ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prime

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prime*, -prime-

prime ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prime (adj.) ที่ดีที่สุด See also: ที่ดีเลิศ
prime (adj.) ที่สำคัญที่สุด Syn. top, superior
prime (adj.) ที่มาลำดับแรก Syn. earliest, beginning
prime (adj.) ที่เป็นจำนวนเฉพาะ
prime (n.) ขั้นแรก See also: ช่วงแรก
prime (n.) ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
prime (vt.) เตรียมพร้อมไว้
prime (vi.) เตรียมพร้อมไว้
prime (vt.) อัดดินระเบิด (พร้อมที่จะยิง) See also: ใส่ดินระเบิด
prime interest rate (n.) อัตราดอกเบี้ย Syn. prime lending rate
prime lending rate (n.) อัตราดอกเบี้ย Syn. prime interest rate
prime meridian (n.) เส้นแวงแรกที่พาดผ่านตำบล Greenwich ของอังกฤษ
prime minister (n.) นายกรัฐมนตรี Syn. PM, leader
prime mover (idm.) แรงผลักดันสำคัญ
prime number (n.) จำนวนเฉพาะ See also: เลขที่หารลงตัวได้ด้วยเลข 1 หรือตัวของมันเอง
prime rate (n.) อัตราดอกเบี้ย Syn. prime interest rate, prime lending rate
prime time (n.) ช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มากที่สุด
prime with (phrv.) เตรียมให้พร้อม
prime with (phrv.) เตรียมเสนอ
prime with (phrv.) เติม (อาหาร,เครื่องดื่ม)
primer (n.) หนังสืออ่านเบื้องต้นสำหรับเด็ก
primer (n.) สารที่ใช้เคลือบสีเนื้อไม้
primeval (adj.) ที่มาจากยุคแรกๆ Syn. ancient, primitive
primeval (adj.) ที่เกิดขึ้นโดยสัญชาติญาณ
English-Thai: HOPE Dictionary
prime(ไพรม) adj. สำคัญที่สุด,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,ขั้นพื้นฐาน,ขั้นมูลฐาน. n. ภาวะที่รุ่งโรจน์สุด,ส่วนที่ดีเลิศ,ระยะแรกเริ่ม,ฤดูใบไม้ผลิ,ชั่วโมงแรกของวัน,วันหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ vt. ใส่ดินระเบิด,สั่งสอน,แจ้งข่าว, See also: primeness n. คำที่มีคว
primeval(ไพรมี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคแรกเริ่ม,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์., Syn. primaeval,primary
English-Thai: Nontri Dictionary
prime(adj) แรก,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,เอกอุ,ชั้นหนึ่ง
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี
primer(n) แบบเรียนขั้นต้น,มูลบท,แบบสอนอ่าน
primeval(adj) ครั้งแรกเริ่ม,ในยุคแรก,แต่บรรพกาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prime coatสีรองพื้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prime number; primeจำนวนเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prime costต้นทุนขั้นต่ำ [การบัญชี]
Prime ministersนายกรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
prime numberจำนวนเฉพาะ, จำนวนเต็ม a ซึ่งไม่เท่ากับ 0 หรือ ±1 และต้องหารลงตัวด้วย ±1 และ ± a เท่านั้น เช่น ±3, ± 5,± 7,± 11 เป็นต้น (ส่วนมากมักจะกล่าวถึงจำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้น) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Prime rateอัตราดอกเบี้ยพิเศษ, อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด [การบัญชี]
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสายprimer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นร (n.) Office of the Prime Minister Syn. สำนักนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี (n.) Deputy Prime Minister See also: vice-premier Syn. รองนายกฯ Ops. นายกรัฐมนตรี
รองนายกฯ (n.) Deputy Prime Minister See also: vice-premier Ops. นายกรัฐมนตรี
สปน. (n.) Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister´s Office Syn. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สลน (n.) The Secretariat of the Prime Minister Syn. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สลน. (n.) Secretariat of the Prime Minister
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (n.) Office of the Permanent Secretary; Prime Minister Office
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (n.) Secretariat of the Prime Minister Syn. สลน.
สำนักนายกรัฐมนตรี (n.) Office of the Prime Minister Syn. นร
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (n.) Secretariat of the Prime Minister Syn. สลน
ชั้นหนึ่ง (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดียอด, ดีเลิศ
ดีที่สุด (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีเยี่ยม, ดียอด, ดีเลิศ
ดียอด (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ
ดีเยี่ยม (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีที่สุด, ดียอด, ดีเลิศ
ดีเลิศ (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดียอด
ลงพื้น (v.) prime
ซ้อมพยาน (v.) prime a witness See also: rehearse a witness in how to testify
นายกรัฐมนตรี (n.) prime minister See also: PM, chancellor Syn. นายกฯ
นายกฯ (n.) prime minister See also: PM, chancellor Syn. นายกรัฐมนตรี
อัครมหาเสนาบดี (n.) prime minister See also: chief of the minister
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was offered the prime ministership... which he felt he didn't have enough education or polish to accept.{\cHFFFFFF}เขาได้รับการเสนอ นายกรัฐมนตรี ... {\cHFFFFFF}ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีมากพอ การศึกษาหรือการขัดที่จะยอมรับ
But our Prime Minister Kwen Sai... has pushed us into it!{\cHFFFFFF}แต่นายกรัฐมนตรีของเรา Kwen ไทร ... {\cHFFFFFF}ได้ผลักดันเราไปสู่มัน!
May I present our prime minister, His Excellency Kwen Sai.{\cHFFFFFF}ผมอาจจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีของเรา ฯพณฯ Kwen ไทร
I'm not frightened of Deong, Mr. Prime Minister.{\cHFFFFFF}ฉันไม่กลัว Deong, นายนายกรัฐมนตรี
Well, these commitments, Mr. Prime Minister, work two ways.{\cHFFFFFF}ดีภาระผูกพันเหล่านี้ นายนายกรัฐมนตรีทำงานสองวิธี
The lack of democracy is often a sharper dagger, Mr. Prime Minister.{\cHFFFFFF}The lack of democracy is often a sharper dagger, Mr. Prime Minister.
Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.{\cHFFFFFF}Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... {\cHFFFFFF}the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.
Mr. Ambassador, the prime minister is anxious to see you.{\cHFFFFFF}Mr. Ambassador, the prime minister is anxious to see you.
I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, and everyone else's reservations about this matter, but I cannot in good conscience accept them as valid.{\cHFFFFFF}I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, {\cHFFFFFF}and everyone else's reservations about this matter, {\cHFFFFFF}but I cannot in good conscience accept them as valid.
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม
The prime minister said the talks were both constructive and frank.ท่านนายกฯกล่าวว่าการพูดคุย เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม

prime ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, 安倍晋三 / 安倍晉三] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006
撇号[piě hào, ㄆㄧㄝˇ ㄏㄠˋ, 撇号 / 撇號] apostrophe; prime mark (')
布朗[Bù lǎng, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, 布朗] Brown (name); Gordon Brown (1951-), UK politician, prime minister from 2007
互素[hù sù, ㄏㄨˋ ㄙㄨˋ, 互素] coprime, relatively prime (math.)
贝・布托[Bèi, ㄅㄟˋ· Bu4 tuo1, 贝・布托 / 貝・佈托] Benazir Bhutto (1953-2007), Pakistani politician, daughter of executed former prime minister Zulfikar Ali Bhutto and herself prime minister 1993-1996, murdered by Al Qaeda
前总理[qián zǒng lǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, 前总理 / 前總理] former prime minister
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
桥本龙太郎[Qiáo běn Lóng tài láng, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄣˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 桥本龙太郎 / 橋本龍太郎] HASHIMOTO Ryūtarō (1937-2006), Japanese politician, Prime Minister 1996-1998
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
李光耀[Lǐ Guāng yào, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄤ ㄧㄠˋ, 李光耀] Lee Kuan Yew (former Prime Minister of Singapore)
李显龙[Lǐ Xiǎn lóng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨㄥˊ, 李显龙 / 李顯龍] Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore (GM)
蜀相[Shǔ xiàng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄤˋ, 蜀相] Prime Minister Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 of Shu, memorial poem by Tang poet Du Fu 杜甫, Where to seek the Prime Minister's memorial hall?
原动力[yuán dòng lì, ㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, 原动力 / 原動力] motive force; prime mover; first cause; agent
总理[zǒng lǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, 总理 / 總理] premier; prime minister
宰相[zǎi xiàng, ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, 宰相] prime minister (in feudal China)
素数[sù shù, ㄙㄨˋ ㄕㄨˋ, 素数 / 素數] prime number
质因数[zhì yīn shù, ㄓˋ ㄕㄨˋ, 质因数 / 質因數] prime factor (in arithmetic)
质数[zhì shù, ㄓˋ ㄕㄨˋ, 质数 / 質數] prime number
首相[shǒu xiàng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, 首相] prime minister (of Japan or UK etc)
谢里夫[Xiè lǐ fū, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ ㄈㄨ, 谢里夫 / 謝裡夫] Sharif (name); Nawaz Sharif (1949-), Pakistani Muslim League politician, Prime Minister 1990-1993 and 1997-1999
索戈拉特斯[Suǒ gē lā tè sī, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄜ ㄌㄚ ㄊㄜˋ ㄙ, 索戈拉特斯] Socrates (name); Jose Socrates, prime minister of Portugal from 2005
村山富市[Cūn shān fù shì, ㄘㄨㄣ ㄕㄢ ㄈㄨˋ ㄕˋ, 村山富市] Tomiichi Murayama (former prime minister of Japan)
副总理[fù zǒng lǐ, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, 副总理 / 副總理] vice-premier; vice prime minister; deputy prime minister
萧万长[Xiāo Wàn cháng, ㄒㄧㄠ ㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, 萧万长 / 蕭萬長] Vincent C. Siew (1939-), Taiwanese diplomat and Kuomintang politician, prime minister 1997-2000, vice-president from 2008
大东亚共荣圈[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ, 大东亚共荣圈 / 大東亞共榮圈] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, 三字经 / 三字經] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters
百家姓[bǎi jiā xìng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ, 百家姓] hundred family surnames (Song dynasty reading primer)
引子[yǐn zi, ˇ ㄗ˙, 引子] primer
史籀篇[shǐ zhòu piān, ㄕˇ ㄓㄡˋ ㄆㄧㄢ, 史籀篇] said to be a school primer for writing the great seal script 大篆

prime ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴールデンアワー[, go-ruden'awa-] (n) prime time television (wasei
プライム[, puraimu] (n) prime
プライムタイム[, puraimutaimu] (n) prime time; (P)
プライムレート[, puraimure-to] (n) prime (lending) rate; (P)
元を切って売る[もとをきってうる, motowokitteuru] (exp,v5r) to sell under prime cost; to sell at a loss
元首相[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) Prime Minister or Premier (as the head of a cabinet government)
[そう, sou] (n,adj-na) (1) vibrancy; strength; bravery; manliness; (2) (esp. of men) one's prime (approx. age 30)
壮年期[そうねんき, sounenki] (n) (1) prime of one's life; (2) stage of maturity (geology)
壮齢[そうれい, sourei] (n) in the prime of manhood
娘盛り[むすめざかり, musumezakari] (n) bloom of youth; prime of girlhood
宰相[さいしょう, saishou] (n) prime minister; (P)
宰相の器[さいしょうのき, saishounoki] (n) person qualified for prime minister
我が世の春[わがよのはる, wagayonoharu] (n) heyday; prime
[はる, haru] (n-adv,n-t) (1) spring; springtime; (2) New Year; (3) prime (of one's life, etc.); (4) adolescence; puberty; (5) sexuality; (P)
本初子午線[ほんしょしごせん, honshoshigosen] (n) prime meridian
男盛り[おとこざかり, otokozakari] (n) (in the) prime of manhood
素因数分解[そいんすうぶんかい, soinsuubunkai] (n) prime decomposition; prime factor decomposition
素数[そすう, sosuu] (n) prime number; prime numbers
総理[そうり, souri] (n,vs) prime minister; leader; overseer (of national affairs); president; (P)
総理府総務長官[そうりふそうむちょうかん, sourifusoumuchoukan] (n) Director General of Prime Minister's Office
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P)
首相公選制[しゅしょうこうせんせい, shushoukousensei] (n) system allowing for election of the prime minister by popular vote
首相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] (n) Prime Minister also serving as Foreign Minister
首相官邸[しゅしょうかんてい, shushoukantei] (n) prime minister's official residence
首相指名[しゅしょうしめい, shushoushimei] (n) nomination to become prime minister
首相指名選挙[しゅしょうしめいせんきょ, shushoushimeisenkyo] (exp,n) vote by the Diet to appoint the prime minister
首相臨時代行[しゅしょうりんじだいこう, shushourinjidaikou] (n) acting prime minister
ゴールデンタイム[, go-rudentaimu] (n) prime-time television (wasei
サブプライム[, sabupuraimu] (n) subprime
サブプライムモーゲージ;サブプライム・モーゲージ[, sabupuraimumo-ge-ji ; sabupuraimu . mo-ge-ji] (n) subprime mortgage
サブプライムローン;サブプライム・ローン[, sabupuraimuro-n ; sabupuraimu . ro-n] (n) subprime loan; subprime lending
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers
プライマー[, puraima-] (n) primer
互いに素[たがいにそ, tagainiso] (adj-na,adj-no) (1) {math} coprime; relatively prime; (2) disjoint
入門[にゅうもん, nyuumon] (n,vs,adj-no) primer; manual; entering an institute; introduction to; (P)
入門書[にゅうもんしょ, nyuumonsho] (n) primer; manual; introductory book
原始[げんし, genshi] (n,adj-no) origin; primeval; (P)
原始林[げんしりん, genshirin] (n) primeval forest; virgin forest
原生[げんせい, gensei] (n) spontaneous generation; primeval; primitive; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
主レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] prime record key

prime ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีตนายก[n. exp.] (adīt nāyok) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m] ; ex-Premier ministre [m]
อดีตรองนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt røng-n) EN: former Deputy Prime Minister FR:
อัคร-[pref.] (akkhra-) EN: prime , first ; optimum FR:
อัครมหาเสนาบดี[n.] (akkhramahās) EN: prime minister FR: Premier ministre [m]
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ[n. exp.] (attrā døkbī) EN: prime rate FR:
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit ; remuneration FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บรรพ-[pref.] (banpha-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial FR: ancien ; primitif
บรรพ-[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive FR: ancien
เบี้ยประกัน[n. exp.] (bīa prakan) EN: insurance premium FR: prime d'assurance [f]
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar ; limited ; restricted ; prime FR: spécifique ; particulier ; exclusif
ดีที่สุด[adj.] (dī thīsut) EN: best ; the best ; excellent ; prime ; ideal FR: meilleur ; le meilleur ; le mieux ; premier ; idéal
เอก[adj.] (ēk) EN: chief ; first ; prime ; leading FR:
ฟีลด์เฉพาะ[n. exp.] (fīn chaphǿ) EN: prime field FR:
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover FR:
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūara) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man ; mainstay FR: maître d'oeuvre [m]
จำนวนเฉพาะ[n. exp.] (jamnūan cha) EN: prime number ; prime FR: nombre premier [m]
จำนวนเฉพาะสัมพันธ์[n. exp.] (jamnūan cha) EN: relatively prime FR:
จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์[n. exp.] (jamnūan cha) EN: coprime ; relatively prime ; relatively prime numbers FR:
จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ทุกคู่[n. exp.] (jamnūan cha) EN: pairwise relatively prime FR:
การแยกตัวประกอบเฉพาะ[n. exp.] (kān yaēk tū) EN: prime factorization FR:
ค่านายหน้า[n. exp.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fee ; broker's fee ; compensation ; fee FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]
โคถึก[n.] (khō theuk) EN: prime bull FR:
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี[n. prop.] (Lēkhāthikān) EN: Secretary-General to the Prime Minister FR:
ลงพื้น[v.] (longpheūn) EN: prime ; apply a primer FR: appliquer un apprêt
เมริเดียนแรก[n. exp.] (mēridīen ra) EN: Prime Meridian FR:
นายกฯ[n. prop.] (Nāyok) EN: Prime Minister ; Premier FR: Premier ministre [m]
นายกรัฐมนตรี[n. prop.] (Nāyokrattha) EN: Prime Minister ; Premier FR: Premier ministre [m]
นายกรัฐมนตรีเงา[n. exp.] (nāyokrattha) EN: shadow prime minister FR:
เงินรางวัลพิเศษ[n. exp.] (ngoen rāngw) EN: bonus FR: prime [f ] ; bonus [m]
พหุนามเฉพาะ[n. exp.] (phahunām ch) EN: prime polynomial FR:
พยานเอก[n. exp.] (phayān ēk) EN: principal witness ; prime witness ; key witness FR: témoin principal [m] ; témoin-clé [m]
รักษาการนายกรัฐมนตรี[n. prop.] (raksākān nā) EN: acting Prime Minister FR:
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Minister attached to the Prime Minister’s Office FR:
รองนายกฯ[n.] (røng nāyok) EN: Deputy Prime Minister FR:
รองนายกรัฐมนตรี = รองนายกฯ[n.] (røng nāyokr) EN: Deputy Prime Minister FR: vice-premier ministre [m]
สำคัญที่สุด[adj.] (samkhan thī) EN: most important ; lead ; leading ; core ; main ; prime FR: le plus important ; majeur ; importantissime
สำนักนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (Samnak Nāyo) EN: Prime Minister's Office ; Office of the Prime Minister FR: services du Premier ministre [mpl]
แถม[v.] (thaēm) EN: add ; add a premium FR: donner en prime ; ajouter ; offrir

prime ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time
Antriebsmaschine {f} [techn.]main engine; prime mover
Fibel {f} (Schule)primer
Ministerpräsident {m} [pol.]prime minister
Primel {n} [bot.] | Primeln
Primzahl {f} [math.]prime number
Anschaffungskosten {pl}prime cost
Generalunternehmer {m}prime contractor; general contractor
Selbstkosten {pl} [econ.]prime costs; primary costs; original costs
Sattelzugmaschine {f}prime mover; tractor unit; tractor-trailer
Zündsatz {m}priming charge; primer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prime
Back to top