ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

less

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *less*, -less-

less ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
less (adv.) น้อยกว่า Syn. lesser, fewer Ops. more, more than
less (adj.) น้อยกว่า See also: ลดลงกว่า
less (prep.) หักออก See also: ชักออก, ลบออก
less (suf.) ปราศจาก
less than pleased (idm.) ไม่พึงพอใจ
lessee (n.) ผู้เช่า Syn. tenant
lessen (vt.) บรรเทา See also: แบ่งเบา, คลาย
lessen (vi.) ลดลง See also: ลด, ต่ำลง, น้อยลง Syn. decrease
lessening (n.) การลดลง Syn. decrease
lessening (n.) การลดลง See also: การตกลง, การน้อยลง Syn. decline, diminution, fall-off, reduction Ops. expansion, growth
lessening (n.) การลดลง Syn. diminution
lessening (n.) การลดลง Syn. decrease, diminution, lowering
lessening (n.) การผ่อนคลาย See also: การบรรเทา Syn. abatement, release
lessening (n.) การลดราคาอย่างมโหฬาร See also: การตัดราคาอย่างมาก Syn. decrease, cutback Ops. increase, growth
lessening (n.) การลดน้อยลง See also: การบรรเทาลง Syn. abatement, decrease
lessening (adj.) ซึ่งบั่นทอนกำลังและพลังงาน Syn. emaciation
lesser (sl.) เลสเบี้ยน See also: ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ Syn. lesbo, Lezzer
lesson (n.) การว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนให้ดีขึ้น Syn. reproof, rebuke
lesson (n.) ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ See also: ส่วนหรือบทในคัมภีร์
lesson (n.) ตัวอย่าง See also: ตัวอย่างสอนใจ, เยี่ยงอย่าง, แบบอย่าง
lesson (n.) บทเรียน See also: ชั้นเรียน, ชั่วโมงเรียน
lesson (vt.) ว่ากล่าว See also: ตักเตือน, ตำหนิ
lesson (vt.) สั่งสอน See also: สอน, ให้บทเรียน Syn. teach, instruct
lesson (n.) สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ See also: บทเรียนในชีวิต
lessor (n.) ผู้ให้เช่า Syn. land lord
English-Thai: HOPE Dictionary
less(เลส) adv. น้อยกว่า,แทบจะไม่. adj. น้อยกว่า,เล็กน้อย,ไม่ใหญ่นัก,ไม่มากนัก. n. จำนวนที่น้อยกว่า. -prep. ลบออก,ปราศจาก
lessee(ลีซี') n. ผู้เช่า, See also: lesseeship n. ดูlessee
lessen(เลส'เซิน) {lessened,lessening,lessens} vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง,ลดลง,ลดคุณค่า,บรรเทา,ผ่อนคลาย
lesser(เลส'เซอะ) adj. น้อยกว่า,เล็กน้อย
lesson(เลส'เซิน) n. บทเรียน,ชั่วโมงเรียน,เครื่องเตือนสติ vt. สั่งสอน,ตักเตือน,ให้บทเรียนแก่
lessor(เลส'เซอร์) n. ผู้ให้เช่า
English-Thai: Nontri Dictionary
less(adj) น้อยกว่า,จ้อย,เล็กน้อย
lessee(n) ผู้เช่า
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
lesser(adj) น้อยลง,น้อยกว่า,เล็กน้อย
lesson(n) บทเรียน,เครื่องเตือนสติ,ชั่วโมงเรียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
less developed countryประเทศพัฒนาน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
less valuableเสื่อมราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lesseeผู้เช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lesser circulation; circulation, pulmonaryการไหลเวียนผ่านปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lessorผู้ให้เช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lesserขนาดเล็ก [การแพทย์]
Lesson Planการเขียนแผนการสอน, บันทึกการสอน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่อย (v.) get less gradually See also: be almost used up or worn out, be gradually used up, be gradually consumed
ร่อยหรอ (v.) become less and less See also: be almost used up, be gradually worn off, be gradually consumed, deteriorate, become depleted, disintegrate Syn. ลดลง Ops. ครบถ้วน, บริบูรณ์
น้อยลง (adv.) less See also: lower Syn. ลดลง, ลดน้อยลง Ops. มากขึ้น
น้อยกว่า (conj.) less than Ops. มากกว่า
คลายรัก (v.) lessen See also: reduce, be less important Syn. เหินห่าง Ops. เข้มข้น
จืดจาง (v.) lessen See also: reduce, be less important Syn. คลายรัก, เหินห่าง Ops. เข้มข้น
ผ่อนปรน (v.) lessen See also: reduce, ease, relieve, alleviate, be lenient Syn. ผ่อนผัน, ลดหย่อน, ยืดหยุ่น
ริดรอน (v.) lessen See also: decrease, diminish, reduce
เบาบาง (v.) lessen See also: decrease, dwindle Syn. น้อยลง, บางเบา Ops. ทวี
การผ่อนปรน (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น
การผ่อนให้ (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การยืดหยุ่น
การยอมให้ (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น
การยืดหยุ่น (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้
บทเรียน (n.) lesson See also: unit of instruction
ผู้ให้เช่า (n.) lessor Ops. ผู้เช่า
กระนั้น (conj.) nevertheless See also: so thus, thus, if so, in that case, then, therefore, well then, now that
กระหืดกระหอบ (v.) feel breathless See also: be out of breath, gasp Syn. หอบ
กระเซอะกระเซิง (adv.) aimlessly See also: rovingly, at random, ramblingly, wanderingly Syn. ระเหระหน, เร่ร่อน
กระเป๋าแห้ง (v.) be penniless See also: be broke, be short of money, be poor, be impecunious Syn. ไม่มีเงิน, จน
กะพรวดกะพราด (adv.) thoughtlessly See also: rushingly Syn. พรวดพราด, ลุกลน, ลนลาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Most of them are less than 30พวกเขาส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี
A teacher earns less than a lawyerครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
A teacher earns less than a lawyerครูได้เงินเดือนน้อยกว่าทนาย
Do you know more or less where he lives?คุณรู้ไม่มากก็น้อยว่าเขาอยู่ไหนใช่ไหม?
Less than ten minutesน้อยกว่าสิบนาที
That lesson was absolute rubbishบทเรียนนั่นไร้สาระอย่างสิ้นเชิง
Or you'll be late for your next lessonหรือไม่อย่างนั้นก็จะสายสำหรับชั้นเรียนต่อไป
He will blame you for carelessnessเขาจะตำหนิคุณที่สะเพร่า
You should try to spend lessคุณควรพยายามใช้จ่ายให้น้อยลง
Please, I can't help you unless you talk to meได้โปรดเถิด ฉันจะช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมพูดคุยกับฉัน
You sure you do not suffer needlessly?แน่ใจนะว่าคุณไม่ทนทุกข์โดยไม่จำเป็น
I was so restless waiting for youฉันคอยเธออย่างกระวนกระวายขนาดไหน
Everyday I have countless things to doในแต่ละวันฉันมีสิ่งที่ต้องทำมากมายเหลือคณา
How could you be so reckless?ทำไมเธอถึงได้สะเพร่าซะเหลือเกิน
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
All the things I've done are meaninglessทุกสิ่งที่ฉันทำไปไร้ความหมายหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One spoonful less is one less day to live.พร่องไปหนึ่งช้อน อาจหมายถึงชีวิตที่สั้นลง
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่
To overreact is often less effective than not to react at all.{\cHFFFFFF}เพื่อแสดงออกมักจะเป็นที่มีประสิทธิภาพน้อย กว่าที่จะไม่ตอบสนองในทุก
The longer I stay around here, the less I'm beginning to care.ขืนอยู่ที่นี่ผมอยู่ไม่ยืดเเน่
He can't even hold a gun, much less shoot it.จะถือปืน มันยังถือไม่ไหวเลย
Avoid each other's eye a bit Less often each day The ice will soften each dayแต่ละวันที่อยู่ใกล้ เราจะหลบสายตากันน้อยลง
We have people up here who will die in less than an hour.เรามีคนอยู่บนเครื่องนี้ ที่จะตายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง
But I risk being kicked into the gutter by someone less holy than Mr. Baker.แต่เสี่ยงต่อการถูกเตะตกท่อ โดยพวกที่เคร่ง น้อยกว่าคุณเบเกอร์
I've more or less decided to ask the House to repeal the act that you have taken such exception to.ผมกำลังตัดสินใจว่า จะขอให้สภา ยกเลิกกฎหมายที่คุณคัดค้าน
It seems less formal than Mahatma.มันฟังดูเป็นกันเองกว่ามหาตมะ
It's terrifying hoping the Russians are less crazy than we are when they are clearly crazy.ว่ารัสเซียจะบ้าน้อยกว่าเรา เมื่อพวกเขาจะบ้าอย่างชัดเจน
It took less than half a minute.มันต้องใช้เวลาน้อยกว่าครึ่งนาที

less ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不下于[bù xià yú, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄩˊ, 不下于] as many as; no less than; not inferior to; as good as; on a par with
不啻[bù chì, ㄅㄨˋ ㄔˋ, 不啻] not less than; as; like; as good as
玛窦[Mǎ dòu, ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ, 玛窦 / 瑪竇] Matthew; St Matthew the evangelist; less common variant of 馬太|马太 (preferred by the Catholic church)
不等号[bù děng hào, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄏㄠˋ, 不等号 / 不等號] inequality sign (i.e. not equal, ≠ or greater than >, or less than
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, 力不从心 / 力不從心] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak
小于[xiǎo yú, ㄒㄧㄠˇ ㄩˊ, 小于 / 小於] less than, <
虰蛵[dīng xíng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ, 虰蛵] less common word for dragonfly 蜻蜓
松快[sōng kuai, ㄙㄨㄥ ㄎㄨㄞ˙, 松快 / 鬆快] less crowded; relieved; relaxed; to relax
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 有期徒刑] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment)
不亚[bù yà, ㄅㄨˋ ㄧㄚˋ, 不亚 / 不亞] no less than; not inferior to
不亚于[bù yà yú, ㄅㄨˋ ㄧㄚˋ ㄩˊ, 不亚于 / 不亞於] no less than; not inferior to
逆断层[nì duàn céng, ㄋㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 逆断层 / 逆斷層] reverse fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees
半公开[bàn gōng kāi, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄞ, 半公开 / 半公開] semi-overt; more or less open
浅海[qiǎn hǎi, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄞˇ, 浅海 / 淺海] shallow sea; sea less than 200 meters deep
冲断层[chōng duàn céng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 冲断层 / 衝斷層] thrust fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees
超基性岩[chāo jī xìng yán, ㄔㄠ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˊ, 超基性岩] ultrabasic rock (geol.), containing less than 45\% silicates
之下[zhī xià, ㄓ ㄒㄧㄚˋ, 之下] under; beneath; less than
以内[yǐ nèi, ㄧˇ ㄋㄟˋ, 以内 / 以內] within; less than
不知死活[bù zhī sǐ huó, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙˇ ㄏㄨㄛˊ, 不知死活] act recklessly
锐意[ruì yì, ㄖㄨㄟˋ ㄧˋ, 锐意 / 銳意] acute determination; dauntless
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 张口结舌 / 張口結舌] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless
[yāng, ㄧㄤ, 泱] agitated (wind, cloud); boundless
差不多[chà bu duō, ㄔㄚˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄛ, 差不多] almost; nearly; more or less
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, 窝囊 / 窩囊] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly
抗组胺剂[kàng zǔ àn jì, ㄎㄤˋ ㄗㄨˇ ㄢˋ ㄐㄧˋ, 抗组胺剂 / 抗組胺劑] antihistamine (type of drug to lessen allergic symptoms)
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease
[mán, ㄇㄢˊ, 蛮 / 蠻] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless
凭空[píng kōng, ㄆㄧㄥˊ ㄎㄨㄥ, 凭空 / 憑空] baseless (lie); without foundation
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, 绝代隹人 / 絕代隹人] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, 严酷 / 嚴酷] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition)
佑护[yòu hù, ㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, 佑护 / 佑護] blessing
幸福[xìng fú, ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 幸福] blessed; happiness; happy
有人在想你[yǒu rén zài xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ, 有人在想你] Bless you! (after a sneeze)
有人想你[yǒu rén xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ, 有人想你] Bless you! (after a sneeze)
[réng, ㄖㄥˊ, 礽] blessings
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 祚] blessing; the throne
祝福[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ, 祝福] blessings; wish well
赞颂[zàn sòng, ㄗㄢˋ ㄙㄨㄥˋ, 赞颂 / 讚頌] bless; praise
降福[jiàng fú, ㄐㄧㄤˋ ㄈㄨˊ, 降福] blessings from heaven
残忍[cán rěn, ㄘㄢˊ ㄖㄣˇ, 残忍 / 殘忍] bloody; merciless

less ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm
サイマさいまき[, saima saimaki] (n) (See 車海老) kuruma prawn (esp. a small one, i.e. less than 10 cm in length)
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P)
以内[いない, inai] (n,n-suf) within; inside of; less than; (P)
劣る[おとる, otoru] (v5r,vi) to be inferior to; to be less good at; to fall behind; (P)
単純泉[たんじゅんせん, tanjunsen] (n) simple thermal hot spring (containing less than one thousand ppm of dissolved minerals)
増し[まし(P);マシ, mashi (P); mashi] (adj-na) (1) (esp. マシ) better; less objectionable; preferable; (n-suf) (2) more; increase; extra; (n) (3) (arch) increase; growth; (P)
安く上げる;安くあげる[やすくあげる, yasukuageru] (v1) to make it less expensive
[じゃく, jaku] (n,n-suf) (1) weakness; the weak; (n-suf) (2) (See 小・こ・2) little less than; fewer than; under; (P)
所か;処か[どころか, dokoroka] (suf) (1) (uk) far from; anything but; not at all; (2) let alone; to say nothing of; not to speak of; much less
抱き合わせ増資[だきあわせぞうし, dakiawasezoushi] (n) bonus stock issue; rights stock issue; selling new stock for less than face value
況して[まして, mashite] (exp,adv) (1) (uk) still more; to say nothing of; not to mention; (2) (uk) still less (with neg. verb); (P)
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P)
益々(P);益益;益;増す増す[ますます, masumasu] (adv) (uk) increasingly; more and more; decreasingly; less and less; (P)
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
空く[すく, suku] (v5k,vi) (1) to become less crowded; to thin out; to get empty; (2) (See お腹が空く) to be hungry; (P)
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)
胸を貸す[むねをかす, munewokasu] (exp,v5s) (See 胸を借りる) to allow a less skilled person to practice with one (esp. in sumo)
過ぎたるは及ばざるがごとし[すぎたるはおよばざるがごとし, sugitaruhaoyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more
過ぎたるは猶及ばざるが如し[すぎたるはなおおよばざるがごとし, sugitaruhanaooyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple
アームレスチェア;アームレス・チェア[, a-muresuchiea ; a-muresu . chiea] (n) armless chair
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless
アメリカンコーヒー[, amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless)
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly
いけぞんざい[, ikezonzai] (n,adj-na) rude; careless; slovenly
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not)
うかうか[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively
うだうだ[, udauda] (adv) (on-mim) idle; long-winded and meaningless
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P)
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P)
エージレス[, e-jiresu] (adj-no) ageless
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly
Japanese-English: COMDICT Dictionary
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (=)
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (=)
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (
不符号(より小)[ふとうふごう, futoufugou] less than ()
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone
コネクションレス[こねくしょんれす, konekushonresu] connectionless
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications)
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket
ディスクなし[でいすく なし, deisuku nashi] diskless (a-no)
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation
無線[むせん, musen] wireless
無線リンク[むせんリンク, musen rinku] wireless link
無線技術[むせんぎじゅつ, musengijutsu] wireless technology
無線方式[むせんほうしき, musenhoushiki] wireless system
無線電話[むせんでんわ, musendenwa] cordless telephone, wireless telephone
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly
継ぎ目なし[つぎめなし, tsugimenashi] seamless

less ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเทาเบาบาง[v. exp.] (banthao bao) EN: become less serious FR:
ด้อยอำนาจ[adj.] (dǿi amnāt) EN: less empowered FR:
จืดจาง[v.] (jeūtjāng) EN: lessen ; reduce ; be less important FR:
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; this far ; up to here FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
ค่อนข้าง[adv.] (khǿnkhāng) EN: rather ; somewhat ; comparatively ; more or less ; fairly FR: plutôt ; quelque peu ; plus ou moins ; assez
กินน้ำใต้ศอก[v. (loc.)] (kinnāmtāisø) EN: play second fiddle ; be a minor wife ; be treated as less important (as somebody else) FR:
ลบ[symb.] (lop) EN: minus ; less ; « - » FR: moins ; « - »
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ไม่อินังขังขอบ[v. exp.] (mai inangkh) EN: take no notice of ; couldn't care less ; not give a hang FR:
ไม่น้อยกว่า[X] (mai nøi kwā) EN: no less than ; in no less than FR: pas moins de
ไม่สนหรอก[v. exp.] (mai son røk) EN: I don’t care ; I couldn’t care less ; I don’t give a shit! FR:
ไม่ต่ำกว่า...[xp] (mai tam kwā) EN: not less than ... FR: ... au minimum ; pas moins de …
ไม่ถึง[X] (mai theung) EN: less than ; not even ; short of FR: moins de ; à peine ; au maximum ; moins que cela ; moins
ไม่ยินดียินร้าย[v. exp.] (mai yindī y) EN: could not care less about FR:
ไม่ยิ่งหย่อนกว่า[X] (mai ying yǿ) EN: no less … than FR:
นับประสา[adv.] (nap prasā) EN: much less ; let alone FR:
น้อย[adv.] (nøi) EN: few ; less ; not many ; not much FR: peu ; très peu ; pas beaucoup
น้อยกว่า[adv.] (nøi kwā) EN: less FR: moins
น้อยกว่า ...[adv.] (nøi kwā ...) EN: less than ... FR: moins que ... ; inférieur à ... ; moindre que ...
น้อยลง[v. exp.] (nøi long) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
น้อยลง[adv.] (nøi long) EN: less FR: moins
อ่อนด้อย[adj.] (øn dǿi) EN: inferior ; less substantial FR:
ราคาถูกกว่า[adj.] (rākhā thūk ) EN: less expensive FR: meilleur marché ; moins cher
ร่อยหรอ[v.] (rǿirø) EN: be gradually consumed ; be diminished ; grow less and less ; become less and less ; wear off ; wear away ; diminish in quantity ; deteriorate FR: s'amoindrir
ต่ำกว่า[X] (tam kwā) EN: lower ; below ; less than FR: moins de ; moins que ; inférieur à ; en-dessous de
ทองริน[n. exp.] (thøng rin) EN: gold of less than 9.6 karats FR:
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately ; thoroughly FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
ยิ่งหย่อน[v. exp.] (ying yǿn) EN: be inferior to ; be fewer than ; be less than FR:
ยอบ[adj.] (yøp) EN: running down ; running out ; getting less FR:
อดุล ; อดุลย์[adj.] (adun) EN: peerless FR:
ไอ้โม่ง[n. exp.] (ai mōng) EN: masked attacker ; hooded person ; faceless instigator FR:
อาการบาดเจ็บ[n. exp.] (ākān bātjep) EN: injury FR: blessure [f]
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful ; thankless FR: ingrat ; pas reconnaissant
อโฆษะ[adj.] (akhōsa) EN: voiceless FR:
อักโกธะ[n.] (akkōtha) EN: angerlessness ; non-anger FR:
อลัชชี[n.] (alatchī) EN: iniquitous monk ; shameless monk ; immoral monk FR:
อลัชชี[adj.] (alatchī) EN: shameless ; unconventional FR: sans complexe
อาเลสซันโดร วอลตา[n. prop.] (Ālēssandrō ) EN: Alessandro Volta FR: Alessandro Volta
อมตะ[adj.] (amata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin

less ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abzüglich {prp; +Genitiv} | abzüglich 5 Prozentless | less 5 per cent
unglaublich; sagenhaft {adj} | unglaublicherunbelievable | more unbelievably; less believably
Achillessehne {f} | Achillessehnen
treibend; abtreibend; dahinschwimmend {adj} | hilflos treibend | treiben; abtreibenadrift | helplessly adrift | to be adrift
planlos; ziellos {adj} | planloser | am planlosestenaimless | more aimless | most aimless
Anianiau {m} [ornith.]Lesser Amakihi
Chaparralfliegenstecher {m} [ornith.]Northern Beardless Tyrannulet
Gelbkehl-Fliegenstecher {m} [ornith.]Southern Beardless Tyrannulet
Anonymität {f}namelessness
Arielfregattvogel {m} [ornith.]Lesser Frigate Bird
Atemlosigkeit {f}breathlessness
atemlos {adj}breathless
atemlos {adv}breathlessly
Bengalenkuckuck {m} [ornith.]Lesser Coucal
Biskuit {m,n}(fatless) sponge
tadellos {adj} | tadelloser | am tadellosestenblameless | more blameless | most blameless
selig {adj} [relig.] | jdn. selig preisen | jdn. selig sprechenblessed | to declare sb. blessed | to beatify sb.
Segen {m} | seinen Segen geben (zu)blessing | to give one's blessing (to)
unergründlich; unerschöpflich {adj} | unergründlicher; unerschöpflicher | am unergründlichsten; am unerschöpflichstenbottomless | more bottomless | most bottomless
Kleiner-Zeichen; linke spitze Klammer {f}less-than sign; left angle bracket
Brille {f} | rahmenlose Brillespectacles | rimless spectacles
Cabanisweber {m} [ornith.]Lesser Masked Weaver
Raubbau {m}careless working; unconsidered exhaustion
achtlos; nachlässig; fahrlässig {adj} | achtloser | am achtlosestencareless | more careless | most careless
Unveränderlichkeit {f}changelessness
freudlos; trostlos {adj} | freudloser | am freudlosestencheerless | more cheerless | most cheerless
Deutschunterricht {m}teaching of German; German lessons
Unterrichtsstunde {f} | Unterrichtsstunde zum selbständigen Arbeitenclass hour; period; lesson | study period
Klarheit {f}cloudlessness
wolkenlos {adj}cloudless
zweifellos {adj} | zweifelloser | am zweifellosestendoubtless | more doubtless | most doubtless
geruchlos {adj}odorless [Am.]; odourless [Br.]
Zeichenunterricht {m}drawing lessons
mühelos {adj} | müheloser | am mühelosesteneffortless | more effortless | most effortless
Endlosformular {n}endless form
Hauptbestandteil {m}; wesentlicher Bestandteilessential element; essential part; key ingredient
Übel {n} | notwendiges Übel | das kleine Übel | das kleinere Übel | das Übel in der Weltevil | necessary evil | petty evils | the lesser of the two evils | the evil in the universe
ausdruckslos {adj} | ausdrucksloser | am ausdruckslosestenexpressionless | more expressionless | most expressionless
freie Ankerstrecke {f}unbonded length of anchor; boundless length of anchor
fade; fad {adj}flavorless [Am.]; flavourless [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า less
Back to top