ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encumbrance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encumbrance*, -encumbrance-

encumbrance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encumbrance (n.) ผู้ที่ต้องพิ่งพาคนอื่นโดยเฉพาะเด็ก
encumbrance (n.) สิ่งกีดขวาง See also: สิ่งที่เป็นภาระ Syn. burden, hindrance, impediment
English-Thai: HOPE Dictionary
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance
English-Thai: Nontri Dictionary
encumbrance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,สิ่งที่เป็นภาระ,เครื่องกีดขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encumbranceภาระติดพัน [ดู incumbrance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Remove encumbrance as discussed.ลบภาระผูกพัน ตามที่กล่าวไว้
"I give all my residences, subject to any mortgages or encumbrances there on, to... ""ข้าพเข้ายกที่พักอาศัยทั้งหมด สิ่งที่จำนอง หรือภาระต่างๆ แก่... "
For men in our position, holding grudges can be an encumbrance, don't you think?สำหรับชายในตำแหน่งเช่นเรา การคิดแค้นอาจเป็น เครื่องถ่วงความเจริญ ท่านว่าไหม

encumbrance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厄介物[やっかいもの, yakkaimono] (n) nuisance; encumbrance
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance
係累;繋累[けいるい, keirui] (n,vs) (1) dependents; family members that one has to support; (2) encumbrances; things that tie one down
荷厄介[にやっかい, niyakkai] (adj-na,n) encumbrance; burden; drag
足手まとい;足手纏い;足手纒い[あしてまとい;あしでまとい, ashitematoi ; ashidematoi] (adj-na,n) impediment; burden; encumbrance; hindrance; drag
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap
重荷[おもに(P);じゅうか, omoni (P); juuka] (n) load; heavy burden; encumbrance; heavy freight; heavy responsibility; (P)

encumbrance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาระติดพัน[n.] (phāratitpha) EN: responsibility ; obligation ; encumbrance ; charge FR: responsabilité [f]

encumbrance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis {n} (für)encumbrance (to)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encumbrance
Back to top