ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encumber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encumber*, -encumber-

encumber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encumber (vt.) กีดขวาง See also: ขัดขวาง Syn. hamper, hinder, impede
encumber with (phrv.) ทำให้ระเกะระกะไปด้วย See also: ทำให้เต็มไปด้วย, ทำให้รกไปด้วย
encumber with (phrv.) กีดขวาง See also: กั้นขวางด้วย, ถ่วงด้วย, ทำให้เป็นภาระด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
encumber(เอนคัม'เบอะ) vt. กีดขวาง,ขีดขวาง,เกะกะ,ทำให้ช้าลง,ถ่วง,ทำให้หนักใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
encumber(vt) เป็นภาระ,กีดขวาง,ทำให้หนักใจ,ทำให้กังวล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encumbered chargeค่าภาระติดพัน [ดู charges และ value of the charge] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, I uid file a suit and encumber this property indefinitely, or I could start some criminal proceedings.ยื่นฟ้องและขัดขวางการซื้อขาย บ้านหลังนี้อย่างไม่มีกำหนด หรือจะให้ผม ดำเนินการเอาผิดทางอาญา
I'm no longer encumbered by sexual appetites.ไม่มีทางถูกยั่วยุด้วย ความต้องการทางเพศอีกต่อไป
Time to focus on a new, unencumbered future.เป็นเวลาที่จะสนใจกับอนาคต
Arrive exactly at the appointed time, unencumbered.จัดเวลาการมาถึงอย่างถูกต้อง, ไร้การกีดขวาง
Then I can attend tonight's thaw fest unencumbered by... hostile feelings of injustice.งั้นผมจะได้เข้าร่วมงานเทศกาล หิมะละลายคืนนี้ได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องรู้สึก แบกภาระไปด้วย... ยังพึ่งพาระบบยุติธรรมได้
Unencumbered young man with, uh, stacks of cash.ฉันพูดถูกไหมล่ะ หนุ่มน้อยผู้ที่ไม่มีพันธะผูกพัน กับ เอ่อ กองเงินกองทอง
Soon Troy and Abed will be torn asunder, and an unencumbered Troy will turn to his destiny...อาจต้องทำสงครามกับปราการหมอน ของอาเบด แนเดียร์ แน่นอน ในไม่ช้าทรอยกับอาเบดจะแตกคอกัน
They are unencumbered.พวกเขาจะปราศจากภาระผูกพัน
I'll deal, since you are... encumbered.ผมจะแจกไพ่ เพราะว่าคุณ.. เจ็บอยู่
We are better off unencumbered.เราไม่มีภาระผูกพันนั้นจะดีกว่า

encumber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
浩然の気[こうぜんのき, kouzennoki] (n) (1) universal life force (the source of animation for all things); (2) free spirit (i.e. a mindset unencumbered with worldly concerns)

encumber ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel FR:
กีดหน้าขวางตา[v.] (kītnākhwāng) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel FR:
ลำลอง[adj.] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual ; unrestricted ; gaudy ; showy ; fanciful ; independent FR: informel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encumber
Back to top