ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abatement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abatement*, -abatement-

abatement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abatement (n.) การลดลง Syn. lessening, decrease
English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การผ่อนผัน (n.) abatement See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation Syn. การผ่อนปรน
การลดหย่อน (n.) abatement See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
May your love for each other never know abatement.พฤษภาคมความรักของคุณสำหรับแต่ละอื่น ไม่เคยรู้ว่าการลด

abatement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
控除額[こうじょがく, koujogaku] (n) amount deducted (from); deduction (from); abatement
減価[げんか, genka] (n) price reduction; depreciation; abatement
騒音防止法[そうおんぼうしほう, souonboushihou] (n) Noise Abatement Act
和らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness
失効[しっこう, shikkou] (n,vs) lapse; abatement; invalidation
弱まり[よわまり, yowamari] (n) abatement; weakening
排除[はいじょ, haijo] (n,vs,adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P)
減税政策[げんぜいせいさく, genzeiseisaku] (n) tax cut policy; tax reduction policy; tax-abatement policy
減額[げんがく, gengaku] (n,vs) reduction; diminution; abatement; (P)
軽減[けいげん, keigen] (n,vs) abatement; reduction; (P)

abatement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบรรเทา[n.] (kān banthao) EN: relief ; abatement ; mitigation FR: réduction [f] ; soulagement [m]
การบรรเทาความเสียหาย[n. exp.] (kān banthao) EN: abatement of injury FR:
การเลิกล้ม[n.] (kān loēklom) EN: withdrawal ; abatement ; abolition FR: abolition [f]
การลดภาษี[n. exp.] (kān lot phā) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut FR:
การลดส่วนแบ่ง[n. exp.] (kān lot sua) EN: abatement FR:
การลดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก[n. exp.] (kān lot sua) EN: abatement of a legacy FR:
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment FR:
การระงับ[n.] (kān ra-ngap) EN: suppression ; abatement FR:
การระงับคดี[n. exp.] (kān ra-ngap) EN: abatement of action FR:
การระงับความเสียหาย[n. exp.] (kān ra-ngap) EN: abatement of injury FR:
การทุเลา[n.] (kān thulao) EN: abatement FR:
ความทุเลา[n.] (khwām thula) EN: abatement FR:

abatement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lärmbekämpfung {f}noise prevention; noise abatement
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief
Steuernachlass {m}abatement of tax
Verfahrenseinstellung {f}abatement of action

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abatement
Back to top