ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poor*, -poor-

poor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poor (adj.) ยากจน See also: ขัดสน, ขาดแคลน, อัตคัด, ยากแค้น Syn. needy, penniless, scanty, deprived Ops. wealthy, well-to-do
poor (adj.) คุณภาพเลว See also: ไม่ดี Syn. pitiful, contemptible, shabby Ops. excellent
poor (adj.) ต่ำต้อย See also: น่าสังเวช, น่าสงสาร Syn. disgusting
poor (n.) คนจน Syn. needy, beggars
poor condition (adj.) แก่ตัวลง See also: เสื่อมลง, ชราภาพ
poor laws (n.) กฎหมายสงเคราะห์คนจน
poor white (n.) คนผิวขาวที่ยากจน (โดยเฉพาะในภาคใต้ของอเมริกา)
poor-mouth (sl.) บ่นซ้ำซากเรื่องความจน / มีเงินน้อย
poor-mouth (sl.) พูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่น See also: นินทา, ติเตียน
poor-spirited (adj.) ขี้กลัว See also: ขลาด
poorest (adj.) เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill) See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด Syn. most terrible, lowest, least
poorhouse (n.) สถานสงเคราะห์คนจน Syn. asylum, almshouse, harbor
poorly (adv.) อย่างเลว See also: อย่างไม่ดีพอ Syn. defectively, unsuccessfully
poorly (adj.) สุขภาพแย่ See also: ไม่ค่อยสบาย Syn. ailing, unwell
poorly made (adj.) คุณภาพต่ำ Syn. inferior, shoddy
poorness (n.) ความยากจน See also: ความขาดแคลน Syn. need, poverty, starvation
English-Thai: HOPE Dictionary
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
poor-spiritedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
English-Thai: Nontri Dictionary
poor(adj) ยากจน,ขัดสน,น่าสงสาร,เลว,ไม่ดี,ต่ำต้อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
poor reliefการบรรเทาทุกข์คนยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poorคนยากจน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจอกงอกง่อย (adj.) poor See also: beggarly, humble, shabby, inferior Syn. ยากจน
กิ๊กก๊อก (adj.) poor See also: bad, inferior Syn. กระจอก, ชั้นเลว, ไม่ดี
คนจน (n.) poor See also: poor people, poor person Syn. คนยากจน Ops. คนรวย
ทุคตะ (adj.) poor See also: distressed, wretched, indigent Syn. ยากจน, เข็ญใจ
ยากจน (adj.) poor See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจนข้นแค้น Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากจนข้นแค้น (adj.) poor See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent Syn. ยากจน, ขัดสน, อัตคัด Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากจนข้นแค้น (adj.) poor See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากไร้ (adj.) poor See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent Syn. ยากจน, ขัดสน, ยากจนข้นแค้น, อัตคัด Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
อัตคัด (adj.) poor See also: destitute, indigent, necessitous, needy, deficient Syn. ขัดสน, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ยากจน
เบี้ยน้อยหอยน้อย (adj.) poor
เด็กยากจน (n.) poor children See also: impoverished children, needy children Ops. เด็กรวย
คนยากคนจน (n.) the poor Syn. คนจน Ops. คนร่ำรวย, คนมั่งมี, เศรษฐี, คนรวย
คนยากจน (n.) the poor Syn. คนจน, คนยากคนจน Ops. คนร่ำรวย, คนมั่งมี, เศรษฐี, คนรวย
จน (v.) be poor See also: be impoverished, be poverty-stricken Syn. อัตคัด, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, มีไม่สู้จะพอกินพอใช้, ขัดสน, ยากจน, ยากแค้น, อดอยาก Ops. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
มีไม่สู้จะพอกินพอใช้ (v.) be poor See also: be impoverished, be poverty-stricken Syn. อัตคัด, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ขัดสน, ยากจน, ยากแค้น, อดอยาก Ops. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
ยากจน (v.) be poor See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจนข้นแค้น Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากจนข้นแค้น (v.) be poor See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากจนข้นแค้น (v.) be poor See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent Syn. ยากจน, ขัดสน, อัตคัด Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากนาน (v.) be poor See also: be trouble, be difficult, be strenuous, be laborious, be hard, be arduous, be troublesome, be onerous Syn. ลำบาก, ลำเค็ญ
ยากไร้ (v.) be poor See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent Syn. ยากจน, ขัดสน, ยากจนข้นแค้น, อัตคัด Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน
Oh, my... My poor heart.โอ้หัวใจของฉันที่ไม่ดีของฉัน
And because you've been so good to poor old Granny,และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย
Yeah, everyone. Look at Hannah, poor girl.อืม ทุกคน ดูอย่าง ฮันนาห์ สาวยากจนสิ
Don't rob the poor girl, boys. Give her back her tomatoes.ฉันไม่ได้ทำร้ายใคร แต่ฉันเป็นผู้ให้มากกว่า
My poor little Pinocchio.ฉันไม่ดี ปิโนคีโอ เล็ก ๆ น้อย ๆ
On and on wound the poor thread that had once been our drive, and finally, there was Manderley.แผ่ปกคลุมทางเข้าอันซอมซ่อ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเดินรถของเรา ในที่สุดก็ถึงเเมนเดอเลย์
She was drowned, poor dear, while she was sailing near Manderley.หล่อนจมนํ้าตายตอนที่เเล่นเรืออยู่ใกล้ๆ แมนเดอเลย์
Oh, well. Poor boy, I simply hate to see him so alone.น่าสงสาร ฉันล่ะไม่ชอบเห็นเขาอยู่ตัวคนเดียวเลย
This poor child has no mother, so I shall take responsibility for all the arrangements.ดังนั้นฉันควรจะเป็น ฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการจัดงาน--
I must say, I feel a little like the poor relation, sneaking around through back doors.ผมรู้สึกอย่างกับเป็นญาติอนาถา ต้องหลบออกทางประตูหลัง
It'll be so hard on poor Maxim.มันคงจะลําบากใจมากสําหรับเเม็กซิม

poor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄地[bó dì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ, 薄地] barren land; poor soil
薄田[bó tián, ㄅㄛˊ ㄊㄧㄢˊ, 薄田] barren field; poor land
背光[bèi guāng, ㄅㄟˋ ㄍㄨㄤ, 背光] be in a poor light; do something with one's back to the light; stand in one's own light
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, 破瓦寒窑 / 破瓦寒窯] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, 蓬户瓮牖 / 蓬戶瓮牖] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home
笨嘴拙腮[bèn zuǐ zhuō sāi, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄓㄨㄛ ㄙㄞ, 笨嘴拙腮] clumsy in speech; awkward; poor speaker
没水平[méi shuǐ píng, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 没水平 / 沒水平] disgraceful; poor quality; sub-standard
家贫如洗[jiā pín rú xǐ, ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄣˊ ㄖㄨˊ ㄒㄧˇ, 家贫如洗 / 家貧如洗] extreme povery (成语 saw); destitute; penniless; poor as church mice
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, 理屈词穷 / 理屈詞窮] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on
涂鸦[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, 涂鸦 / 塗鴉] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble
涂鸭[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, 涂鸭 / 塗鴨] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble
气喘[qì chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ, 气喘 / 氣喘] labored breathing; shortage of breath due to poor lung capacity; asthma
薄技[bó jì, ㄅㄛˊ ㄐㄧˋ, 薄技] meager skill; humility word: my poor talents
蓬门筚户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门筚户 / 蓬門篳戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home
蓬门荜户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门荜户 / 蓬門蓽戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home
人穷志短[rén qióng zhì duǎn, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄓˋ ㄉㄨㄢˇ, 人穷志短 / 人窮志短] poor and with low expectations; poverty stunts ambition
穷人[qióng rén, ㄑㄩㄥˊ ㄖㄣˊ, 穷人 / 窮人] poor people; the poor
蓬筚[péng bì, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ, 蓬筚 / 蓬篳] poor person's house; humble home
蓬荜[péng bì, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ, 蓬荜 / 蓬蓽] poor person's house; humble home
贫僧[pín sēng, ㄆㄧㄣˊ ㄙㄥ, 贫僧 / 貧僧] poor monk (humble term used by monk of himself)
贫女诗[pín nǚ shī, ㄆㄧㄣˊ ㄋㄩˇ ㄕ, 贫女诗 / 貧女詩] Poor Woman, long poem by Tang dynasty poet Qin Tao'yu 秦韜玉|秦韬玉
俗气[sú qì, ㄙㄨˊ ㄑㄧˋ, 俗气 / 俗氣] tacky; inelegant; in poor taste; vulgar; banal
蓬户[péng hù, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ, 蓬户 / 蓬戶] thatched house; poor person's house; humble home
恶劣[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 恶劣 / 惡劣] vile; nasty; of very poor quality
低俗[dī sú, ㄉㄧ ㄙㄨˊ, 低俗] vulgar; poor taste
扶贫[fú pín, ㄈㄨˊ ㄆㄧㄣˊ, 扶贫 / 扶貧] assistance to the poor
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 周济 / 周濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 赒济 / 賙濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济)
荒瘠[huāng jí, ㄏㄨㄤ ㄐㄧˊ, 荒瘠] desolate and poor; infertile
[chà, ㄔㄚˋ, 差] differ from; short of; to lack; poor
薄酒[báo jiǔ, ㄅㄠˊ ㄐㄧㄡˇ, 薄酒] dilute wine; insipid wine; humility word: I'm sorry the wine I offer you is so poor.
贫富差距[pín fù chā jù, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄨˋ ㄔㄚ ㄐㄩˋ, 贫富差距 / 貧富差距] disparity between rich and poor
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 穷 / 窮] exhausted; poor
[bì, ㄅㄧˋ, 敝] my (polite); poor; ruined; shabby; worn out; defeated
足迹[zú jì, ㄗㄨˊ ㄐㄧˋ, 足迹 / 足跡] footprint; track; spoor
[bó, ㄅㄛˊ, 薄] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo
受穷[shòu qióng, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄥˊ, 受穷 / 受窮] poor
[jù, ㄐㄩˋ, 寠] poor; rustic
[jù, ㄐㄩˋ, 窭 / 窶] poor; rustic
[pín, ㄆㄧㄣˊ, 贫 / 貧] poor; inadequate; deficient; garrulous

poor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem
ちんけ;チンケ[, chinke ; chinke] (adj-na) worst; poor and boring; uncool
ぴいぴい[, piipii] (n,adj-f,adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor
ビンベスト[, binbesuto] (n) (1) (See ビンバー,貧乏) extremely poor person; (2) 3rd degree poverty
プアーホワイト[, pua-howaito] (n) poor white
へぼ[, hebo] (adj-na,n) (See 下手・へた,平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand
上がったり[あがったり, agattari] (exp) (See 上がる・あがる・13) doomed; in a bad state; poor (e.g. business); (P)
下手の考え休むに似たり[へたのかんがえやすむににたり, hetanokangaeyasumuninitari] (exp) (id) It's hard to tell a poor thinker from a sleeping one; Mickle fails that fools think
不健康[ふけんこう, fukenkou] (adj-na,n) poor health; ill health; unhealthy; (P)
不文[ふぶん, fubun] (adj-no) (1) unwritten; (2) illiterate; uneducated; (n) (3) poor writing
不良導体[ふりょうどうたい, furyoudoutai] (n) insulator; nonconductor; poor conductor
乱筆乱文[らんぴつらんぶん, ranpitsuranbun] (n) (my) poor writing; scribbling; hasty writing
乾蝕[かんしょく, kanshoku] (n) the rotting of lumber stored with poor air circulation
低能児;低脳児(iK)[ていのうじ, teinouji] (n) feeble-minded child; poor scholar
冬枯れ[ふゆがれ, fuyugare] (n,vs) wintry desolation; poor business conditions
凶荒[きょうこう, kyoukou] (n) poor crops; famine
出来が悪い[できがわるい, dekigawarui] (exp,adj-i) (1) (having) bad marks or results (e.g. in school); (2) of poor quality or workmanship
口下手[くちべた, kuchibeta] (adj-na,n) defective speech; slowness of speech; poor talker; tongue-tied person
困窮者[こんきゅうしゃ, konkyuusha] (n) the poor or needy or destitute
大時化;大しけ[おおしけ, ooshike] (n) (1) very stormy weather (at sea); (2) very poor catch of fish (due to stormy seas)
学業不振[がくぎょうふしん, gakugyoufushin] (n) poor academic performance; underachievement
寒村[かんそん, kanson] (n) deserted village; poor village; (P)
悪筆[あくひつ, akuhitsu] (n) poor handwriting
政策不況[せいさくふきょう, seisakufukyou] (n) policy-induced slump; stagnation resulting from poor economic policies
救貧法[きゅうひんほう, kyuuhinhou] (n) poor law
整備不良[せいびふりょう, seibifuryou] (n) faulty maintenance; poor maintenance; inadequate maintenance
方向音痴[ほうこうおんち, houkouonchi] (n) (person with) no sense of direction; poor sense of locality; (P)
施行[しこう(P);せぎょう;せこう;しぎょう, shikou (P); segyou ; sekou ; shigyou] (n,vs) (1) (しこう, せこう, しぎょう only) execution; enforcing; carrying out; (2) (せぎょう only) giving alms; giving food to the poor or monks; (P)
水呑み百姓;水飲み百姓[みずのみびゃくしょう, mizunomibyakushou] (n) poor peasant or farmer
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
痩村[やせむら, yasemura] (n) (obsc) poor village; desolated village
目の悪い[めのわるい, menowarui] (adj-i) (See 目が悪い) having poor vision; poorly sighted
真っ暗(P);真暗[まっくら, makkura] (adj-na,n) (1) total darkness; pitch dark; (2) bleak future; poor prospects; (P)
糞土[ふんど, fundo] (n) poor or filthy earth
苦手[にがて, nigate] (adj-na,n) (1) poor (at); weak (in); not very good (at); (2) dislike (of); (P)
薄暗がり[うすくらがり, usukuragari] (n) semi-darkness; dusk; twilight; poor light
藁で束ねても男は男[わらでたばねてもおとこはおとこ, waradetabanetemootokohaotoko] (exp) a man is still a man even if his hair is tied with straw; a man is still a man even if he's poor
蛍雪[けいせつ, keisetsu] (n) diligence in studying (e.g. continue to study even in such poor light as offered by a firefly or that reflected by snow)
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite
負け惜しみ;負惜しみ(io);負け惜み(io);負惜み(io)[まけおしみ, makeoshimi] (exp,n) poor loser; make excuses; unwilling to admit defeat; sour grapes

poor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันธจักษุ[n.] (anthajaksu) EN: poor FR: pauvre [m]
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor FR:
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy ; hard-pressed FR: indigent ; nécessiteux
เบื่ออาหาร[v. exp.] (beūa āhān) EN: have a poor appetite FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit ; cesser de s'alimenter
บริการไม่ดี[n. exp.] (børikān mai) EN: bad service ; poor service FR: service de mauvaise qualité [m]
ได้หน้าลืมหลัง[v. exp.] (dāi nā leūm) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory FR:
เด็กตาดำ ๆ = เด็กตาดำๆ[n. exp.] (dek tā dam-) EN: poor children FR:
เด็กยากจน[n. exp.] (dek yākjon) EN: poor children; impoverished children ; needy children FR: enfants pauvres [mpl]
ไฟธาตุไม่ดี[X] (faithāt mai) EN: have poor digestion ; suffer indigestion FR: avoir une indigestion
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: impecunious ; poor ; short of money ; hard-up FR: indigent ; nécessiteux ; pauvre
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken ; dirt poor FR:
คางคกขึ้นวอ[n.] (khāngkhokkh) EN: poor person whom makes good and forgets his roots ; too big for one's britches ; swellheaded FR:
ขั้นอ่อ[adj.] (khan øn) EN: poor FR:
ขั้นอ่อนมาก[adj.] (khan øn māk) EN: very poor FR:
ขี้เป้[adj.] (khīpē) EN: inferior ; indifferent ; of poor quality FR:
คนจน[n. exp.] (khon jon) EN: poor ; poor people ; the poor ; needy people ; poor person ; pauper FR: pauvre [m] ; défavorisé [m] ; nécessiteux [m] (vx)
ข้นแค้น[adj.] (khonkhaēn) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken ; penniless ; impoverished ; poor FR:
กิ๊กก๊อก[adj.] (kikkǿk) EN: poor ; bad ; inferior ; simple ; junky ; shabby FR:
กระจอก[adj.] (krajøk) EN: shoddy ; poor ; inferior ; low ; base ; cheap FR: médiocre ; minable
กระจอกงอกง่อย[adj.] (krajøk-ngøk) EN: lowly ; poor FR:
กระเป๋าเบา[adj.] (krapaobao) EN: poor ; impecunious FR: désargenté ; impécunieux
กระเป๋าแห้ง[adj.] (krapaohaēng) EN: penniless ; short of money ; broke ; strapped ; poor ; impecunious FR: à court d'argent ; sans le sou (fam.) ; fauché (fam.)
กระเสาะกระแสะ[adj.] (krasǿkrasae) EN: sickly ; ailing ; in poor health FR:
กรอ[adj.] (krø) EN: poor ; moneyless ; needy FR:
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākk) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble FR: être touché par la pauvreté
เลว[adj.] (lēo) EN: poor ; bad ; inferior FR: mauvais ; médiocre ; piètre ; inférieur
ไม่ดี[adj.] (mai dī) EN: bad ; poor ; terrible ; evil ; mean FR: mauvais ; mesquin ; mal ; piètre (litt.)
หมาวัด[n. exp.] (mā wat) EN: poor man FR:
น่าสังเวช[adj.] (nā sangwēt) EN: pathetic ; sad ; pitiful ; dreadful ; deplorable ; poor FR:
น่าสงสาร[adj.] (nā songsān) EN: pitying ; pathetic ; poor FR: pitoyable ; déplorable
เนื้อไม่ดี[adj.] (neūa mai dī) EN: poor quality FR: de mauvaise qualité ; de qualité médiocre ; de piètre qualité
อด ๆ อยาก ๆ = อดๆ อยากๆ[adj.] (ot-ot yāk-y) EN: poor ; impoverished FR:
อดอยาก[adj.] (otyāk) EN: starving ; poor ; impoverished FR:
ไพร่[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; common men ; plebeian ; parvenu ; ordinary poor people ; peasant FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péj.)
รสนิยมต่ำ[v. exp.] (rotniyom ta) EN: have low taste ; have poor taste ; be plebeian FR:
ไส้แห้ง[v.] (saihaēng) EN: impoverish ; pauperize ; be poor FR:
สารรูป[n. exp.] (sāra rūp) EN: poor appearance FR:
สุขภาพเลว[n. exp.] (sukkhaphāp ) EN: bad health ; poor health FR: mauvaise santé [f] ; santé médiocre [f]

poor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notleidende {m,f}; Notleidender | die Armen und Notleidendenneedy | the poor and needy
Armseligkeit {f}poorness
Ohrennachtschwalbe {f} [ornith.]Eared Poorwill
Augennachtschwalbe {f} [ornith.]Ocellated Poorwill
Abklatsch {m}poor imitation
arm; armselig; dürftig {adj} | ärmer; armseliger; dürftiger | am ärmsten; am armseligsten; am dürftigstenpoor | poorer | poorest
vitaminarm {adj}poor in vitamins
Armut {f}poorness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poor
Back to top