ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relieve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relieve*, -relieve-

relieve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relieve (vt.) ผ่อนคลาย See also: บรรเทา, ปลอดเปลื้อง, ทุเลา Syn. ease, comfort, relax
relieve (vt.) ลดภาระ See also: แบ่งเบา Syn. assist, help, support
relieve (vt.) ปลดออกจากตำแหน่ง Syn. dismiss, fire
relieve (vt.) ทำให้เด่น See also: ทำให้สะดุดตา, ทำให้นูนออกมา
relieve from (phrv.) ลด/ปลดเปลื้องจาก See also: บรรเทาจาก Syn. ease of, relieve of
relieve from (phrv.) ไล่ออกจาก See also: ปลดจาก Syn. relieve of, remove from
relieve of (phrv.) ช่วยบรรเทา See also: แบ่งเบาภาระ Syn. ease of, relieve from
relieve of (phrv.) ไล่ออกจาก See also: ปลดจาก (หน้าที่) Syn. relieve from, remove from
relieve of (phrv.) ขโมย Syn. deliver of, ease of
relieve oneself (phrv.) ถ่ายทุกข์ (ปัสสาวะ, อุจจาระ)
relieved (adj.) ซึ่งปลดเปลื้อง
reliever (n.) ผู้ช่วยผ่อนคลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
reliever(รีลีฟ'เวอะ) n. ผู้ปลดปล่อย,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้รับช่วง
English-Thai: Nontri Dictionary
relieve(vt) ช่วยเหลือ,บรรเทาลง,ทำให้โล่งใจ,สงเคราะห์,แบ่งเบา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relieveบรรเทา, แก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขจัดปัดเป่า (v.) relieve See also: allay, alleviate, dispel, remove, ease Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง
ขจัดปัดเป่า (v.) relieve See also: allay, alleviate, dispel, remove Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง
คลาย (v.) relieve See also: alleviate, lighten, assuage Syn. ลดลง, ทุเลา, บรรเทา, เบาบางลง Ops. รุนแรง
คลายกังวล (v.) relieve See also: allay Syn. คลายความกังวล
คลายความกังวล (v.) relieve See also: allay
คลายใจ (v.) relieve See also: alleviate, lighten Syn. วางใจ, คลายกังวล
ถอดถอน (v.) relieve See also: demote Ops. แต่งตั้ง
บรรเทา (v.) relieve See also: alleviate, ease, mitigate Syn. ทุเลา Ops. กำเริบ
รำงับ (v.) relieve See also: abate Syn. ระงับ, บรรเทา
เบา (v.) relieve See also: lighten, get better, abate Syn. ทุเลา, ลด, บรรเทา
เบาบางลง (v.) relieve See also: alleviate, lighten, assuage Syn. ลดลง, ทุเลา, บรรเทา Ops. รุนแรง
เบาแรง (v.) relieve See also: be easy Syn. ผ่อนแรง
เปลื้อง (v.) relieve See also: allay, alleviate, dispel, remove, ease Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า
เปลื้อง (v.) relieve See also: allay, alleviate, dispel, remove Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า
คลายความทุกข์ (v.) relieve distress
คลายทุกข์ (v.) relieve distress Syn. คลายความทุกข์
หมดกังวล (adv.) relievedly See also: without worry or anxiety Syn. โล่งใจ, เบาใจ Ops. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ
เบาใจ (adv.) relievedly See also: without worry or anxiety Syn. โล่งใจ, หมดกังวล Ops. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ
โล่งอก (adv.) relievedly See also: without worry or anxiety Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล Ops. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ
ผ่อนคลายใจ (v.) feel relieved See also: be at ease, feel comfortable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm kind of relievedฉันรู้สึกโล่งอกขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ
He made me relieve myself of all that was in my bowelsเขาทำฉันบรรเทาตัวเองของ all that อยู่ในลำไส้ของฉัน
A chamberpot was arranged for two to sit on, back to back, and relieve themselves simultaneouslychamberpot ถูกจัดเรียง... ...สำหรับสองที่จะนั่งบน, กลับเพื่อกลับ,\ Nand บรรเทาตัวเองพร้อมกัน
I'm supposed to relieve you.ฉันมาสับเปลี่ยนนายน่ะ
Diaz will relieve you at 2400, okay?ดิแอชจะมาเปลี่ยนยามตอน 2 ยาม
Came to relieve you of your duties.ฉันมาช่วยเปลี่ยนกะกับนาย
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์
It's a great way to relieve stressค่ะ มันช่วยให้คลายเครียดลงไปได้มาก
If you take the crusade, you may relieve your wife's position in heaven.ถ้าเจ้าเป็นพวกครูเสท, เจ้าจะช่วยให้ภรรยาเจ้าได้ขึ้นสวรรค์.
If you send him, you will relieve one of your problems.ถ้าท่านส่งเขาไป ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระปัญหาของท่าน
No matter what you do, you must let Dae-So relieve his anger.ไม่ว่าท่านจะทำอะไร ท่านต้องให้แดโซคลายความโกรธลง
Captain says I'm to relieve you.กัปตันให้มาเปลี่ยนเวร

relieve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安神[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, 安神] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself
宽心[kuān xīn, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ, 宽心 / 寬心] relieved; comforted; to relieve anxieties; at ease; relaxed; reassuring; happy
败火[bài huǒ, ㄅㄞˋ ㄏㄨㄛˇ, 败火 / 敗火] relieve inflammation or internal heat
免去职务[miǎn qù zhí wù, ㄇㄧㄢˇ ㄑㄩˋ ㄓˊ ˋ, 免去职务 / 免去職務] to relieve from office; to sack
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, 安心] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth
松快[sōng kuai, ㄙㄨㄥ ㄎㄨㄞ˙, 松快 / 鬆快] less crowded; relieved; relaxed; to relax
解脱[jiě tuō, ㄐㄧㄝˇ ㄊㄨㄛ, 解脱 / 解脫] relief; free oneself; liberate; emancipate; be free; be relieved
宽缓[kuān huǎn, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄢˇ, 宽缓 / 寬緩] relieved; tensions relax
释然[shì rán, ㄕˋ ㄖㄢˊ, 释然 / 釋然] relieved; at ease; feel relieved
援救[yuán jiù, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄡˋ, 援救] to come to the aid of; to save; to rescue from danger; to relieve

relieve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦痛を和らげる[くつうをやわらげる, kutsuuwoyawarageru] (exp,v1) to relieve a person's pain
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
ほっと[, hotto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling relieved; (sigh of) relief; (P)
免れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P)
囚を解く[しゅうをとく, shuuwotoku] (exp,v5k) to be relieved from captivity
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour
眉を開く[まゆをひらく, mayuwohiraku] (exp,v5k) (id) to feel relieved; to forget about one's troubles; to settle into peace of mind

relieve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share ; unburden FR: alléger
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao ph) EN: lighten the load ; share the work ; share responsability (for) ; relieve someone of a burden FR:
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce ; assuage FR: soulager ; apaiser ; diminuer ; calmer ; mitiger (vx)
เบาบางลง[v. exp.] (baobāng lon) EN: relieve FR:
แก้เขิน[v.] (kaēkhoēn) EN: relieve one's discomfort (by) FR:
แก้กลุ้ม[v. exp.] (kaē klum) EN: relieve boredom ; cheer oneself up ; ease one's mind ; put one's mind at rest FR:
การปลด[n.] (kān plot) EN: relieve ; demotion FR:
คลาย[v.] (khlāi) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax FR: détendre ; se détendre ; soulager ; alléger
คลายใจ[v. exp.] (khlāi jai) EN: relieve ; alleviate ; lighten FR: être rassuré ; être soulagé
คลายกังวล[v. exp.] (khlāi kangw) EN: relieve ; allay FR:
คลายทุกข์[v. exp.] (khlāi thuk) EN: relieve distress ; alleviate distress ; relieve suffering FR: se relever ; se remettre
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ไปถ่าย[v. exp.] (pai thāi) EN: go to stool ; defecate ; move the bowels ; relieve oneself FR:
ไปทุ่ง[v. exp.] (pai thung) EN: go to stool ; defecate ; move the bowels ; relieve oneself FR: déféquer
ผลัด[v.] (phlat) EN: alternate ; take turns ; replace ; change ; relieve FR: remplacer ; relayer ; relever ; changer de place avec qqn.
ผ่อนคลาย[v.] (phønkhlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate : unwind FR: se relaxer
ผ่อนปรน[v.] (phǿnpron) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; soften ; be lenient FR: faire des concessions
ปลด[v.] (plot) EN: relieve ; release ; free ; discharge FR: libérer
ปลดเปลื้อง[v.] (plotpleūang) EN: release ; liberate ; free ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate FR: libérer ; décharger qqn de qqch ; émanciper ; soulager
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: ease ; be released from ; relieve ; give s.o. relieve ; help ; relieve oneself FR:
ประณุท[v.] (pranut) EN: relieve ; abate FR:
ถ่ายทุกข์[v.] (thāithuk) EN: go to the toilet ; relieve onseself ; excrete ; evacuate ; urinate ; pass urine ; void urine FR:
ถ่ายยา[v.] (thāiyā) EN: purge ; take a laxative ; relieve constipation FR: purger ; prendre un purgatif
ถอด[v.] (thøt) EN: undo ; take off ; remove ; relieve ; demote ; strip FR: ôter ; enlever ; retirer ; démettre ; se défaire
ถอดถอน[v.] (thøtthøn) EN: relieve ; discharge ; depose ; dismiss ; remove from office FR: démettre
ทุเลา[v.] (thulao) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate FR:
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit FR:
ยาไส้[v.] (yāsai) EN: relieve hunger ; fill the stomach FR:
ยืดแข้งยืดขา[v.] (yeūtkhaengy) EN: stretch one's body to relieve stiffness FR: s'étirer ; se détendre
ยืดเส้นยืดสาย[v.] (yeūtsenyeūt) EN: stretch one's body to relieve stiffness FR: s'étirer ; se détendre
บรรเทาลง[v. exp.] (banthao lon) EN: get better ; be alleviated ; be relieved FR: lénifier
เบาใจ[adj.] (baojai) EN: relieved FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
ใจชื้น[v.] (jaicheūn) EN: feel relieved ; feel comfortable ; be at ease FR:
คล่องใจ[v.] (khløngjai) EN: feel easy in the mind ; feel relieved FR: avoir l'esprit libéré
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed FR: être soulagé ; être apaisé
โล่งอก[v.] (lōng ok) EN: feel relieved ; be relieved FR:
โล่งอก[adj.] (lōng ok) EN: relieved FR:
หมดห่วง[adj.] (mot huang) EN: relieved FR: soulagé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relieve
Back to top