ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deteriorate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deteriorate*, -deteriorate-

deteriorate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deteriorate (vt.) ทำให้ทรุดโทรม See also: ทำให้เสื่อมโทรม, ทำให้เลวลง Syn. spoil, decompose
deteriorate (vi.) เสื่อมโทรม See also: ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, เลวลง, ชำรุด
deteriorated (adj.) เสื่อมลง See also: แย่ลง Syn. corupt, ruined
deteriorated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. disintegrated
deteriorated (adj.) บกพร่อง See also: ซึ่งเสียหาย, ซึ่งไมสมบูรณ์, ซึ่งไม่แข็งแรง, ซึ่งอ่อนแอ
deteriorated (adj.) โกโรโกโส See also: ชำรุดมาก, เก่ามาก Syn. ragged, decayed Ops. neat, new
deteriorated (adj.) ไม่ดีขึ้น See also: ไม่ได้ปรับปรุง, ไม่ได้พัฒนา Syn. unprogressive, retrograde
English-Thai: HOPE Dictionary
deteriorate(ดิเทีย'เรียเรท) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้เสื่อมเสีย,เลวลง,เสื่อมลง,ชำรุด,แตกสลาย, Syn. lessen
English-Thai: Nontri Dictionary
deteriorate(vi) เสื่อมลง,เลวลง,ชำรุดเสียหาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้อยคุณภาพ (v.) deteriorate See also: degenerate, worsen, get worse in quality Syn. เสื่อมสภาพ, หย่อนคุณภาพ, หมดสภาพ
ด้อยลง (v.) deteriorate See also: weaken Syn. ทรุดโทรม
ถดถอย (v.) deteriorate See also: become worse, degrade Syn. ลดลง, ลดน้อย
ลดน้อย (v.) deteriorate See also: become worse, degrade Syn. ลดลง
หย่อนคุณภาพ (v.) deteriorate See also: degenerate, worsen, get worse in quality Syn. เสื่อมสภาพ, ด้อยคุณภาพ, หมดสภาพ
เสื่อม (v.) deteriorate See also: slowly disappear Syn. เลือน
เสื่อม (v.) deteriorate See also: weaken Syn. ทรุดโทรม, ด้อยลง
เสื่อม (v.) deteriorate See also: decline
เสื่อมคุณภาพ (v.) deteriorate See also: degenerate, worsen, get worse in quality Syn. เสื่อมสภาพ, ด้อยคุณภาพ, หย่อนคุณภาพ, หมดสภาพ
เสื่อมสภาพ (v.) deteriorate See also: degenerate Syn. หมดสภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is going to deteriorate all the operation.นายจะทำให้เราพังรู้มั้ย
We deteriorate at different rates -- some sooner, some later.เราเสื่อมสภาพในอัตราต่างๆ กัน บางคนเร็ว บางคนช้า
After the riot, my father's health deteriorated badly.หลังจากการจลาจล, พ่อของฉัน สุขภาพที่เสื่อมสภาพไม่ดี
My vision started to deteriorateสายตาของข้าเริ่มแย่ลง
Amidst persistent rumors... of human rights violations and economic mismanagement... the situation in Uganda has deteriorated badly in recent months.ท่ามกลางข่าวลือที่มีมาเรื่อยๆ... เกี่ยวกับความรุนแรงและการบริหารระบบเศรษฐกิจที่ผิดพลาด หลายเดือนมานี้ สถานการณ์ในอูกันดาค่อนข้างจะเลวร้าย
It deteriorates when it comes into contact with oxygen.มันเสื่อมสภาพเมื่อสัมผัสกับออกซิเจน
No! Stop! You're going to cause him to deteriorate!หยุดนะ คุณกำลังทำให้เขาสมองเสื่อม
What do they mean "deteriorate"?หมายความว่าไง "สมองเสื่อม"
The body is badly deteriorated. Be careful.ศพอยู่ในสภาพแย่มาก ระวังด้วยนะ
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system and impairs judgment, and also...แอลกอฮอล์ทำให้จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง ระบบภูมิคุ้มกัันก็จะแย่ลง ความสามารถในการตัดสินใจน้อยลง แล้วก็..
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system... and impairers judgment, which can result in second and third Woo-Rahm!แอลกอฮอล์น่ะทำให้เม็ดเลือดขาวลดลง ทำลายเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบซ่อมแซ่ม การตัดสินใจ แล้ว...
The new tissue would never break down, never deteriorate.และเนื้อเยื่อใหม่ จะทำลายไม่ได้ Nและไม่มีวันฉีกขาด

deteriorate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变质[biàn zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ, 变质 / 變質] go bad; deteriorate; metamorphism
每况愈下[měi kuàng yù xià, ㄇㄟˇ ㄎㄨㄤˋ ㄩˋ ㄒㄧㄚˋ, 每况愈下 / 每況愈下] steadily deteriorate

deteriorate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
老朽化した[ろうきゅうかした, roukyuukashita] (adj-f) deteriorated; outworn

deteriorate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้อยคุณภาพ[v. exp.] (dǿi khunnap) EN: deteriorate FR:
ด้อยลง[v. exp.] (dǿi long) EN: decrease ; diminish ; decline ; deteriorate FR:
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate FR: se faner ; se dessécher ; se flétrir
เลวร้ายลง[v. exp.] (lēo rāi lon) EN: deteriorate ; become worse FR:
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi) EN: deteriorate FR:
เน่าเปื่อย[v. exp.] (nao peūay) EN: decay ; deteriorate FR:
ร่อยหรอ[v.] (rǿirø) EN: be gradually consumed ; be diminished ; grow less and less ; become less and less ; wear off ; wear away ; diminish in quantity ; deteriorate FR: s'amoindrir
ทราม[v.] (sām) EN: worsen ; deteriorate FR: s'avilir ; se dégrader
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมคุณภาพ[v. exp.] (seūam khunn) EN: deteriorate ; degenerate ; worsen ; get worse in quality FR: perdre en qualité
เสื่อมทราม[v.] (seūamsām) EN: degenerate ; deteriorate FR: se dénaturer ; s'altérer
เสื่อมสภาพ[v. exp.] (seūam saphā) EN: deteriorate FR:
เสื่อมโทรม[v.] (seūamsōm) EN: degenerate ; depreciate ; deteriorate ; decline FR: se délabrer ; dépérir
สึกหรอ[v.] (seukrø) EN: wear away ; disintegrate ; be eroded ; become depleted ; erode ; deteriorate ; depreciate FR: éroder ; ronger
เสีย[v.] (sīa) EN: deteriorate ; spoil ; become corrupt ; decay ; be rotten ; be bad ; go bad ; be void ; addle ; go haywire FR: se détériorer ; s'abîmer ; se détraquer ; se gâter ; pourrir
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain FR: partir en ruines ; devenir une épave
โทรม[v.] (sōm) EN: worsen ; deteriorate ; be in a state of disrepair ; degenerate FR: dépérir ; se délabrer
ทรุด[v.] (sut) EN: deteriorate ; worsen FR: se détériorer ; empirer ; s'aggraver
ทรุดโทรม[v.] (sutsōm) EN: decline ; deteriorate ; be out of repairs ; be delapidated FR: décliner
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate ; be depleted FR: régresser
เหี่ยว[adj.] (hīo) EN: wilted ; withered ; wrinkled ; faded ; drooped ; shrivelled ; shriveled (Am.) ; dried out ; languished ; deteriorated FR: fané ; desséché ; flétri ; ratatiné ; affaibli
เสื่อมสภาพ[adj.] (seūam saphā) EN: deteriorated FR: détérioré
ทรุดโทรม[adj.] (sutsōm) EN: deteriorated ; dilapidated ; run down ; worn out ; in disrepair ; in poor condition FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deteriorate
Back to top