ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

full

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *full*, -full-

full ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
full (adj.) เต็ม See also: เต็มที่
full (adj.) ซึ่งสมบูรณ์ See also: ซึ่งครบถ้วน Syn. complete, whole
full amount (n.) ปริมาณมาก See also: จำนวนมาก Syn. a lot, great amount, whole
full dress (n.) การแต่งกายแบบพิธีการ Ops. casual
full monty (sl.) ทั้งหมด
full moon (n.) เดือนเพ็ญ See also: พระจันทร์เต็มดวง
full of beans (idm.) มีชีวิตชีวามาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: มีสุขภาพแข็งแรง
full of bull (sl.) เหลวไหลสิ้นดี Syn. full of it
full of hot air (idm.) พูดไร้สาระ (คำสแลง) See also: พูดไม่รู้เรื่อง
full of hot air (sl.) เหลวไหลสิ้นดี Syn. full of bull, full of it
full of it (sl.) เหลวไหลสิ้นดี Syn. full of bull
full of Old Nick (sl.) เล่นซุกซน
full of oneself (idm.) สนใจแต่ตัวเอง See also: อวดตัว
full of shit (sl.) พูดไร้สาระ
full sesh (sl.) ทั้งหมด See also: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น
full steam ahead (idm.) เร่งให้รุดหน้าอย่างมากที่สุด
full stop (n.) มหัพภาค See also: จุด Syn. period
full time (adj.) เต็มเวลา
full up (adj.) เต็ม See also: แน่น
full up (adj.) อิ่ม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. full Ops. hungry
full-blooded (adj.) เป็นเนื้อแท้ See also: เป็นพันธุ์แท้, เป็นพันธุ์ดี Syn. pedigreed, papered
full-brown (adj.) ซึ่งเติบโตเต็มที่ See also: ซึ่งเจริญเต็มที่, ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ Syn. full-fledged, mature
full-faced (adj.) ซึ่งหันหน้าตรง (ไปยังผู้ดู) See also: ที่หันหน้าตรง
full-fledged (adj.) ซึ่งเติบโตเต็มที่ See also: ซึ่งเจริญเต็มที่, ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ Syn. full-brown, mature
full-grown (adj.) เจริญเติบโตเต็มที่ See also: ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ Syn. adult, grown-up, mature
full-on (sl.) เต็มความสามารถ
full-scale (adj.) ทั้งหมด Syn. total, complete
full-time (adj.) ซึ่งเต็มเวลา See also: ซึ่งทำทั้งวัน
full-time (adv.) อย่างเต็มเวลา See also: แบบทำทั้งวัน
fullback (n.) กองหลัง Syn. halfback Ops. forward
fullness (n.) ความสมบูรณ์ See also: ความเต็มเปี่ยม Syn. completeness, integrality, wholeness
fullstop (n.) จุด See also: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ Syn. point
fully (adv.) อย่างเต็มที่ See also: อย่างสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน Syn. completely, thoroughly, wholly
fully satisfy (vt.) ทำให้เบื่อหน่าย See also: ทำให้เบื่อ, ทำให้เอียน Syn. sate, overfill
English-Thai: HOPE Dictionary
full(ฟูล) adj. เต็มไปด้วย,เต็มadv. แท้จริง,แน่นอน,vt. ทำให้เต็ม. vi. เต็ม,มีอยู่เต็ม. n. สภาพสูงสุด,สภาพเต็มที่. -Phr. (in full เต็มที่ ไม่ได้ย่อ) ., See also: fullness n. fully adv., Syn. entire,maximum,satiated,dense
full bloodn. ความสัมพันธ์ทางสายเลือดทั้งพ่อและแม่
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตราหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั้งสองทิศ ทางพร้อม ๆ กัน ใช้เมื่อมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
full housen. เต็มโรง, (ไพ่โปกเก้อร์) ไพ่หนึ่งตองกับหนึ่งคู่
full screenเต็มจอ1. หมายถึง ความสามารถในการพิมพ์อักขระ ณ จุดใดหรือ ที่ใดก็ได้บนจอภาพ2. ถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายถึงเครื่อง ปลายทางที่สามารถแสดง ข้อมูลได้เต็มจอภาพในคราวเดียว
full swingn. เต็มอัตรา,เต็มห้อง,เต็มความสามารถ
full-blownadj. ซึ่งบานเต็มที่,ซึ่งเจริญเต็มที่
full-cutadj. ซึ่งเจียระไน58 หน้า
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด
full-rigged(ฟุล'ริกดฺ) adj. กางเรือเต็มที่,มีอุปกรณ์เต็มที่
fullbackn. กองหลัง
fullern. ผู้แต่งกายเต็มยศ
fuller's earthn. ดินเหนียวดูดซึม
English-Thai: Nontri Dictionary
full(adj) เต็ม,ทั้งสิ้น,แน่น,คับ,เต็มเปี่ยม,สมบูรณ์,ครบถ้วน,ทั้งหมด
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
FULL-full-time(adj) เต็มวัน,เต็มเวลา
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
full adderวงจรบวกเต็มอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
full bloodร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
full screenเต็มจอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fully adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้เต็มที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Full absorption costingการบัญชีต้นทุนร่วม [การบัญชี]
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การทูต]
full duplex transmissionการสื่อสารสองทางเต็มอัตรา, การสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์คู่สนทนาคุยโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Full Timeเต็มเวลา [การแพทย์]
Fuller's Earthฟลูเลอร์เอิร์ท [การแพทย์]
Fullnessแน่นท้อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครบปี (v.) come to a full year Syn. บรรจบ
ฉลาด (v.) be full of ideas See also: be clever Syn. เจ้าปัญญา, หัวไว, เจ้าความคิด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด
ชนปี (v.) come to a full year Syn. บรรจบ, ครบปี
ช่างคิด (v.) be full of ideas Syn. คิดมาก, หมกมุ่น
ช่างคิด (v.) be full of ideas See also: be clever Syn. เจ้าปัญญา, หัวไว, เจ้าความคิด, ฉลาด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด
ช่างฝัน (v.) be full of dreams
บรรจบ (v.) come to a full year Syn. ครบปี
บริบูรณ์ (v.) be full of See also: be perfect Syn. เพียบพร้อม Ops. พร่อง
ลายพร้อย (v.) be full of stains See also: be full of spots
ลุ่มๆ ดอนๆ (v.) be full of ups and downs
หอมตลบ (v.) be full of perfume See also: be full of aroma Syn. ตลบ, ฟุ้ง, อบอวล
อกตั้ง (adv.) at full speed See also: with utmost effort Syn. เต็มที่, เต็มแรง
อบอวล (v.) be full of perfume See also: be full of aroma Syn. ตลบ, ฟุ้ง, หอมตลบ
อย่างสุดความสามารถ (adv.) with one´s full effort Syn. อย่างเต็มความสามารถ, อย่างเต็มกำลัง
อย่างเต็มกำลัง (adv.) with one´s full effort Syn. อย่างเต็มความสามารถ
อย่างเต็มความสามารถ (adv.) with one´s full effort Syn. อย่างเต็มกำลัง
อวล (v.) be full of perfume See also: be full of aroma Syn. ตลบ, ฟุ้ง, หอมตลบ, อบอวล
เต็มอัตรา (adv.) at full speed
เต็มเปี่ยม (v.) be full of See also: be perfect Syn. เพียบพร้อม, บริบูรณ์ Ops. พร่อง
เต็มไปด้วย (v.) be full of See also: be permeated with, be filled with
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
The road ahead was full of sheepถนนข้างหน้าเต็มไปด้วยแกะ
Life is full of ups and downsชีวิตเต็มไปด้วยขาขึ้นและขาลง
The rumor is full of slanderข่าวลือนั่นเต็มไปด้วยเรื่องใส่ร้ายป้ายสี
I've got a full scheduleฉันมีตารางเวลาแน่นเอี๊ยด ฉันยุ่งมากเลย
We gratefully acknowledge your helpพวกเราขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นอย่างยิ่ง
Listen to me carefully!ฟังฉันอย่างตั้งใจด้วย
It is hard to fill a cup which is already fullมันยากที่จะเติมเต็มถ้วยที่เต็มอยู่แล้ว
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?ฉันเคยทำอะไรไว้หรือถึงทำให้คุณปฏิบัติต่อฉันอย่างดูหมิ่นดูแคลนมากเหลือเกิน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're full of wicked wiles.พวกเขากำลังเต็มรูปแบบของยา ที่ชั่วร้าย
She's full of black magic.เธอเป็นคนที่เต็มไปด้วยมนต์ดำ
Get your hands full of water and you snort and you snuff and go...ได้รับในมือของคุณเต็มไปด้วย น้ำ และคุณเสียงหายใจรุนแรงและ คุณรสชาติและไป
I feel as though I'd... I'd collected a whole shelf full of bottles.ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองสะสมขวดไว้เต็มหิ้ง
Cities of 100,000 inhabitants, full to bursting.เมืองที่มีคนอยู่กว่าแสนคนนี้ เต็มจนแทบจะระเบิด
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น
The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, you will have the full support of American military power.{\cHFFFFFF}The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, {\cHFFFFFF}you will have the full support of American military power.
Of all these crimes the accused has made a full spontaneous confession.ความผิดทั้งหลายนี้ จำเลยยอมรับสารภาพหมดแต่โดยดี
India is a hot, strange country, full of wily Pathans up to wily things.มันเต็มไปด้วยเขี้ยวลากดิน ปาทาน และพวกเขากำลังทำสิ่งที่เขี้ยว ลากดิน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันมักจะสวม ใส่สเปอร์ส
Look who's back. Full speed ahead.เฮ้ มองกลับมาที่ ความเร็วเต็มไป ข้างหน้า
So then Denherder and Charlie sat there trying to catch their breath and figure out how to tell Charlie's wife what happened to her freezer full of meat.เเล้วเดนเฮอร์เดอร์ กับชาร์ลี ก็นั่งหอบกันอยู่ตรงนั้น... พยายามคิดกันว่า จะบอกเมียชาร์ลีเรื่องเนี้อว่ายังไง
I've seen fingers torn out at the knuckles. Whole sea's bones, full of them.ผมเคยเห็นนิ้วหลุดออกจากข้อ ลอยเต็มทะเล เพียบไปหมด

full ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛开[shèng kāi, ㄕㄥˋ ㄎㄞ, 盛开 / 盛開] blooming; in full flower
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, 坎坷] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 坎坷不平] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes
坑坑洼洼[kēng kēng wā wā, ㄎㄥ ㄎㄥ ㄨㄚ ㄨㄚ, 坑坑洼洼 / 坑坑窪窪] bumpy; full of pot-holes
全貌[quán mào, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄠˋ, 全貌] complete picture; full view
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, 诡计多端 / 詭計多端] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning
穷愁[qióng chóu, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ, 穷愁 / 窮愁] destitute; troubled; penniless and full of care
详实[xiáng shí, ㄒㄧㄤˊ ㄕˊ, 详实 / 詳實] detailed and reliable; full and accurate)
发扬[fā yáng, ㄈㄚ ㄧㄤˊ, 发扬 / 發揚] develop; make full use of
全盛[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, 全盛] flourishing; at the peak; in full bloom
充满[chōng mǎn, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ, 充满 / 充滿] full of; brimming with; very full; permeated
全文检索[quán wén jiǎn suǒ, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, 全文检索 / 全文檢索] full text search
全时工作[quán shí gōng zuò, ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 全时工作] full time work
全权[quán quán, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 全权 / 全權] full powers; total authority; plenipotentiary powers
全称[quán chēng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄥ, 全称 / 全稱] full name
礼服[lǐ fú, ㄌㄧˇ ㄈㄨˊ, 礼服 / 禮服] full dress
弥月[mí yuè, ㄇㄧˊ ㄩㄝˋ, 弥月 / 彌月] full moon; first full moon after birth (i.e. entering the second month)
[wàng, ㄨㄤˋ, 望] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards
满月[mǎn yuè, ㄇㄢˇ ㄩㄝˋ, 满月 / 滿月] full moon; whole month; baby's one-month old birthday
盈凸月[yíng tū yuè, ˊ ㄊㄨ ㄩㄝˋ, 盈凸月] full moon; waxing gibbous moon
骄傲[jiāo ào, ㄐㄧㄠ ㄠˋ, 骄傲 / 驕傲] arrogant; conceited; full of oneself; proud
专任[zhuān rèn, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˋ, 专任 / 專任] full time; to appoint sb to a specific task
满盈[mǎn yíng, ㄇㄢˇ ˊ, 满盈 / 滿盈] full up
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, 眼底] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama
朝气蓬勃[zhāo qì péng bó, ㄓㄠ ㄑㄧˋ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 朝气蓬勃 / 朝氣蓬勃] full of youthful energy (成语 saw); vigorous; energetic; a bright spark
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, 一五一十] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail
眼底下[yǎn dǐ xia, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄚ˙, 眼底下] in front of one's eyes; in full view as a panorama; right now
保苗[bǎo miáo, ㄅㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, 保苗] keep a full stand of seedlings
欢势[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, 欢势 / 歡勢] lively; full of vigor; vibrant; spirited
欢实[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, 欢实 / 歡實] lively; full of vigor; vibrant; spirited
雄壮[xióng zhuàng, ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 雄壮 / 雄壯] majestic; awesome; full of power and grandeur
小满[Xiǎo mǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄢˇ, 小满 / 小滿] Xiaoman or Lesser Full Grain, 8th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st May-5th June
满口之乎者也[mǎn kǒu zhī hū zhě yě, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, 满口之乎者也 / 滿口之乎者也] mouth full of literary phrases; to spout the classics
无奇不有[wú qí bù yǒu, ˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, 无奇不有 / 無奇不有] nothing is too bizarre; full of extraordinary things
足智多谋[zú zhì duō móu, ㄗㄨˊ ㄓˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄡˊ, 足智多谋 / 足智多謀] resourceful; full of stratagems
富有[fù yǒu, ㄈㄨˋ ㄧㄡˇ, 富有] rich; full of
气贯长虹[qì guàn cháng hóng, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, 气贯长虹 / 氣貫長虹] spirit reaches to the rainbow; full of noble aspiration and daring
全速[quán sù, ㄑㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 全速] top speed; at full speed
葱郁[cōng yù, ㄘㄨㄥ ㄩˋ, 葱郁 / 蔥鬱] verdant; lush green and full of life

full ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance)
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female
スペクトル半値幅[スペクトルはんねはば, supekutoru hannehaba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width
スペクトル幅[スペクトルはば, supekutoru haba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width
たぶたぶ[, tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P)
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked))
パイイツ[, paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed)
ピンからキリまで[, pin kara kiri made] (exp) from the best to the worst; all sorts of; full range
ピンキリ[, pinkiri] (exp) (abbr) (See ピンからキリまで) from the best to the worst; all sorts of; full range
ふざけんなよ[, fuzakennayo] (exp) (vulg) stop bullshitting me; you're fucking kidding me; you're full of shit
ふっくら[, fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full
フル・スクリーン;フルスクリーン[, furu . sukuri-n ; furusukuri-n] (n) (1) {comp} full screen (display on computer); (2) full screen (video release of widescreen movie resized for 4
フルインターチェンジ[, furuinta-chienji] (n) full interchange (an interchange that has exits and entrances in both directions)
フルスイング[, furusuingu] (n,vs) full swing
フルストップ[, furusutoppu] (n) full stop
フルタイム[, furutaimu] (n) full time
フルチン[, furuchin] (n) (sl) (vulg) full exposure of the penis (e.g. no trousers or pants)
フルハウス[, furuhausu] (n) full house (esp. in card games such as poker)
フルマラソン[, furumarason] (n) full marathon
フル活用[フルかつよう, furu katsuyou] (n,vs) full use; extensive use; complete utilization
フレコン化[フレコンか, furekon ka] (n,vs) changing something to full remote control
プロパー[, puropa-] (adj-na) (1) proper; (n) (2) (abbr) propagandist; propaganda; (3) full time (staff); career (job title) (e.g. someone who has worked in the same area from the start); (4) regular price; net price; (P)
ポイントメイク;ポイントメーク[, pointomeiku ; pointome-ku] (n) making up only parts of one's face instead of doing a full make-up job (wasei
ボコボコ;ぼこぼこ[, bokoboko ; bokoboko] (n-adv) (1) (on-mim) burbling; (2) hollow (sounding); (3) holey; full of holes
もりもり[, morimori] (adv,n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto
一人前(P);一人まえ[いちにんまえ(P);ひとりまえ, ichininmae (P); hitorimae] (n) (1) becoming adult; attaining full manhood or womanhood; coming of age; (2) one helping; one portion; (P)
一目散[いちもくさん, ichimokusan] (n) at full speed; as fast as one can go
一目散に[いちもくさんに, ichimokusanni] (adv) at full speed
一荘[イーチャン, i-chan] (n) (See 半荘) one full game of mahjong (consisting of east, south, west, and north rounds) (chi
一輪[いちりん, ichirin] (n,adj-no) (1) one flower; (2) one wheel; (3) (arch) full moon
一通り揃う[ひととおりそろう, hitotoorisorou] (exp,v5u) to have the (full, general) selection available; to have (a lineup) from A to Z; to have the full array of
七分[しちぶん, shichibun] (n) (See 川崎七分) type of baggy tobi trousers with the baggy part taking up seven-tenths of the full length of the trouser leg
[まる, maru] (n) (1) circle; (pref) (2) full (e.g. month, day, etc.); (3) perfection; purity; (4) suffix for ship names; (P)
丸覚え;まる覚え[まるおぼえ, maruoboe] (n,vs) full memorization; full memorisation
仁王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose
休止符[きゅうしふ, kyuushifu] (n) rest (music); period; full stop
傑作揃い[けっさくぞろい, kessakuzoroi] (n) full array of masterpieces
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width
フルカラー[ふるからー, furukara-] full color
フルサイズ[ふるさいず, furusaizu] full size (computer, e.g.)
フルスクリーン[ふるすくりーん, furusukuri-n] full screen
フルダンプ[ふるだんぷ, furudanpu] full dump
フルバージョン[ふるばーじょん, furuba-jon] full version
フルバックアップ[ふるばっくあっぷ, furubakkuappu] full backup
フルモーション[ふるもーしょん, furumo-shon] full motion
フルモーションビデオ[ふるもーしょんびでお, furumo-shonbideo] full motion video
全二重(通信方式)[ぜんにじゅう(つうしんほうしき), zennijuu ( tsuushinhoushiki )] full duplex
全加算器[ぜんかさんき, zenkasanki] full adder
全減算器[ぜんげんさんき, zengensanki] full subtracter
全角カナ[ぜんかくかな, zenkakukana] full width kana (characters)
完全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs)
フルスクリーンエディタ[ふるすくりーん'えでいた, furusukuri-n ' edeita] full-screen editor
フルハイト[ふるはいと, furuhaito] full-height (a-no)
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] fully redundant
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped
全二重[ぜんにじゅう, zennijuu] Full-Duplex, FDX
全角[ぜんかく, zenkaku] em, em quad (printing), full-pitch character
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system
完全実装[かんぜんじっそう, kanzenjissou] fully populated (a-no)
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network
完全版[かんぜんはん, kanzenhan] full, complete version
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
満ちる[みちる, michiru] Thai: เต็มเปี่ยม English: to be full

full ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อล่างฉ่าง[adv.] (alāngchāng) EN: openly ; in full view FR:
อ้าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; swiftly ; at full speed FR: rapidement
เบ่งบาน[adj.] (beng bān) EN: blooming ; in full bloom FR:
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
บริการเต็มรูปแบบ[n. exp.] (børikān tem) EN: full service FR:
บริมาส[n.] (børimāt) EN: full moon FR: pleine lune [f]
บูรณ์[adj.] (būn) EN: full FR:
บุณมี[n.] (bunnamī) EN: full mooned day FR:
บูรณมี[n.] (būranamī) EN: full mooned day FR:
ฉบับสมบูรณ์[n. exp.] (chabap somb) EN: full edition FR: édition complète [f]
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: talkative ; given to talking ; full of talk ; chatty FR: bavard ; volubile ; babillard (vx – litt.) ; causeur
ชื่อเต็ม ๆ[n. exp.] (cheū tem) EN: name in full FR: nom complet [m]
ชกถนัดถนี่[v. exp.] (chok thanat) EN: punch with full force ; sock with full force FR:
ชุดวันเกิด ฯลฯ [loc.] (chut wankoē) EN: full monty (inf.) FR:
ดื่นดาษ[adv.] (deūndāt) EN: in profusion ; plenty of ; full of ; plentifully FR:
เดือนเพ็ญ[n. exp.] (deūoen phen) EN: full moon FR:
เดือนเต็ม[n. exp.] (deūoen tem) EN: full moon FR: pleine lune [f]
เอกสารฉบับเต็ม[n. exp.] (ēkkasān cha) EN: full text FR:
เฟี้ยว[adj.] (fīo) EN: zippy ; full of zip ; zingy ; snappy FR:
เฟี้ยวฟ้าว[adj.] (fīo fāo) EN: zippy ; full of zip ; zingy ; snappy FR:
เฟ้อ[v.] (foē) EN: inflate ; become full of gas ; be bloated FR:
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: full of gas ; inflated FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
ฟูลมูนปาร์ตี้[n. prop.] (Fūl Mūn Pāt) EN: Full Moon Party FR:
ฟูลไทม์[adv.] (fūnthaim) EN: full-time ; full time FR: à plein temps
หัวสั่นหัวคลอน[n. exp.] (hūa san hūa) EN: run full tilt FR:
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied FR: être rassasié ; être repu
อิ่มแล้ว[v. exp.] (im laēo) EN: be full FR: être rassasié ; être repu
อิ่มหมีพีมัน[v.] (immīphīman) EN: be full ; be replete ; eat to one's heart's content FR:
อิ่มหมีพีมัน[adj.] (immīphīman) EN: full ; replete ; satiated FR:
อิ่มหนำ[v.] (imnam) EN: be full ; be replete FR:
อิ่มหนำสำราญ[v. exp.] (imnam samrā) EN: be full ; be replete FR:
อิ่มแปล้[adj.] (im plaē) EN: stuffed ; full FR:
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full FR: être saturé ; être rempli
จั๋ง[X] (jang) EN: full FR:
จังหน้า[X] (jang-nā) EN: full in the face ; right in the face FR:
จันทร์เพ็ญ[n. exp.] (jan phen) EN: full moon FR: pleine lune [f]
จบเกม = จบเกมส์[adj.] (jop kēm) EN: full time FR: fin de la partie [f] ; fin de la rencontre [f]
จุ[adv.] (ju) EN: full ; to the brim FR: rempli ; à ras bord ; plein ; empli
จ้วง[v.] (jūang) EN: paddle water with the full sweep of the arm FR:

full ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Runderneuerung {f} (von Wulst zu Wulst)bead-to-bead remould; full retreading
Blüte {f} | in Blüte; blühend | in voller Blütebloom | abloom | in full bloom
Segel {n} | unter Segel | mit vollen Segelncanvas | under canvas | under full canvas
aufgedonnert {adj}in full feathers
tranig {adj}like train-oil; of train-oil; full of train-oil
Höchstgeschwindigkeit {f} | mit Höchstgeschwindigkeitmaximum speed; top speed | at full speed; at top speed
Punkt {m} (Satzzeichen)period [Am.]; full stop [Br.]
fleckig; schmutzig {adj} | ganz fleckigstained | full of stains
Überfluss {m}; Fülle
barmherzig {adv}mercifully
Blankovollmacht {f}full discretionary power
vollbusig {adj}full bosomed
Abfüllerfirma {f}; Abfüller
Buntheit {f}colorfulness; colourfullness
verächtlich {adv}scornfully
Doppelkeks {m} mit Vanillecremefüllungcustard cream biscuit
dankbar {adv}gratefully; thankfully
misstrauisch {adv}distrustfully
traurig {adv}dolefully
trübsinnig {adv}dolefully
ereignislos {adv}uneventfully
ereignisreich {adv}eventfully
fantastisch; phantastisch; fantasievoll; phantasievoll; fantasiereich; phantasiereich {adv}fancifully
Völlegefühl {n}feeling of fullness
Füllleitung {f}; Füllrohr
Füllung {f} | Füllungen
Füllen {n}; Stutenfüllen
findig {adv}resourcefully
Füllfederhalter {m}; Füller
Erfüllung {f} | Erfüllungen
Fullhouse {n} (Kartenspiel)full house (card game)
Aktive {m,f}; Aktiver (in einer Organisation)full member (of an organization)
Fernlicht {n}full beam
Ganzaufnahme {f}full length portrait
Generalvollmacht {f}full power of attorney
Hauptsachtitel {m}full title; main title
Langkiel {n}full keel
Vollausschüttung {f} des Gewinns [econ.]full profit distribution
Vollausteuerung {f}full modulation
Vollbart {m}full beard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า full
Back to top