ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dwindle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dwindle*, -dwindle-

dwindle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dwindle (vi.) หดตัว Syn. diminish, shrink, thin Ops. enlarge, increase
dwindle away (phrv.) ลดลงไปทีละน้อย See also: ค่อยๆ น้อยลง
dwindle down (phrv.) ลดลงไปทีละน้อย See also: ค่อยๆ น้อยลง
dwindle to (phrv.) ค่อยๆลดลงจนหมด See also: ค่อยๆ ลดลงจนหมด
English-Thai: HOPE Dictionary
dwindle(ควิน'เดิล) {dwindled,dwindling,dwindles} vi. เล็กลง,หด,ลดน้อยลง,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หกลง, Syn. decrease,diminish,fade
English-Thai: Nontri Dictionary
dwindle(vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If the Arctic ice continues to dwindle due to global warming, the polar bears may go extinct.ถ้าน้ำแข็งอาร์กติกยังคงหดตัว เนื่องจากภาวะโลกร้อนหมี ขั้วโลกอาจสูญพันธุ์ไป
With blood supplies continuing to dwindle, private investors are pulling their human stock from the Bromley Marks Harvesting Facility.การลดลงของเลือดที่เพิ่มขึ้น บริษัทเอกชนได้ลดการใช้ปริมาณเลือดมนุษย์ลง บริษัท มอบลี่ มาร์ก
Their numbers dwindle.ตัวเลขของพวกเขาลดน้อยลง
Across America, police are reporting a 50% spike in vampire attacks, a number sure to increase as reserves of Tru Blood continue to dwindle.ตำรวจทั่วทั้งอเมริกาได้รายงานว่า 50%อาชญากรรมช่วงนี้ มีสาเหตุมาจากแวมไพร์จู่โจม มีท่าที จะเกิดเหตุขึ้นเรื่อยๆ
Over the years, those numbers dwindled.ปีแล้วปีเล่า ตัวเลขเหล่านั้นลดลง
The values of all those belts have dwindled, making an undefeated record, that purest proof of dominance, more important than ever.คุณค่าของเข็มขัดเหล่านั้นลดลงไปมาก ทำให้สถิติไร้พ่ายซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ ที่ชัดเจนสุด ยิ่งสำคัญขึ้นไปใหญ่

dwindle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先細り[さきぼそり, sakibosori] (n,vs) dwindle; tapering off (away)

dwindle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางตา[adj.] (bāngtā) EN: thin ; sparse ; scant ; rare ; dwindled FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dwindle
Back to top