EN: State Holding Company FR:
บริษัทผู้ถือหุ้น[n. exp.] (børisat phū) EN: holding company FR:
บริษัทใหญ่[n. exp.] (børisat yai) EN: multinational company ; holding company ; corporate FR: holding [m, f] (anglic.)
โฮลดิ้ง[n.] (hōnding) EN: holding FR: holding [m] (anglic.)
จุ[v.] (ju) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de ; accueillir
การดำรงตำแหน่ง[n. exp.] (kān damrong) EN: holding the post of FR: occupation d'un poste [m] ; occupation d'une fonction [f]
ข่า[n.] (khā) EN: wooden tongs (used for holding fish over the fire) FR:
กระติบ ; กระติ๊บ [n.] (kratip) EN: kratip ; bamboo container [for holding cooked glutinous rice] FR: [récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux]
ไม่อยู่[adj.] (mai yū) EN: not fast ; not holding FR:
มีแต่ทรงกับทรุด[xp] (mī tāe song) EN: barely holding its own ; can only get worse FR:
หมดเปลือก[X] (motpleūak) EN: totally ; entirely ; completely ; holding nothing back FR:
ตี่[n.] (tī) EN: [a game consisting in holding one's breath while running] ; [children's outdoor running game] FR:
ตู้พระมาลัย[n.] (tūphramālai) EN: kind of case for holding treatises in Buddhism FR:
ยาหม่องขาว ตราลิงถือลูกท้อ[TM] (Yāmǿng Khāo) EN: White Monkey Holding Peach Balm FR:
ไม่มีทรัพย์ติดตัว[v. exp.] (mai mī sap ) EN: be unpropertied ; own no property ; have no holdings FR:
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย[n. exp.] (phāsī hak n) EN: withholding tax ; tax deducted at source FR:
ภาษี ณ ที่จ่าย [n. exp.] (phāsī na th) EN: withholding tax FR:
เทมาเส็ก ; เทมาเส็กโฮลดิงส์ [TM] (Thēmāsek ; ) EN: FR: Temasek ; Temasek Holdings

holding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beteiligungsquote {f}amount of holding
Verweilzeit {f}dwell time; holding time; retention time; detention time
Schienenhalter {m}rail holding clamp
Straßenlage {f}road holding
Warteschleife {f} (Luftfahrt) | Warteschleifen drehenwaiting pattern; holding pattern; stack | to circle
Feldkapazität {f}water holding capacity
Dividendenquellensteuer {f}dividend withholding tax
Betriebsstrahler {m}holding ejector
Dachgesellschaft {f}holding company
Haltedauer {f}holding period
Haltekraft {f}holding load
Warteschaltung {f}holding circuit
Freihandbestand {m}open access holdings
Quellensteuer {f}tax at source; withholding tax
Aktienbesitz {m}share holdings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า holding
Back to top