ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unload

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unload*, -unload-

unload ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unload (vt.) เอาขึ้น See also: ขนขึ้น, ถ่ายของ, ถ่ายสินค้า, ถ่ายเทสินค้า Syn. unload, unburden, unpack, disburden, discharge, drain, dump, empty, pour off Ops. lade, load, pack.
unload (vi.) ขนสินค้าออก See also: ขนออก, ถ่ายสินค้าออก Syn. unload, unburden, unpack, disburden, discharge, drain, dump, empty, pour off Ops. lade, load, pack
unload (vt.) เอาออก Ops. load
unload (vt.) โยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
unload (a cargo or a ship) (vt.) เอาลง See also: ขนลง, ถ่าย Ops. load
English-Thai: HOPE Dictionary
unload(อันโลด') vt.,vi. เอาลง,ขนลง,ถ่ายของ,ถ่ายสินค้า,ถอนกระสุนออก,ปลด,ปล่อย,ถอดกระสุน.
English-Thai: Nontri Dictionary
unload(vt) ขนลง,ปลดปล่อย,ถ่ายสินค้า,ถอนกระสุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unloaderอุปกรณ์ลดการอัดคอมเพรสเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายเท (v.) unload See also: transmit, discharge, remove Syn. ขนถ่าย, ขนย้าย, เปลี่ยน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You pig! You wanted to get me killed? When'd you unload it?ไอ้เลว แกอยากให้ฉันตายล่ะสิ แกเอาลูกออกตอนไหนฟะ
Took me about a week of sneaking around before I could unload the Pittsburgh stuff.ใช้เวลาเป็นอาทิตย์ กว่าผมจะเอาของจากพิตต์สเบิร์กได้
My plan was to start the dinner early... so Karen and I could unload the guns Jimmy didn't want... then get the package for Lois... to take to Atlanta for her trip later that night.ตั้งใจว่าจะกินมื้อเย็นให้เร็วขึ้น แล้วผมกับคาเรนจะได้ มีเวลาเอาปืนที่จิมมี่ไม่ซื้อไปเก็บ จากนั้นไปเอาของให้ลูอิส
If you don't open that case, I'm gonna unload in your fucking face.หากคุณไม่ได้เปิดกรณีที่ฉันจะยกเลิกการโหลดในการเผชิญกับการร่วมเพศของคุณ
I didn't come to unload on you.ผมไม่ได้มาเพื่อจะระบายกับคุณนะครับ
Dube. Please help Gregoire to unload the van. Thank you.ดูเบ ช่วยเจเจอร์ที ช่วยยกของออกจากรถ ขอบคุณ
You ready to unload that piano?เอาเปียโนเก็บหรือยัง
I've been trying to unload this house of horrors for months now, and you are not helping.ฉันพยายามขายบ้านสยองนี่ มาเป็นเดือนแล้วนะ และเธอก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
I'm just not in a rush to unload this house,okay?ฉันแค่ยังไม่อยากรีบขายบ้านนี้
I might unload without doing a thing.ผมควรจะถอด\ ออกเลย ไม่ต้องเสียเวลา
Harold, can you unload the dishwasher?เงียบน่า ปัญญาอ่อนว่ะ ผมรู้ว่าคุณพูดอะไร
If we're gonna flush Self out how do you think he intended to unload Scylla?ถ้าพวกเราจะจัดการเซลฟ์ แล้วคุณคิดว่าเซลฟ์เค้าจะทำยังไงกับซิลล่า?

unload ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 互相推诿 / 互相推諉] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other
推委[tuī wěi, ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 推委] shirking responsibilities; to blame others; to pass the buck; to unload one's responsibilities
车位[chē wèi, ㄔㄜ ㄨㄟˋ, 车位 / 車位] parking spot; unloading point; garage place; stand for taxi
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 卸] unload; take off
卸下[xiè xià, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄚˋ, 卸下] unload

unload ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンロード[, anro-do] (n) {comp} unload
波止;波戸[はと, hato] (n) (See 防波堤) narrow structure made of stone extending from the shore to the open sea and used to break incoming waves as well as to load and unload good unto ships
アンローダー[, anro-da-] (n) unloader
上荷船[うわにぶね, uwanibune] (n) (See 瀬取り船) small boat used for unloading goods from a large anchored boat (Edo period); lighter
下ろし;降ろし;卸し;卸(io)[おろし, oroshi] (n-suf,n) (1) dropping; unloading; removing; (n) (2) grated vegetables, fruit, etc.; (3) (abbr) (See おろし金) grater; (4) using new tools (or clothes, etc.); new tools (or clothes, etc.)
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
出バン[でバン, de ban] (n,vs) unloading a truck or van (from de-van)
卸下[しゃが, shaga] (n,vs) {mil} cargo unloading
水揚げ(P);水あげ[みずあげ, mizuage] (n,vs) (1) (See 陸揚げ) landing; unloading (e.g. a ship); (n) (2) (See 漁獲量) catch (of fish); takings; (3) (See 売上高) sales (of a shop); (n,vs) (4) defloration (e.g. of a geisha); (5) preservation (of cut flowers, in ikebana); (P)
自重[じちょう, jichou] (n) weight of an (unloaded) vehicle
茶船[ちゃぶね, chabune] (n) (1) (See 瀬取り船) small boat used for transport on rivers (Edo period); barge; boat used for unloading goods from a large anchored boat; (2) boat with a roof used for boating on a river; (3) (arch) small boat selling food and drinks on a river
荷下ろし;荷卸し[におろし, nioroshi] (n,vs) unloading (cargo, etc.)
荷役[にえき;にやく, nieki ; niyaku] (n) handling cargo; loading and unloading
荷揚げ[にあげ, niage] (n,vs) unloading; landing; (P)

unload ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โละ[v.] (lo) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off FR: se débarasser (de)
ระบาย[v.] (rabāi) EN: release ; vent ; let off ; let out ; air ; unload ; get out FR: évacuer ; rejeter ; déverser ; relâcher ; écouler

unload ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhenschlag {m} des unbelasteten Reifensunloaded radial run-out (tyre)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unload
Back to top