ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rebuke

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rebuke*, -rebuke-

rebuke ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rebuke (vt.) ดุด่า See also: ประณาม
rebuke (vt.) การดุด่า See also: การประณาม Syn. comeuppance, reprimand
rebuke for (phrv.) ประณาม See also: ด่าว่ารุนแรง Syn. tell off
rebuker (n.) คนที่ดุด่า See also: ผู้ประณาม
English-Thai: HOPE Dictionary
rebuke(รีบิวคฺ') vt.,n. (การ) ดุ,ดุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove,reprimand
English-Thai: Nontri Dictionary
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหนาบ (v.) rebuke See also: reprimand, reprove
ข่มเหงรังแก (v.) rebuke See also: nag, peck at, scold severely Syn. กดขี่, ข่มเหง
โขกสับ (v.) rebuke See also: nag, peck at, scold severely Syn. กดขี่, ข่มเหง, ข่มเหงรังแก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"As many as I love, I rebuke and chasten". Revelation 3:19."และเท่ากับที่ะเรารักเราจะตักเตือนและลงโทษ" Revelation 3:
While there has been no official rebuke of the terrorists' demands, statements from the White House appear to confirm the president's position is unchanged, and that the treaty will be signed within the hour, as scheduled.มีแถลงการณ์จากทำเนียบขาวยืนยันท่าทีของปธน. ว่าจะไม่ยกเลิกการลงนาม มีแถลงการณ์จากทำเนียบขาวยืนยันท่าทีของปธน.
I rebuke you in the name of Jesus.I rebuke you in the name of Jesus.
Do I detect a rebuke?ดูเหมือน ฉันจะโดนต่อว่านะ?
Well, we can't accept gifts from somebody we've officially rebuked.เรารับของกำนัลจากคนที่เราจับไม่ได้.. งั้น
Yeah, we can't accept gifts from someone we've officially rebuked so...เรารับของกำนัลจากคนที่เราจับไม่ได้
But now I know the white-hot shame of public rebuke-- that pain is indescribable.แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้ว ว่าการโดนล้อเป็นยังไง
Where are you? Oh ho ho... Judging from the low key of your voice, I reckon you were rebuked like hell..อยู่ไหน ฟังจากเสียงแล้ว คงถูกด่ามาสิ

rebuke ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 熊] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong

rebuke ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof
叱り付ける;叱りつける[しかりつける, shikaritsukeru] (v1,vt) to rebuke; to scold harshly
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil
痛め付ける;痛めつける[いためつける, itametsukeru] (v1,vt) to rebuke; to taunt; to give a good shaking; to knock about; to torment; to punish

rebuke ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
ด่าว่า[v. exp.] (dā wā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach ; berate FR: injurier ; insulter ; vitupérer ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
โขกสับ[v.] (khōksap) EN: rebuke ; nag ; peck at ; scold ; criticize sharply ; lace into FR:
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
สวด[v.] (sūat) EN: reprove ; rebuke FR:
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach FR: prévenir ; mettre en garde ; avertir ; conseiller ; recommander ; rappeler ; exhorter
ต่อว่า[v.] (tøwā) EN: complain ; blame ; abuse ; reproach ; rebuke ; object ; protest ; pleasure talk to ; censure ; take to task ; tick off ; accuse FR:
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task FR: reprocher ; critiquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rebuke
Back to top