ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emaciation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emaciation*, -emaciation-

emaciation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emaciation (adj.) ซึ่งบั่นทอนกำลังและพลังงาน Syn. lessening
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emaciationอาการผอมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

emaciation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
憔悴[しょうすい, shousui] (n,vs) (1) emaciation; haggardness; wasting away; (2) exhaustion; tiredness
痩せ肉;痩肉[やせじし, yasejishi] (n) (1) emaciation; emaciated body; (adj-no) (2) emaciated
窶れ[やつれ, yatsure] (n) (uk) emaciation; gauntness; haggardness

emaciation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความซูบผอม[n. exp.] (khwām sūp p) EN: emaciation FR:
ภาวะซูบผอม[n. exp.] (phāwa sūp p) EN: emaciation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emaciation
Back to top